Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2016 m. gegužės 5 d.  Nr. 2B-31
Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Algirdui Taminskui iki 2016 m. gegužės 17 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjos Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymo Nr. 1B-12/2016 „ištirti ar Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Nr. VIII-787) 3423 straipsnio 19 dalies 6 punktas (2013 m. sausio 1 d. redakcija, Žin., 2012, Nr. 6-190) tiek, kiek jame nustatyta, kad licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu licencijos turėtojas buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą 3 kartus per paskutinius dvejus metus, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 1-3 dalims, konstituciniams teisingumo ir teisinės valstybės principams“.

Konstitucinio Teismo pirmininkas     Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

Algirdas Taminskas

2016 m. gegužės 5 d.