Dėl prašymo priėmimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO PRIĖMIMO

2016 m. balandžio 25 d. Nr. 2B-29
Vilnius


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 25, 61 straipsniais,

p r i i m a m a s pareiškėjo Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. balandžio 7 d. nutarime Nr. XII-2291 išdėstytas prašymas Nr. 1B-11/2016 išaiškinti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 26 d. nutarimo motyvuojamosios dalies IV skyriaus 4 punkto nuostata „Peticijų įstatymo 10 straipsnio 4 dalies nuostata „sprendimas atsisakyti tenkinti skundą yra galutinis ir neskundžiamas“ ta apimtimi, kuria įtvirtinta, jog asmuo, manantis, kad Seimo, savivaldybės tarybos sprendimas atsisakyti tenkinti skundą dėl peticijų komisijos sprendimo nepripažinti kreipimosi peticija ar peticijos nepriimti nagrinėti nėra grindžiamas Peticijų įstatyme ar kituose įstatymuose nustatytais pagrindais arba yra grindžiamas tokiais pagrindais, kurie nėra nustatyti Peticijų įstatyme ar kituose įstatymuose, negali tokio sprendimo apskųsti teismui, prieštarauja Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, 33 straipsnio 2 ir 3 dalims“ reiškia, kad Lietuvos Respublikos pilietis turi turėti galimybę šioje nuostatoje nurodytais pagrindais apskųsti teismui Seimo ar Vyriausybės priimtą sprendimą,

ir medžiaga p r a d e d a m a   r e n g t i Konstitucinio Teismo posėdžiui.

Šis potvarkis įsigalioja jo pasirašymo dieną.

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas