Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo priėmimo

Priimtas prašymas ištirti Vyriausybės nutarimo, kuriuo panaikintos kurortų apsaugos zonos, atitiktį Konstitucijai ir įstatymams; šio nutarimo galiojimas sustabdytas

2016-03-18

Konstitucinio Teismo sprendimu priimtas pareiškėjos Lietuvos Respublikos Prezidentės prašymas ištirti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 23 d. nutarimo, kuriuo Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu, XVI skyrius „Kurortų apsaugos zonos“ pripažintas netekusiu galios, atitiktį pagal priėmimo tvarką konstituciniams teisinės valstybės, atsakingo valdymo principams, Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 4, 5 punktams, 9 straipsnio 1 daliai, Vyriausybės įstatymo 38 straipsnio 2 daliai, Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 16 punktui.
 

Pareiškėjos teigimu, priimant šį Vyriausybės nutarimą buvo padaryti esminiai ir šiurkštūs Vyriausybės nutarimų projektų priėmimui taikomų procedūrinių reikalavimų pažeidimai, todėl šis Vyriausybės nutarimas prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, pagal kurį Vyriausybė, priimdama nutarimus, turi paisyti teisėkūros procedūrinių reikalavimų, taip pat ir tų, kuriuos ji pati yra nustačiusi, atsakingo valdymo principui, pagal kurį priimant Vyriausybės nutarimus turi būti vadovaujamasi Konstitucija, veikiama valstybės interesais, taip pat kitoms minėtoms įstatymų nuostatoms.

Prašyme nurodoma, kad ginčijamo Vyriausybės nutarimo projektas Vyriausybei buvo pateiktas, apsvarstytas ir priimtas tą pačią 2015 m. rugsėjo 23 d. per kelias valandas nuo jo paskelbimo Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje. Toks teisės akto priėmimas skubos tvarka nebuvo motyvuotas. Pasak pareiškėjos, priimant šį teisės aktą nebuvo laikomasi principo teisėkūros veiksmus atlikti per protingus terminus, be to, visuomenei, kitoms kompetentingoms valstybės institucijoms nebuvo sudaryta reali galimybė susipažinti su parengtu teisės akto projektu, jį įvertinti ir pateikti savo išvadas, pasiūlymus. Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 23 d. nutarimo projektas, kuriame buvo numatyta panaikinti kurortų apsaugos zonas ir kurį Vyriausybei svarstyti pateikė Lietuvos Respublikos aplinkos ministras, nustatyta tvarka turėjo būti derinamas su kitomis kompetentingomis institucijomis – Lietuvos Respublikos teisingumo, ūkio ministerijomis, tačiau su jomis jis derintas nebuvo. Prašyme taip pat nurodoma, jog atsižvelgiant į tai, kad ginčijamo Vyriausybės nutarimo nuostatos yra susijusios su teritorijų planavimu, statyba kurortų teritorijose, rengiant šio nutarimo projektą turėjo būti atliktas jo antikorupcinis vertinimas, tačiau toks vertinimas atliktas nebuvo. Vyriausybei pateikto akto projektas ir jo priedai nebuvo vizuoti projektą teikiančios institucijos – Aplinkos ministerijos teisės padalinio vadovo ar kito teisės padalinio teisininko. Šio nutarimo projektas nebuvo vertinamas Vyriausybės kanceliarijoje – jį turėjo vertinti Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamentas ir už atitinkamą sritį atsakingas Vyriausybės kanceliarijos padalinys.

Šis Respublikos Prezidentės prašymas Konstituciniame Teisme gautas 2016 m. kovo 17 d. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymą tais atvejais, kai į Konstitucinį Teismą kreipiasi Respublikos Prezidentas su prašymu ištirti Vyriausybės akto atitiktį Konstitucijai ir įstatymams, išankstinis tos medžiagos tyrimas turi būti atliktas ir klausimas, ar priimti prašymą nagrinėti Konstituciniame Teisme, turi būti išspręstas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo tokio prašymo gavimo.

Konstitucinio Teismo sprendimu dėl prašymo priėmimo nėra nei patvirtinami, nei paneigiami argumentai, kuriais pareiškėjas grindžia savo poziciją. Priimant tokius sprendimus lemiamą reikšmę turi tai, ar pareiškėjo prašymas yra grindžiamas teisiniais motyvais.

Pagal Konstituciją, kai į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar aktas neprieštarauja Konstitucijai, kreipiasi Respublikos Prezidentas ir Konstitucinis Teismas nusprendžia priimti nagrinėti prašymą, ginčijamo teisės akto galiojimas sustabdomas. Remiantis Konstitucinio Teismo įstatymu, Konstitucinio Teismo pirmininkas tuoj pat apie tai paskelbia Konstitucinio Teismo interneto svetainėje ir Teisės aktų registro tvarkytojui pateikia pranešimą, kuriame, be kita ko, nurodo, kad pagal Konstitucijos 106 straipsnį minėto akto galiojimas sustabdomas nuo šio pranešimo oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre dienos iki Konstitucinio Teismo nutarimo dėl šios bylos paskelbimo.

Konstitucinio Teismo pirmininko 2016 m. kovo 18 d. pranešimu ginčijamo Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 23 d. nutarimo galiojimas yra sustabdytas.

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymą bylų pagal Respublikos Prezidento dekretus, kuriuose prašoma ištirti, ar Vyriausybės aktas atitinka Konstituciją ir įstatymus, nagrinėjimas paankstinamas.