Dėl bylos skyrimo rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL BYLOS SKYRIMO RENGTI KONSTITUCINIO TEISMO POSĖDŽIUI

2016 m. kovo 15 d. Nr. 2B-17
Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 27 straipsniu,

s k i r i u Konstitucinio Teismo teisėjui Pranui Kuconiui rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui bylą Nr. 5/2016 pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą Nr. 1B-4/2016 ištirti, ar Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, priimto 2011 m. gruodžio 21 d., 3 straipsnis tiek, kiek jame nenustatytas Žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnyje (2011 m. gruodžio 21 d. redakcija) įtvirtintos savivaldybių tarybų teisės nustatyti žemės mokesčio tarifus realizavimo mechanizmas 2013-iesiems mokestiniams metams, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 120 straipsnio 1 daliai, 127 straipsnio 3 daliai, konstituciniams savivaldybių ir valstybės interesų derinimo, teisinės valstybės principams.

Konstitucinio Teismo pirmininkas            Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

Pranas Kuconis

2016 m. kovo 15 d.