Dėl prašymo priėmimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO PRIĖMIMO

2016 m. kovo 15 d. Nr. 2B-16
Vilnius


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 25, 84 straipsniais,

p r i i m a m a s pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymas Nr. 1B-4/2016 ištirti, ar Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, priimto 2011 m. gruodžio 21 d., 3 straipsnis tiek, kiek jame nenustatytas Žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnyje (2011 m. gruodžio 21 d. redakcija) įtvirtintos savivaldybių tarybų teisės nustatyti žemės mokesčio tarifus realizavimo mechanizmas 2013-iesiems mokestiniams metams, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 120 straipsnio 1 daliai, 127 straipsnio 3 daliai, konstituciniams savivaldybių ir valstybės interesų derinimo, teisinės valstybės principams,

ir byla p r a d e d a m a   r e n g t i Konstitucinio Teismo posėdžiui.

Bylai suteikiamas numeris 5/2016.

Šis potvarkis įsigalioja jo pasirašymo dieną.

Konstitucinio Teismo pirmininkas   Dainius Žalimas