Dėl prašymo priėmimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL PAREIŠKĖJO – LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO PRAŠYMO (NR. 1B-42/2011) IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMŲ ĮSTATYMO (2010 M. BIRŽELIO 30 D. REDAKCIJA) 90 STRAIPSNIO 1 DALIS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

2011 m. rugsėjo 6 d.
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Egidijaus Bieliūno, Tomos Birmontienės, Prano Kuconio, Gedimino Mesonio, Ramutės Ruškytės, Egidijaus Šileikio, Algirdo Taminsko, Romualdo Kęstučio Urbaičio,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą (Nr. 1B-42/2011) „ištirti, ar Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalis (2010 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. XI-968 redakcija) ta apimtimi, kuria joje nenumatyta, kad savivaldybės tarybos nario pareigos yra nesuderinamos su savivaldybės tarybos sekretoriato vadovo pareigomis, neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsnio 1 ir 4 dalims“.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjo – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymas grindžiamas šiais argumentais.

Pareiškėjo nuomone, savivaldybės tarybos sekretoriatas nėra savivaldybės tarybos vidinis struktūrinis vienetas, nes pagal savo paskirtį (aptarnauti savivaldybės tarybos posėdžius, komitetus, merą, rengti savivaldybės tarybos sprendimų projektus, nagrinėti ir rengti išvadas dėl savivaldybės tarybos sprendimų projektų) ir tiesioginį pavaldumą merui (pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (2010 m. birželio 30 d. redakcija) 20 straipsnio 2 dalies 8 ir 9 punktus savivaldybės tarybos sekretoriatui vadovauja meras, kuris taip pat tvirtina sekretoriato nuostatus, skiria į pareigas ir atleidžia iš jų sekretoriato darbuotojus, inter alia sekretoriato vedėją), kuris yra atskaitingas savivaldybės tarybai, iš esmės turi išorinio savivaldybės tarybos struktūrinio vieneto požymių. Be to, pagal Vietos savivaldos įstatymo (2010 m. birželio 30 d. redakcija) 16 straipsnio 2 dalies 11 punktą sprendimą sudaryti savivaldybės tarybos sekretoriatą mero siūlymu priima savivaldybės taryba, todėl sekretoriatas, kaip tam tikras savivaldybės tarybos struktūrinis organas, iš esmės yra atskaitingas savivaldybės tarybai.

Tokiu atveju, kai savivaldybės tarybos narys tuo pačiu metu eina ir savivaldybės tarybos sekretoriato vedėjo pareigas, susidaro tokia situacija, kad savivaldybės tarybos narys netiesiogiai prižiūri (kontroliuoja) savo paties veiklą savivaldybės tarybos sekretoriate ir yra pats sau atskaitingas; be to, būdamas tiesiogiai pavaldus merui, jis tampa iš dalies suvaržytas kito savivaldybės tarybos nario, t. y. mero, valios ir jo nuomonės su savivaldybės tarybos kompetencija ir savivaldos teisės įgyvendinimu susijusiais klausimais, inter alia renkant merą, atleidžiant jį iš pareigų prieš terminą, nustatant mero darbo užmokestį (pagal Vietos savivaldos įstatymo (2010 m. birželio 30 d. redakcija) 16 straipsnio 2 dalies 2 punktą).

Pasak pareiškėjo, Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo (2010 m. birželio 30 d. redakcija) 90 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtintas išsamus pareigų, nesuderinamų su savivaldybės tarybos nario pareigomis, sąrašas, į kurį neįrašytos savivaldybės tarybos sekretoriato vadovo pareigos, todėl kyla abejonė, ar tokiu teisiniu reguliavimu, t. y. įstatyme nenustačius, kad savivaldybės tarybos sekretoriato vadovo pareigos yra nesuderinamos su savivaldybės tarybos nario pareigomis, nėra pažeidžiami konstituciniai teisinės valstybės ir vietos savivaldos principai bei savivaldybės tarybos nario, kaip savivaldybės bendruomenės atstovo, galimybė tinkamai įgyvendinti vietos savivaldos teisę, įtvirtintą Konstitucijos 119 straipsnio 1 ir 4 dalyse.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

I

1. Pareiškėjas – Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas prašo ištirti, ar Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo (2010 m. birželio 30 d. redakcija) 90 straipsnio 1 dalis tiek, kiek joje nenustatyta, kad savivaldybės tarybos nario pareigos yra nesuderinamos su savivaldybės tarybos sekretoriato vadovo pareigomis, neprieštarauja Konstitucijos 119 straipsnio 1, 4 dalims, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Pareiškėjas ginčija ne Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo (2010 m. birželio 30 d. redakcija) 90 straipsnio 1 dalyje nustatytą teisinį reguliavimą, o tai, kad jame nėra nustatyta tai, kas, jo nuomone, turėtų būti nustatyta; taigi šiuo atveju yra keliamas legislatyvinės omisijos, t. y. tokios teisinio reguliavimo spragos, kurią draudžia Konstitucija, klausimas.

2. Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo (2010 m. birželio 30 d. redakcija) 90 straipsnio 1 dalyje nustatyta:

Savivaldybės tarybos nario pareigos nesuderinamos su Respublikos Prezidento, Seimo nario, Europos Parlamento nario, Vyriausybės nario pareigomis, su Vyriausybės įstaigos ar įstaigos prie ministerijos vadovo, kurio veikla susijusi su savivaldybių veiklos priežiūra ir kontrole, pareigomis, su Vyriausybės atstovo apskrityje pareigomis, su valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojo pareigomis. Be to, savivaldybės tarybos nario pareigos nesuderinamos su tos savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigomis, tos savivaldybės kontrolieriaus ar tos savivaldybės kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojo pareigomis, su tos savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo ar tos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo ir darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartis, pareigomis, su tos savivaldybės biudžetinės įstaigos vadovo pareigomis, tos savivaldybės viešosios įstaigos, tos savivaldybės įmonės vienasmenio vadovo ir kolegialaus valdymo organo nario pareigomis, tos savivaldybės kontroliuojamos akcinės bendrovės kolegialaus valdymo organo (valdybos) nario pareigomis arba tos savivaldybės kontroliuojamos akcinės bendrovės vadovo pareigomis.“

3. Pažymėtina, kad Konstitucinio Teismo 2002 m. gruodžio 24 d., 2003 m. gegužės 30 d. nutarimuose, 2004 m. vasario 11 d. ir 13 d. sprendimuose, 2005 m. sausio 19 d., 2010 m. kovo 31 d. nutarimuose yra suformuluotos oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatos, atskleidžiančios savivaldybės tarybos nario pareigų nesuderinamumo su tam tikromis pareigomis principo sampratą, tačiau pareiškėjo ginčijamos Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo (2010 m. birželio 30 d. redakcija) 90 straipsnio 1 dalies tiek, kiek joje nenustatyta, kad savivaldybės tarybos nario pareigos yra nesuderinamos su savivaldybės tarybos sekretoriato vadovo pareigomis, atitiktis Konstitucijai Konstituciniame Teisme nebuvo tirta.

4. Konstatuotina, kad pareiškėjo – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymas ištirti Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo (2010 m. birželio 30 d. redakcija) 90 straipsnio 1 dalies tiek, kiek joje nenustatyta, kad savivaldybės tarybos nario pareigos yra nesuderinamos su savivaldybės tarybos sekretoriato vadovo pareigomis, atitiktį Konstitucijai iš esmės atitinka Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytus reikalavimus, todėl yra priimtinas nagrinėti Konstituciniame Teisme.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 28 straipsnio 1 dalimi, 67 straipsniu, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Priimti nagrinėti pareiškėjo – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą (Nr. 1B-42/2011) ištirti, ar Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo (2010 m. birželio 30 d. redakcija) 90 straipsnio 1 dalis tiek, kiek joje nenustatyta, kad savivaldybės tarybos nario pareigos yra nesuderinamos su savivaldybės tarybos sekretoriato vadovo pareigomis, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsnio 1, 4 dalims, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Sprendimas skelbiamas Lietuvos Respublikos vardu.

Konstitucinio Teismo teisėjai: Egidijus Bieliūnas
                                                          Toma Birmontienė
                                                          Pranas Kuconis
                                                          Gediminas Mesonis
                                                          Ramutė Ruškytė
                                                          Egidijus Šileikis
                                                          Algirdas Taminskas
                                                          Romualdas Kęstutis Urbaitis