Dėl prašymo išankstinio tyrimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2016 m. kovo 4 d.  Nr. 2B-14
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Pranui Kuconiui iki 2016 m. kovo 15 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymo Nr. 1B-4/2016 „ištirti, ar Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-1829 (Žin., 2011, Nr. 163-7743) 3 straipsnis tiek, kiek jame nenustatytas Žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnyje (2011-12-21 įstatymo Nr. XI-1829 redakcija) įtvirtintos savivaldybių tarybų teisės nustatyti žemės mokesčio tarifus realizavimo mechanizmas 2013-iesiems mokestiniams metams, neprieštarauja Konstitucijos 120 straipsnio 1 daliai, 127 straipsnio 3 daliai, konstituciniams savivaldybių ir valstybės interesų derinimo, teisinės valstybės principams“.

Konstitucinio Teismo pirmininkas    Dainius Žalimas

 

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

Pranas Kuconis

2016 m. kovo 4 d.