Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2016 m. vasario 15 d.  Nr. 2B-7
Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyrai Baltutytei iki 2016 m. vasario 26 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymo Nr. 1B-2/2016 „ištirti, ar Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 3 punkto nuostatos (2007 m. sausio 18 d. įstatymo Nr. X-1027 redakcija ir 2012 m. spalio 2 d. įstatymo Nr. XI-2254 redakcija), ta apimtimi, kuria nenustatyta, kad asmenims, priimtiems tarnauti vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros sistemose, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnais ir kariais, muitinės pareigūnais (muitinės sistemoje dirbti muitinės mobiliosiose grupėse ar muitinės postuose arba atlikti kriminalinę žvalgybą (operatyvinę veiklą) ir (arba) ikiteisminį tyrimą), tarnybos laikui pensijai skirti prilyginamas (arba į tarnybos laiką pensijai skirti įskaitomas) po 1995 m. sausio 1 d. išdirbtas faktinis tarnybos laikas profesionaliosios priešgaisrinės apsaugos padalinių vadovais, gaisrininkais, gaisrininkais vairuotojais Darbo sutarties įstatymo pagrindais, tuose profesionaliosios priešgaisrinės apsaugos padaliniuose, kurių reformavimas (sukarinimas) vyko po 1995 m. sausio 1 d., iki to konkretaus profesionaliosios priešgaisrinės apsaugos padalinio reformavimo (sukarinimo), jeigu vėliau šie darbuotojai buvo paskirti sukarintos priešgaisrinės apsaugos pareigūnais, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29, 52 straipsniams, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo, socialinės darnos, teisingumo, protingumo ir proporcingumo konstituciniams principams“.

 

Konstitucinio Teismo pirmininkas             Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėja

Elvyra Baltutytė

2016 m. vasario 15 d.