Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl bylos nutraukimo

Byla Nr. 18/2013

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS

DĖL TEISENOS BYLOJE PAGAL PAREIŠKĖJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ GRUPĖS PRAŠYMĄ IŠTIRTI LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 1, 5 DALIŲ, 19 STRAIPSNIO 3 DALIES ATITIKTĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI NUTRAUKIMO

2016 m. sausio 5 d. Nr. KT1-S1/2016
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Prano Kuconio, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Egidijaus Šileikio, Algirdo Taminsko, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjos Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymą Nr. 1B-25/2013 ištirti, ar Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 1, 5 dalys, 19 straipsnio 3 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29, 46 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėja Seimo narių grupė kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 1, 5 dalys, 19 straipsnio 3 dalis neprieštarauja Konstitucijos 29, 46 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui.

2. Konstitucinio Teismo pirmininko 2013 m. rugsėjo 30 d. potvarkiu Nr. 2B-73 pagal šį prašymą Konstitucinio Teismo posėdžiui pradėta rengti byla Nr. 18/2013.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

1. Šioje byloje pareiškėja Seimo narių grupė ginčija Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 1, 5 dalių, 19 straipsnio 3 dalies atitiktį Konstitucijai.

1.1. Ginčijamose Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio „Lošimų organizavimo draudimai ir apribojimai“ nuostatose buvo nustatyta:

1. Draudžiama organizuoti lošimus, nenurodytus šiame įstatyme arba pažeidžiant šio įstatymo nustatytą tvarką.

<...>

5. Draudžiama atsiskaityti banko (debeto, kredito) kortelėmis bei statyti bankomatus patalpose, kuriose organizuojami lošimai.

<...>“

Taigi šiomis nuostatomis buvo, be kita ko, įtvirtintas bendro pobūdžio draudimas organizuoti lošimus, nenurodytus Azartinių lošimų įstatyme arba pažeidžiant šio įstatymo nustatytą tvarką, taip pat ir draudimas atsiskaityti banko kortelėmis bei statyti bankomatus patalpose, kuriose organizuojami lošimai.

1.2. Ginčijamoje Azartinių lošimų įstatymo 19 straipsnio „Lošimų laimėjimų išmokėjimas“ 3 dalyje buvo nustatyta: „Totalizatoriaus ir lažybų laimėjimai išmokami tik pinigais iš karto pateikus laimėjusiąją kortelę.“

Taigi šiuo teisiniu reguliavimu buvo nustatyta lošimų laimėjimų išmokėjimo tvarka, pagal kurią inter alia lažybų laimėjimai nustatytąja tvarka išmokami tik pinigais.

1.3. Pareiškėja, pagrįsdama savo abejones ginčijamo teisinio reguliavimo atitiktimi Konstitucijai, nurodo, kad teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog Azartinių lošimų įstatyme neįtvirtinta galimybė lažybų statymus atlikti ar laimėjimus išmokėti ne grynaisiais pinigais, o ginčijamos Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 1, 5 dalių, 19 straipsnio 3 dalies nuostatos aiškinamos taip, kad Lietuvos Respublikos subjektai, turintys atitinkamas licencijas ir mokantys mokesčius Lietuvos Respublikoje, negali organizuoti nuotolinio lošimo lažybų ryšio priemonėmis (internetu). Toks teisinis reguliavimas, kuriuo nesudaroma prielaidų organizuoti minėtas lažybas, pasak pareiškėjos, neatitinka Konstitucijos.

Taigi pareiškėja abejoja nurodyto Azartinių lošimų įstatyme nustatyto teisinio reguliavimo atitiktimi Konstitucijai tik tuo aspektu, kiek tuo teisiniu reguliavimu, pasak pareiškėjos, įtvirtintas draudimas Lietuvos Respublikoje registruotiems lošimus organizuojantiems subjektams organizuoti nuotolinio lošimo lažybas ryšio priemonėmis (internetu).

2. Seimas 2015 m. gegužės 21 d. priėmė Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 28 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 81, 101, 102, 103 straipsniais ir antruoju1 skirsniu įstatymą (toliau – ir Azartinių lošimų įstatymo pakeitimo įstatymas), kuris įsigaliojo (su tam tikra išimtimi) 2016 m. sausio 1 d. (pagal šio įstatymo 20 straipsnį).

Šiuo įstatymu Azartinių lošimų įstatyme nustatytas azartinių lošimų organizavimo teisinis reguliavimas papildytas, be kita ko, nuostatomis dėl nuotolinių lošimų (inter alia lažybų) organizavimo.

2.1. Pareiškėjos prašymo kontekste paminėtinos šios nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojusios Azartinių lošimų įstatymo nuostatos:

draudžiama atsiskaityti banko (debeto, kredito) kortelėmis ir statyti bankomatus patalpose, kuriose organizuojami lošimai; ši nuostata netaikoma vietoms, kuriose organizuojami nuotoliniai lošimai (10 straipsnio 5 dalis (2015 m. gegužės 21 d. redakcija));

totalizatoriaus ir lažybų laimėjimai išmokami tik pinigais iš karto pateikus laimėjusiąją kortelę arba įskaitomi į lošėjo sąskaitą nuotolinio totalizatoriaus ir nuotolinio lažybų lošimo atveju (19 straipsnio 3 dalis (2015 m. gegužės 21 d. redakcija)).

Palyginus iki 2015 m. gruodžio 31 d. galiojusiose Azartinių lošimų įstatymo nuostatose, inter alia jo 10 straipsnio 5 dalyje, 19 straipsnio 3 dalyje, nustatytą ginčijamą teisinį reguliavimą su tuo, kuris nustatytas 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojus Azartinių lošimų įstatymo pakeitimo įstatymui, matyti, kad Azartinių lošimų įstatyme nebėra draudimo inter alia nuotolinio lažybų lošimo atveju atsiskaityti ar laimėjimus išmokėti ne grynaisiais pinigais, t. y. nebeliko to teisinio reguliavimo, kuris, pasak pareiškėjos, ir sudarė prielaidas Azartinių lošimų įstatymo nuostatas aiškinti taip, esą jomis yra įtvirtintas draudimas Lietuvos Respublikoje registruotiems lošimus organizuojantiems subjektams organizuoti nuotolinio lošimo lažybas ryšio priemonėmis (internetu).

2.2. Pareiškėjos prašymo kontekste pažymėtina, kad 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojusiu Azartinių lošimų įstatymo pakeitimo įstatymu Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 1 dalis nebuvo pakeista. Tačiau, vertinant visuminį teisinį reguliavimą, Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies turinys iš esmės pakito Azartinių lošimų įstatymo pakeitimo įstatymu nustačius naujas leidžiamų organizuoti lošimų rūšis ir atitinkamai pakeitus lošimų organizavimo tvarką.

2.3. Konstatuotina, kad, 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojus Azartinių lošimų įstatymo pakeitimo įstatymui, azartinių lošimų organizavimo teisinis reguliavimas tiek, kiek jis susijęs su nuotolinio lošimo lažybų internetu organizavimu, pakito iš esmės: nebeliko nuostatų, ribojančių galimybę organizuoti nuotolinio lošimo lažybas internetu, ir sudarytos prielaidos inter alia Lietuvos Respublikoje registruotiems lošimus organizuojantiems subjektams organizuoti tokias lažybas.

3. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 4 dalyje (1996 m. liepos 11 d. redakcija) nustatyta, kad ginčijamo teisės akto panaikinimas yra pagrindas priimti sprendimą pradėtą teiseną nutraukti. Jeigu tai paaiškėja iki teisminio posėdžio pradžios, Konstitucinis Teismas šį klausimą sprendžia pasitarimų kambaryje.

Konstitucinis Teismas savo aktuose ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 4 dalies formuluotė „yra pagrindas <...> pradėtai teisenai nutraukti“ aiškintina kaip nustatanti Konstitucinio Teismo teisę tais atvejais, kai į Konstitucinį Teismą kreipėsi ne teismai, bet kiti Konstitucijos 106 straipsnyje nurodyti subjektai, o ginčijamas teisės aktas (jo dalis) nebegalioja – jis yra pripažintas netekusiu galios (panaikintas arba pakeistas) arba jo galiojimas yra pasibaigęs, atsižvelgus į nagrinėjamos bylos aplinkybes, nutraukti pradėtą teiseną (inter alia 2006 m. kovo 28 d., 2012 m. gegužės 2 d. nutarimai, 2013 m. liepos 5 d., 2014 m. spalio 7 d. sprendimai). Tai pasakytina ir apie tuos atvejus, kai ginčijamas teisės aktas (jo dalis) nebuvo panaikintas, tačiau buvo pakeistas jame nustatytas teisinis reguliavimas (inter alia 2003 m. kovo 4 d. nutarimas, 2007 m. gegužės 28 d. sprendimas, 2010 m. gegužės 28 d., 2013 m. lapkričio 20 d. nutarimai).

4. Kaip minėta, Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyse, 19 straipsnio 3 dalyje nustatytas teisinis reguliavimas buvo pakeistas 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojus Azartinių lošimų įstatymo pakeitimo įstatymui, t. y. pareiškėjos ginčijamos Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalis, 19 straipsnio 3 dalis nebegalioja.

5. Minėta ir tai, kad 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojusiu Azartinių lošimų įstatymo pakeitimo įstatymu Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 1 dalis nebuvo pakeista. Tačiau, vertinant visuminį teisinį reguliavimą, Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies turinys iš esmės pakito Azartinių lošimų įstatymo pakeitimo įstatymu nustačius naujas leidžiamų organizuoti lošimų rūšis ir atitinkamai pakeitus lošimų organizavimo tvarką.

Įvertinus pareiškėjos prašyme pateiktus argumentus ir minėtą Azartinių lošimų įstatymo pakeitimo įstatyme nustatytą teisinį reguliavimą, konstatuotina, kad bylos dalyje, susijusioje su Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies reguliuojamais santykiais, iš esmės nebeliko ginčo dalyko. Šiame kontekste paminėtina, jog Konstitucinio Teismo įstatymo nuostata, kad ginčijamo teisės akto panaikinimas yra pagrindas priimti sprendimą nutraukti pradėtą teiseną, Konstitucinis Teismas yra rėmęsis konstatuodamas, kad nagrinėjamoje byloje iš esmės nebeliko ginčo dalyko (nes jau buvo taikomas naujas, o ne ginčijamas teisinis reguliavimas) (inter alia 2006 m. kovo 28 d., 2011 m. gruodžio 22 d., 2013 m. lapkričio 20 d. nutarimai).

6. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, pradėta teisena pagal pareiškėjos Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 1, 5 dalys, 19 straipsnio 3 dalis neprieštarauja Konstitucijos 29, 46 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui, yra nutrauktina.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 28 straipsniu, 69 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Nutraukti pradėtą teiseną byloje Nr. 18/2013 pagal pareiškėjos Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 1, 5 dalys, 19 straipsnio 3 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29, 46 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai                  Elvyra Baltutytė
                                                                         Vytautas Greičius
                                                                         Danutė Jočienė
                                                                         Pranas Kuconis
                                                                         Gediminas Mesonis
                                                                         Vytas Milius
                                                                         Egidijus Šileikis
                                                                         Algirdas Taminskas
                                                                         Dainius Žalimas