LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo dalies priėmimo ir atsisakymo nagrinėti jo dalį

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS

DĖL PAREIŠKĖJO – VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ IŠMOKŲ PERSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO LAIKINOJO ĮSTATYMO (2009 M. GRUODŽIO 9 D. REDAKCIJA) 4 STRAIPSNIO 1 DALIS, 16 STRAIPSNIO 4 DALIS, 1 PRIEDAS NEPRIEŠTARAUJA, O LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIŲ PENSIJŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 3 DALIS (2009 M. GRUODŽIO 8 D. REDAKCIJA) NEPRIEŠTARAVO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

2011 m. birželio 23 d.
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Egidijaus Bieliūno, Tomos Birmontienės, Prano Kuconio, Gedimino Mesonio, Ramutės Ruškytės, Egidijaus Šileikio, Algirdo Taminsko, Romualdo Kęstučio Urbaičio,

sekretoriaujant Sigutei Brusovienei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo – Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą (Nr. 1B-31/2011) ištirti, ar Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (toliau – ir Laikinasis įstatymas) (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija) 4 straipsnio 1 dalis, 16 straipsnio 4 dalis, 1 priedas neprieštarauja, o Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalis (2009 m. gruodžio 8 d. redakcija) neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

Pareiškėjas – Vilniaus apygardos administracinis teismas prašo ištirti:

1) ar Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (2009-12-09 redakcija Nr. XI-537, Žin., 2009, Nr. 152-6820) 4 straipsnio 1 dalies nuostatos, ta apimtimi, kurioje numatyta, kad paskirtos ir Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų 3 straipsnio 3 dalyje nustatytos apribotos valstybinės pensijos (pareigūnų ir karių – kartu su mokamu valstybinės socialinės draudimo bazinės pensijos dydžio priedu) ir rentos, nurodytos šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, bei valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos perskaičiuojamos taikant atitinkamą koeficientą, apskaičiuotą pagal šio įstatymo 1 priede nurodytą formulę; jeigu tas pats asmuo gauna dvi arba daugiau šioje dalyje nurodytų išmokų, apskaičiuojant naują mokėtiną kiekvienos išmokos dydį, visos gaunamos išmokos sumuojamos ir perskaičiuojamos, išmokų sumai taikant atitinkamą koeficientą, apskaičiuotą pagal šio įstatymo 1 priede nurodytą formulę, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 29, 52 straipsniams bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo, proporcingumo ir lygiateisiškumo principams;

2) ar Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (2009-12-09 redakcija Nr. XI-537, Žin., 2009, Nr. 152-6820) 16 straipsnio 4 dalies nuostatos „Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2010 m. liepos 1 d. parengia ir patvirtina sumažintų valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo pensijų kompensavimo tvarkos aprašą“ ta apimtimi, kurioje nėra įstatymu numatytas pareigūnų ir karių valstybinių pensijų kompensavimo mechanizmas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 29, 52 str., konstituciniam teisinės valstybės principui, konstituciniam asmenų lygiateisiškumo principui, konstituciniam teisėtų lūkesčių principui;

3) ar Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (2009-12-09 redakcija Nr. XI-537, Žin., 2009, Nr. 152-6820) 1 priede numatytas teisinis reguliavimas, kiek jis liečia netolygų pareigūnų ir karių valstybinių pensijų mažinimo mastą, atitinka konstitucinį visų asmenų lygybės įstatymui principui, konstitucinį proporcingumo principą bei konstitucinį teisinės valstybės principą;

4) ar Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 3, 6, 8 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo (2009 m. gruodžio 8 d Nr. XI-531, Žin., 2009-12-22 Nr. 151-6778) 1 straipsnio (3 straipsnio pakeitimas) 3 punkto nuostata „kiekvienos šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 1– 5 punktuose nustatytos valstybinės pensijos dydis bei šios pensijos dydžio ir tam pačiam asmeniui paskirtų pagal šio straipsnio 1 dalį valstybinių pensijų ir valstybinių socialinio draudimo pensijų bendra suma vienam asmeniui negali viršyti užpraeito ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokama valstybinė pensija, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,3 dydžio. Pensijos dydžio ribojimą taiko valstybinę pensiją mokanti institucija“ ta apimtimi, kiek ji liečia Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,3 dydžio neterminuotą ribojimo taikymą, nenumatant skirtumo, kuris susidarys taikant ne 1,5, o 1,3 dydžio koeficientą, kompensavimo mechanizmo, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 29 ir 52 straipsniams bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui, teisėtų lūkesčių, proporcingumo ir lygiateisiškumo principams“.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

1. Pareiškėjas – Vilniaus apygardos administracinis teismas prašo inter alia ištirti, ar Laikinojo įstatymo (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija) 4 straipsnio 1 dalis neprieštarauja Konstitucijos 23, 29, 52 straipsniams bei Konstitucijos preambulėje įtvirtintiems teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo, proporcingumo ir lygiateisiškumo principams.

Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad konstitucinio teisinės valstybės principo negalima aiškinti kaip įtvirtinto tik Konstitucijos preambulėje; neatsiejami konstitucinio teisinės valstybės principo elementai yra teisėtų lūkesčių apsauga, teisinis tikrumas ir teisinis saugumas; konstitucinis proporcingumo principas yra vienas iš konstitucinio teisinės valstybės principo elementų. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs ir tai, kad Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintas asmenų lygiateisiškumo principas (inter alia Konstitucinio Teismo 2005 m. rugpjūčio 23 d., 2010 m. gegužės 28 d., 2010 m. lapkričio 9 d. nutarimai). Vadinasi, pareiškėjo prašymas ištirti ginčijamos nuostatos atitiktį Konstitucijos 23, 29, 52 straipsniams bei Konstitucijos preambulėje įtvirtintiems teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo, proporcingumo ir lygiateisiškumo principams traktuotinas kaip prašymas ištirti ginčijamos nuostatos atitiktį Konstitucijos 23, 29, 52 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, Konstitucinis Teismas priima nagrinėti pareiškėjo – Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Laikinojo įstatymo (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija) 4 straipsnio 1 dalis neprieštarauja Konstitucijos 23, 29, 52 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui.

2. Pareiškėjas – Vilniaus apygardos administracinis teismas prašo inter alia ištirti, „ar Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (2009-12-09 redakcija Nr. XI-537, Žin., 2009, Nr. 152-6820) 16 straipsnio 4 dalies nuostatos „Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2010 m. liepos 1 d. parengia ir patvirtina sumažintų valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo pensijų kompensavimo tvarkos aprašą“ ta apimtimi, kurioje nėra įstatymu numatytas pareigūnų ir karių valstybinių pensijų kompensavimo mechanizmas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 29, 52 str., konstituciniam teisinės valstybės principui, konstituciniam asmenų lygiateisiškumo principui, konstituciniam teisėtų lūkesčių principui“.

2.1. Konstitucinis Teismas 2010 m. birželio 29 d. priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 5, 6 straipsnių, Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies (2009 m. gruodžio 8 d. redakcija), Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punkto, 16 straipsnio 4 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ konstitucinės justicijos byloje Nr. 06/2008-18/2008-24/2010, kurioje inter alia tyrė, ar Konstitucijai neprieštarauja Laikinojo įstatymo 16 straipsnio 4 dalis tiek, kiek joje nenumatytas sumažintų teisėjų valstybinių pensijų kompensavimas, ir pripažino, kad Laikinojo įstatymo 16 straipsnio 4 dalis tiek, kiek joje Vyriausybei nėra siūloma parengti ir patvirtinti dideliu mastu sumažintų valstybinių pensijų kompensavimo tvarkos aprašą, prieštarauja Konstitucijos 23, 52 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Šis Konstitucinio Teismo nutarimas „Valstybės žiniose“ buvo paskelbtas ir įsigaliojo 2010 m. lapkričio 16 d.

2.2. Konstatuotina, kad gautajame pareiškėjo – Vilniaus apygardos administracinio teismo prašyme ginčijamas tos pačios Laikinojo įstatymo nuostatos konstitucingumas, kurios atitiktis Konstitucijai Konstitucinio Teismo yra ištirta ir galioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo nutarimas.

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 3 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašyme nurodyto teisės akto atitiktis Konstitucijai jau buvo tirta Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo nutarimas.

2.3. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus atsisakytina nagrinėti pareiškėjo – Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, „ar Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (2009-12-09 redakcija Nr. XI-537, Žin., 2009, Nr. 152-6820) 16 straipsnio 4 dalies nuostatos „Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2010 m. liepos 1 d. parengia ir patvirtina sumažintų valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo pensijų kompensavimo tvarkos aprašą“ ta apimtimi, kurioje nėra įstatymu numatytas pareigūnų ir karių valstybinių pensijų kompensavimo mechanizmas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 29, 52 str., konstituciniam teisinės valstybės principui, konstituciniam asmenų lygiateisiškumo principui, konstituciniam teisėtų lūkesčių principui“.

3. Pareiškėjas – Vilniaus apygardos administracinis teismas prašo inter alia ištirti, ar Laikinojo įstatymo (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija) 1 priedas tiek, kiek jame nustatytas netolygus pareigūnų ir karių valstybinių pensijų mažinimo mastas, neprieštarauja konstituciniams visų asmenų lygybės įstatymui, proporcingumo bei teisinės valstybės principams.

Minėta, kad Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, jog konstitucinis proporcingumo principas yra vienas iš konstitucinio teisinės valstybės principo elementų. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs ir tai, kad Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintas visų asmenų lygybės įstatymui principas (Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodžio 6 d. nutarimas). Vadinasi, pareiškėjo prašymas ištirti ginčijamos nuostatos atitiktį konstituciniams visų asmenų lygybės įstatymui, proporcingumo bei teisinės valstybės principams traktuotinas kaip prašymas ištirti ginčijamos nuostatos atitiktį Konstitucijos 29 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, Konstitucinis Teismas priima nagrinėti pareiškėjo – Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Laikinojo įstatymo (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija) 1 priedas tiek, kiek jame nustatytas netolygus pareigūnų ir karių valstybinių pensijų mažinimo mastas, neprieštarauja Konstitucijos 29 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui.

4. Pareiškėjas – Vilniaus apygardos administracinis teismas prašo inter alia ištirti, „ar Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 3, 6, 8 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo (2009 m. gruodžio 8 d Nr. XI-531, Žin., 2009-12-22 Nr. 151-6778) 1 straipsnio (3 straipsnio pakeitimas) 3 punkto nuostata „kiekvienos šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose nustatytos valstybinės pensijos dydis bei šios pensijos dydžio ir tam pačiam asmeniui paskirtų pagal šio straipsnio 1 dalį valstybinių pensijų ir valstybinių socialinio draudimo pensijų bendra suma vienam asmeniui negali viršyti užpraeito ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokama valstybinė pensija, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,3 dydžio. Pensijos dydžio ribojimą taiko valstybinę pensiją mokanti institucija“ ta apimtimi, kiek ji liečia Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,3 dydžio neterminuotą ribojimo taikymą, nenumatant skirtumo, kuris susidarys taikant ne 1,5, o 1,3 dydžio koeficientą, kompensavimo mechanizmo, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 29 ir 52 straipsniams bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui, teisėtų lūkesčių, proporcingumo ir lygiateisiškumo principams“.

Pažymėtina, kad ginčijamu Valstybinių pensijų įstatymo 3, 6, 8 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo 1 straipsniu pakeistas Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnis (2009 m. gruodžio 8 d. redakcija). Be to, iš pareiškėjo prašymo argumentų matyti, kad jis prašo ištirti, ar Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalis (2009 m. gruodžio 8 d. redakcija) tiek, kiek ji siejasi su Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,3 dydžio neterminuotu ribojimu ir nenumatomas skirtumo, kuris susidarys taikant ne 1,5, o 1,3 dydžio koeficientą, kompensavimas, neprieštaravo Konstitucijos 23, 29, 52 straipsniams ir, pasak pareiškėjo, Konstitucijos preambulėje įtvirtintiems teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių, proporcingumo ir lygiateisiškumo principams.

Minėta, kad Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad konstitucinio teisinės valstybės principo negalima aiškinti kaip įtvirtinto tik Konstitucijos preambulėje; neatsiejami konstitucinio teisinės valstybės principo elementai yra teisėtų lūkesčių apsauga, teisinis tikrumas ir teisinis saugumas; konstitucinis proporcingumo principas yra vienas iš konstitucinio teisinės valstybės principo elementų. Kaip minėta, Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintas asmenų lygiateisiškumo principas. Vadinasi, pareiškėjo prašymas ištirti ginčijamos nuostatos atitiktį Konstitucijos 23, 29 ir 52 straipsniams bei Konstitucijos preambulėje įtvirtintiems teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių, proporcingumo ir lygiateisiškumo principams traktuotinas kaip prašymas ištirti ginčijamos nuostatos atitiktį Konstitucijos 23, 29, 52 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, Konstitucinis Teismas priima nagrinėti pareiškėjo – Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalis (2009 m. gruodžio 8 d. redakcija) tiek, kiek ji siejasi su Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,3 dydžio neterminuotu ribojimu ir nenumatomas skirtumo, kuris susidarys taikant ne 1,5, o 1,3 dydžio koeficientą, kompensavimas, neprieštaravo Konstitucijos 23, 29, 52 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

1. Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo – Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, „ar Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (2009-12-09 redakcija Nr. XI-537, Žin., 2009, Nr. 152-6820) 16 straipsnio 4 dalies nuostatos „Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2010 m. liepos 1 d. parengia ir patvirtina sumažintų valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo pensijų kompensavimo tvarkos aprašą“ ta apimtimi, kurioje nėra įstatymu numatytas pareigūnų ir karių valstybinių pensijų kompensavimo mechanizmas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 29, 52 str., konstituciniam teisinės valstybės principui, konstituciniam asmenų lygiateisiškumo principui, konstituciniam teisėtų lūkesčių principui“.

2. Priimti pareiškėjo – Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar:

Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija) 4 straipsnio 1 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 29, 52 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui;

Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija) 1 priedas tiek, kiek jame nustatytas netolygus pareigūnų ir karių valstybinių pensijų mažinimo mastas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui;

Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalis (2009 m. gruodžio 8 d. redakcija) tiek, kiek ji siejasi su Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,3 dydžio neterminuotu ribojimu ir nenumatomas skirtumo, kuris susidarys taikant ne 1,5, o 1,3 dydžio koeficientą, kompensavimas, neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 29, 52 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Sprendimas skelbiamas Lietuvos Respublikos vardu.

Konstitucinio Teismo teisėjai: Egidijus Bieliūnas
                                                          Toma Birmontienė
                                                          Pranas Kuconis
                                                          Gediminas Mesonis
                                                          Ramutė Ruškytė
                                                          Egidijus Šileikis
                                                          Algirdas Taminskas
                                                          Romualdas Kęstutis Urbaitis