Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2015 m. lapkričio 13 d.  Nr. 2B-52
Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyrai Baltutytei iki 2015 m. lapkričio 23 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymo Nr. 1B-20/2015 „ištirti, ar Lietuvos Respublikos teisėjų valstybinių pensijų įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3088) 6 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostata, kad „teisėjų valstybinė pensija apskaičiuojama iš paskutinių penkerių, prieš nustojant eiti teisėjo pareigas, metų teisėjo gauto darbo užmokesčio vidurkio“ bei Teisėjų valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. 68 (Žin., 2003, Nr. 8-289), 19 punkto nuostata, kad „teisėjų valstybinė pensija apskaičiuojama iš paskutinių penkerių, prieš nustojant eiti teisėjo pareigas, metų teisėjo gauto darbo užmokesčio vidurkio“ neprieštarauja Konstitucijos 109 straipsnio 2 daliai ir konstituciniam teisinės valstybės principui“.

L. e. Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas Pranas Kuconis

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėja

Elvyra Baltutytė

2015 m. lapkričio 13 d.