Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje

Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teisinis reguliavimas neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymų nuostatoms

2015-10-29

Konstitucinis Teismas šiandien priimtame nutarime pripažino, kad Vyriausybės nutarimais patvirtinto viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo ir šių paslaugų lėšų administravimo teisinis reguliavimas suderinamas su Konstitucija, Elektros energetikos ir Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymų nuostatomis.

Konstitucinis Teismas šią bylą nagrinėjo pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymus, kuriuose nurodyta, kad Vyriausybė ginčijamą teisinį reguliavimą nustatė nepaisydama iš Konstitucijos kylančio reikalavimo jai suteiktą kompetenciją įgyvendinti laikantis Konstitucijos ir įstatymų. Pasak pareiškėjo, pažeidžiant įstatymų nuostatas buvo išplėstas įstatyme nustatytas viešuosius interesus atitinkančių paslaugų sąrašas ir papildytas viešuosius interesus atitinkančių paslaugų mokesčio mokėtojų sąrašas.

Konstitucinio Teismo nutarime konstatuota, kad Vyriausybė, priimdama nutarimą, kuriuo nustatytas viešuosius interesus atitinkančių paslaugų sąrašas ir šių paslaugų teikimo tvarka, įgyvendino jai įstatymų leidėjo Elektros energetikos įstatymu suteiktus įgaliojimus nustatyti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje sąrašą ir šiuo aspektu nebuvo nukrypta nuo iš Konstitucijos Vyriausybei kylančių reikalavimų dėl poįstatyminių aktų, būtinų įstatymams įgyvendinti, priėmimo.

Vertindamas, ar įgaliojimai įgyvendinti tinkamai, Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Vyriausybė, Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo tvarkos apraše viešuosius interesus atitinkančioms paslaugoms priskirdama papildomas (palyginti su nustatytosiomis Elektros energetikos įstatyme) paslaugas (prie šių paslaugų priskyrė elektros energijos, gaminamos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, balansavimą, atsinaujinančių energijos išteklių elektrinių prijungimą prie elektros tinklų, elektros tinklų operatoriaus atliekamą elektros tinklų optimizavimą, plėtrą ir (ar) rekonstravimą, kuriais užtikrinama gamybos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius plėtra), jai suteiktus įgaliojimus įgyvendino tinkamai – vadovaudamasi viešaisiais interesais elektros energetikos sektoriuje, taip pat Elektros energetikos įstatyme įtvirtintais bendraisiais reikalavimais. Taigi Konstitucija, Elektros energetikos ir Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymų nuostatos nebuvo pažeistos.

Konstitucinio Teismo nutarime taip pat konstatuota, kad Vyriausybei Elektros energetikos įstatyme suteikti įgaliojimai patvirtinti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administravimo tvarkos aprašą.

Vertindamas, ar įgaliojimai įgyvendinti tinkamai, Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad pagal Konstituciją energetikos srityje vykdomos ūkinės veiklos specifika ir būtinybė užtikrinti energetinės sistemos saugumą ir patikimumą, taip pat siekis užtikrinti aplinkos apsaugą įvairiais būdais skatinant atsinaujinančių energetikos išteklių vartojimą lemia viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teisinio reguliavimo ypatumus. Todėl gali būti nustatytas ir toks viešųjų paslaugų elektros energetikos srityje teisinis reguliavimas, kuriuo pareiga atlyginti už šias paslaugas būtų nustatyta visiems elektros energiją vartojantiems asmenims. Tačiau tai turi būti daroma paisant Konstitucijos, be kita ko, laikantis asmens ir visuomenės interesų derinimo principo, užtikrinant galimybę gauti energijos išteklius iš įvairių šaltinių.

Nutarime pabrėžta, kad Elektros energetikos įstatyme nustatytas teisinis reguliavimas, kuriuo pareiga mokėti lėšas už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas yra nustatyta visiems vartotojams, vertintinas kaip reiškiantis, kad pagal jį pareiga atlyginti už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas kiekvienam elektros energijos vartotojui (asmeniui, kurio įrenginiai yra prijungti prie atitinkamų tinklų ar tiesioginės linijos ir kuris dėl to turi galimybę pirkti elektros energiją) tenka atsižvelgiant į jo suvartojamą elektros energijos kiekį, nepaisant to, kuri dalis jo suvartojamos elektros energijos yra perkama, o kuri pasigaminama. Todėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administravimo tvarkos apraše pareiga už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas mokėti ir tiems asmenims, kurie savo ūkiniams poreikiams naudoja savo pasigamintą elektros energiją, nustatyta nepažeidžiant Konstitucijos ir Elektros energetikos įstatymo nuostatų.