Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2015 m. rugsėjo 28 d.  Nr. 2B-44
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Egidijui Šileikiui iki 2015 m. spalio 8 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymo Nr. 1B-18/2015 „ištirti, ar Seimo statuto 151 straipsnio 1 dalis (2005-12-23 Seimo statuto redakcija, Žin., 2005, Nr. 153-5645) tiek, kiek joje nenustatyti Seimo nario atlyginimo mokėjimo už laiką, kuris pagal Konstituciją nelaikytinas nei laiku, kai Seimo narys dirbo Konstitucijos 60 straipsnio 3 dalyje nurodytą Seimo nario darbą, atlyginimą iš valstybės biudžeto, nei laiku, kai Seimo narys pasinaudojo Konstitucijos 49 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teise į kasmetines mokamas atostogas, laikino nutraukimo (sustabdymo) pagrindai ir tvarka, neprieštarauja Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 60 straipsnio 3, 4 dalims, konstituciniam teisinės valstybės ir atsakingo valdymo principams“.

 

Konstitucinio Teismo pirmininkas    Dainius Žalimas


Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

Egidijus Šileikis

2015 m. rugsėjo 28 d.