LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo dalies priėmimo ir jo dalies grąžinimo

Priimta dalis pareiškėjo Seimo prašymo ištirti Baudžiamojo proceso kodekso 157 straipsnio atitiktį Konstitucijai, dalis prašymo pareiškėjui grąžinta

2015-09-25

Konstitucinis Teismas šiandien priėmė pareiškėjo Seimo 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarime Nr. XII-1936 „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 157 straipsnis pagal reguliavimo apimtį neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ išdėstyto prašymo dalį, kuria prašoma ištirti Baudžiamojo proceso kodekso 157 straipsnio tiek, kiek jame, pasak pareiškėjo, nenustatytas draudimas ar nenumatyti kokie nors papildomi kriterijai, neleidžiantys neribotam laikui nuo pareigų nušalinti tiesiogiai išrinktą valstybės politiką, atitiktį Konstitucijos 33 straipsnio 1 daliai, 48 straipsnio 1 daliai, 119 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Pareiškėjas, be kita ko, nurodo, kad teisiniu reguliavimu, kuriuo leidžiama neribotam laikui nuo pareigų nušalinti tiesiogiai išrinktą valstybės politiką, ribojama piliečių teisė dalyvauti valdant savo šalį. Be to, Baudžiamojo proceso kodekso 157 straipsnio nuostatas be jokių išlygų taikant tiesiogiai išrinktiems valstybės politikams ir taip be pagrįsto ir teisėto tikslo jiems neleidžiant eiti užimamų pareigų, nepagrįstai ir neproporcingai ribojama ir žmogaus laisvė pasirinkti darbą.

Atitinkamu Konstitucinio Teismo sprendimu dėl prašymo priėmimo nėra nei patvirtinami, nei paneigiami argumentai, kuriais pareiškėjas Seimas grindžia savo poziciją, priimant tokius sprendimus lemiamą reikšmę turi tai, ar pareiškėjo prašymas yra grindžiamas teisiniais motyvais.

Pagal Konstituciją, kai į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar aktas neprieštarauja Konstitucijai, kreipiasi Seimas nutarimu ir Konstitucinis Teismas nusprendžia priimti nagrinėti prašymą, ginčijamo teisės akto galiojimas sustabdomas. Remiantis Konstitucinio Teismo įstatymu, Konstitucinio Teismo pirmininkas tuoj pat apie tai paskelbia Konstitucinio Teismo interneto svetainėje ir Teisės aktų registro tvarkytojui pateikia pranešimą, kuriame, be kita ko, nurodo, kad pagal Konstitucijos 106 straipsnį minėto akto galiojimas sustabdomas nuo šio pranešimo oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre dienos iki Konstitucinio Teismo nutarimo dėl šios bylos paskelbimo.

Šiandien priimtu Konstitucinio Teismo sprendimu pareiškėjui Seimui taip pat grąžinta jo prašymo dalis, kuria buvo prašoma ištirti Baudžiamojo proceso kodekso 157 straipsnio atitiktį Konstitucijos 1 dalies, 6 straipsnio 1 dalies, 7 straipsnio 1 dalies, 31 straipsnio 1 dalies nuostatoms, Konstitucijos viršenybės principui. Ši prašymo dalis grąžinta Konstituciniam Teismui konstatavus, kad pareiškėjas nepateikė teisinių argumentų savo pozicijai dėl ginčijamo teisinio reguliavimo prieštaravimo nurodytoms Konstitucijos nuostatoms pagrįsti, todėl jo prašymas neatitinka Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytų reikalavimų.