LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo dalies grąžinimo ir atsisakymo nagrinėti jo dalį

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL PAREIŠKĖJO – VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO ĮSTATYMO 72 STRAIPSNIS (1993 M. VASARIO 3 D. REDAKCIJA), ŠIO STRAIPSNIO 4 DALIS, LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ IŠMOKŲ PERSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO LAIKINASIS ĮSTATYMAS (2009 M. GRUODŽIO 9 D. REDAKCIJA), ŠIO ĮSTATYMO 4   STRAIPSNIO 1 DALIS NEPRIEŠTARAUJA, O 5 STRAIPSNIO 1 DALIS NEPRIEŠTARAVO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

2011 m. birželio 9 d.
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Egidijaus Bieliūno, Tomos Birmontienės, Prano Kuconio, Gedimino Mesonio, Ramutės Ruškytės, Egidijaus Šileikio, Algirdo Taminsko, Romualdo Kęstučio Urbaičio, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Sigutei Brusovienei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo – Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą (Nr. 1B-28/2011) ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnis (1993 m. vasario 3 d. redakcija), šio straipsnio 4 dalis, Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija) (toliau – ir Laikinasis įstatymas), šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalis neprieštarauja, o 5 straipsnio 1 dalis neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

Pareiškėjas – Vilniaus apygardos administracinis teismas prašo ištirti:

1) ar Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalis (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija) (Žin., 2009, Nr. 152-6820) ta apimtimi, kuria numatomas jau paskirtų valstybinių pensijų perskaičiavimas ir sumažinimas, neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 bei 2 dalyje įtvirtintam nuosavybės neliečiamumo principui, 29 straipsniui, 52 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui;

2) ar Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalis (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija) (Žin., 2009, Nr. 152-6820) ta apimtimi, kuria numatomas jau paskirtų valstybinių pensijų perskaičiavimas ir sumažinimas, neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 bei 2 dalyje įtvirtintam nuosavybės neliečiamumo principui, 29 straipsniui, 52 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui;

3) ar Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas ta apimtimi, kuria nenumatytas sumažintų valstybinių pensijų kompensavimas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui;

4) ar Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio (1993 m. vasario 3 d. redakcija) ta apimtimi, kuria jame nėra nustatyta teisinio reguliavimo, pagal kurį būtų galima nustatyti, ar Konstitucijai prieštaraujančiu pripažintas teisės aktas negalioja nuo jo priėmimo, ar nuo Konstitucinio Teismo nutarimo priėmimo dienos, neprieštaravo/-auja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, 107 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui;

5) ar Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalis (1993 m. vasario 3 d. redakcija) neprieštaravo/-auja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, 107 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui“.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

1. Pareiškėjas – Vilniaus apygardos administracinis teismas prašo inter alia ištirti, „ar Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas ta apimtimi, kuria nenumatytas sumažintų valstybinių pensijų kompensavimas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui“.

2. Pažymėtina, kad teisinis reguliavimas, susijęs su sumažintų pensijų kompensavimu, yra įtvirtintas tik Laikinojo įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje, kurioje nustatyta: „Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2010 m. liepos 1 d. parengia ir patvirtina sumažintų valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo pensijų kompensavimo tvarkos aprašą“. Kituose Laikinojo įstatymo straipsniuose nėra nuostatų dėl pensijų kompensavimo. Vadinasi, pareiškėjas ginčija ne visą Laikinąjį įstatymą, o tik šio įstatymo 16 straipsnio 4 dalį tiek, kiek joje nenumatytas sumažintų valstybinių pensijų kompensavimas.

3. Konstitucinis Teismas 2010 m. birželio 29 d. priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 5, 6 straipsnių, Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies (2009 m. gruodžio 8 d. redakcija), Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punkto, 16 straipsnio 4 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ konstitucinės justicijos byloje Nr. 06/2008-18/2008-24/2010, kurioje inter alia tyrė, ar Konstitucijai neprieštarauja Laikinojo įstatymo 16 straipsnio 4 dalis tiek, kiek joje nenumatytas sumažintų teisėjų valstybinių pensijų kompensavimas, ir pripažino, kad Laikinojo įstatymo 16 straipsnio 4 dalis tiek, kiek joje Vyriausybei nėra siūloma parengti ir patvirtinti dideliu mastu sumažintų valstybinių pensijų kompensavimo tvarkos aprašą, prieštarauja Konstitucijos 23, 52 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Šis Konstitucinio Teismo nutarimas „Valstybės žiniose“ buvo paskelbtas ir įsigaliojo 2010 m. lapkričio 16 d.

4. Konstatuotina, kad gautajame pareiškėjo – Vilniaus apygardos administracinio teismo prašyme ginčijamas tos pačios Laikinojo įstatymo nuostatos konstitucingumas, kurios atitiktis Konstitucijai Konstitucinio Teismo yra ištirta ir galioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo nutarimas.

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 3 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašyme nurodyto teisės akto atitiktis Konstitucijai jau buvo tirta Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo nutarimas.

5. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus atsisakytina nagrinėti pareiškėjo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas ta apimtimi, kuria nenumatytas sumažintų valstybinių pensijų kompensavimas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui“.

6. Minėta, kad pareiškėjas prašo inter alia ištirti, ar:

– „Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalis (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija) (Žin., 2009, Nr. 152-6820) ta apimtimi, kuria numatomas jau paskirtų valstybinių pensijų perskaičiavimas ir sumažinimas, neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 bei 2 dalyje įtvirtintam nuosavybės neliečiamumo principui, 29 straipsniui, 52 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui“;

– „Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalis (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija) (Žin., 2009, Nr. 152-6820) ta apimtimi, kuria numatomas jau paskirtų valstybinių pensijų perskaičiavimas ir sumažinimas, neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 bei 2 dalyje įtvirtintam nuosavybės neliečiamumo principui, 29 straipsniui, 52 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui“.

7. Pareiškėjas tik cituoja konstitucinės doktrinos nuostatas dėl valstybės pareigos laiduoti pensinį aprūpinimą, tačiau nepagrindžia, kaip jos susijusios su ginčijamu teisiniu reguliavimu, nustatytu Laikinojo įstatymo (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija) 4 straipsnio 1 dalyje, 5 straipsnio 1 dalyje, ir kodėl šios įstatymo nuostatos tiek, kiek jose numatytas jau paskirtų valstybinių pensijų perskaičiavimas ir sumažinimas, prieštarauja (-avo) Konstitucijos 23 straipsnio 1, 2 dalims, 29, 52 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Konstatuotina, kad pareiškėjas nepateikė teisinių argumentų, kuriais grindžiamos jo abejonės dėl ginčijamų Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija), 5 straipsnio 1 dalies (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija) nurodyta apimtimi atitikties Konstitucijai.

8. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnio 2 dalies 5 punktą teismo nutartyje, kuria teismas kreipiasi į Konstitucinį Teismą prašydamas ištirti, ar teisės aktas neprieštarauja Konstitucijai, turi būti nurodyti teismo nuomonės dėl įstatymo ar kito teisės akto prieštaravimo Konstitucijai teisiniai argumentai.

Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad iš Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnio 2 dalies 5 punkto kylantis reikalavimas nurodyti teismo nuomonės dėl įstatymo ar kito teisės akto (jo dalies) prieštaravimo Konstitucijai teisinius argumentus reiškia, kad teismai, kurie kreipiasi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar įstatymas ar kitas teisės aktas (jo dalis) neprieštarauja Konstitucijai, argumentuodami savo prašyme pateiktą nuomonę dėl įstatymo ar kito teisės akto (jo dalies) prieštaravimo Konstitucijai, negali apsiriboti vien bendro pobūdžio samprotavimais ar teiginiais, tuo, kad įstatymas ar kitas teisės aktas (jo dalis), jų manymu, prieštarauja Konstitucijai, o privalo aiškiai nurodyti, kurie ginčijami teisės aktų straipsniai (jų dalys, punktai) ir kiek, jų nuomone, prieštarauja Konstitucijai, ir savo poziciją dėl kiekvienos ginčijamos teisės akto (jo dalies) nuostatos atitikties Konstitucijai pagrįsti aiškiai suformuluotais teisiniais argumentais. Priešingu atveju teismo prašymas ištirti įstatymo ar kito teisės akto (jo dalies) atitiktį Konstitucijai laikytinas neatitinkančiu Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnio 2 dalies 5 punkto reikalavimų.

9. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad prašymas ištirti, ar:

– „Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalis (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija) (Žin., 2009, Nr. 152-6820) ta apimtimi, kuria numatomas jau paskirtų valstybinių pensijų perskaičiavimas ir sumažinimas, neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 bei 2 dalyje įtvirtintam nuosavybės neliečiamumo principui, 29 straipsniui, 52 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui“,

– „Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalis (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija) (Žin., 2009, Nr. 152-6820) ta apimtimi, kuria numatomas jau paskirtų valstybinių pensijų perskaičiavimas ir sumažinimas, neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 bei 2 dalyje įtvirtintam nuosavybės neliečiamumo principui, 29 straipsniui, 52 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui“,

neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatytų reikalavimų.

10. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnį prašymas, kuris neatitinka inter alia Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnyje nustatytų reikalavimų, grąžinamas pareiškėjui. Prašymo (ar jo dalies) grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti buvę trūkumai.

11. Minėta, kad pareiškėjas prašo inter alia ištirti, ar:

– „Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio (1993 m. vasario 3 d. redakcija) ta apimtimi, kuria jame nėra nustatyta teisinio reguliavimo, pagal kurį būtų galima nustatyti, ar Konstitucijai prieštaraujančiu pripažintas teisės aktas negalioja nuo jo priėmimo, ar nuo Konstitucinio Teismo nutarimo priėmimo dienos, neprieštaravo/-auja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, 107 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui“;

– „Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalis (1993 m. vasario 3 d. redakcija) neprieštaravo/-auja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, 107 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui“.

12. Pareiškėjas savo abejones dėl Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio ir jo 4 dalies atitikties Konstitucijai iš esmės grindžia tuo, kad, pasak pareiškėjo, „pareiškėjo kreipimasis į teismą, pareiškėjo reikalavimų tenkinimo atveju, yra susijęs su teisės akto pripažinimo prieštaraujančiu Konstitucijai pasekmių taikymu“.

Taigi pareiškėjo argumentai, kuriais jis grindžia abejonę dėl Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio (1993 m. vasario 3 d. redakcija), šio straipsnio 4 dalies atitikties Konstitucijai, neatsiejami nuo argumentų, kuriais jis grindžia abejonę dėl Laikinojo įstatymo (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija), šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies, 5 straipsnio 1 dalies atitikties Konstitucijai.

13. Šiame sprendime atsisakyta nagrinėti pareiškėjo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas ta apimtimi, kuria nenumatytas sumažintų valstybinių pensijų kompensavimas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui“. Taip pat konstatuota, kad pareiškėjui grąžintinas prašymas ištirti, ar:

– „Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalis (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija) (Žin., 2009, Nr. 152-6820) ta apimtimi, kuria numatomas jau paskirtų valstybinių pensijų perskaičiavimas ir sumažinimas, neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 bei 2 dalyje įtvirtintam nuosavybės neliečiamumo principui, 29 straipsniui, 52 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui“;

– „Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalis (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija) (Žin., 2009, Nr. 152-6820) ta apimtimi, kuria numatomas jau paskirtų valstybinių pensijų perskaičiavimas ir sumažinimas, neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 bei 2 dalyje įtvirtintam nuosavybės neliečiamumo principui, 29 straipsniui, 52 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui“.

14. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad prašymas ištirti, ar:

– „Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio (1993 m. vasario 3 d. redakcija) ta apimtimi, kuria jame nėra nustatyta teisinio reguliavimo, pagal kurį būtų galima nustatyti, ar Konstitucijai prieštaraujančiu pripažintas teisės aktas negalioja nuo jo priėmimo, ar nuo Konstitucinio Teismo nutarimo priėmimo dienos, neprieštaravo/-auja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, 107 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui“,

– „Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalies (1993 m. vasario 3 d. redakcija) neprieštaravo/-auja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, 107 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui“,

neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatytų reikalavimų.

Minėta, kad pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnį prašymas, kuris neatitinka inter alia Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnyje nustatytų reikalavimų, grąžinamas pareiškėjui. Prašymo (ar jo dalies) grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti buvę trūkumai.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 28 straipsniu, 67 straipsnio 2 dalies 5 punktu, 69 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

1. Atsisakyti priimti pareiškėjo – Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, „ar Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas ta apimtimi, kuria nenumatytas sumažintų valstybinių pensijų kompensavimas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui“.

2. Grąžinti pareiškėjui – Vilniaus apygardos administraciniam teismui prašymą ištirti, ar:

– „Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalis (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija) (Žin., 2009, Nr. 152-6820) ta apimtimi, kuria numatomas jau paskirtų valstybinių pensijų perskaičiavimas ir sumažinimas, neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 bei 2 dalyje įtvirtintam nuosavybės neliečiamumo principui, 29 straipsniui, 52 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui“;

– „Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalis (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija) (Žin., 2009, Nr. 152-6820) ta apimtimi, kuria numatomas jau paskirtų valstybinių pensijų perskaičiavimas ir sumažinimas, neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 bei 2 dalyje įtvirtintam nuosavybės neliečiamumo principui, 29 straipsniui, 52 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui“;

– „Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio (1993 m. vasario 3 d. redakcija) ta apimtimi, kuria jame nėra nustatyta teisinio reguliavimo, pagal kurį būtų galima nustatyti, ar Konstitucijai prieštaraujančiu pripažintas teisės aktas negalioja nuo jo priėmimo, ar nuo Konstitucinio Teismo nutarimo priėmimo dienos, neprieštaravo/-auja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, 107 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui“;

– „Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalis (1993 m. vasario 3 d. redakcija) neprieštaravo/-auja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, 107 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui“.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Sprendimas skelbiamas Lietuvos Respublikos vardu.

Konstitucinio Teismo teisėjai: Egidijus Bieliūnas
                                                          Toma Birmontienė
                                                          Pranas Kuconis
                                                          Gediminas Mesonis
                                                          Ramutė Ruškytė
                                                          Egidijus Šileikis
                                                          Algirdas Taminskas
                                                          Romualdas Kęstutis Urbaitis
                                                          Dainius Žalimas