LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo priėmimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL PAREIŠKĖJO – LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ GRUPĖS PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO VALSTYBINĖS RENTOS ĮSTATYMO NUOSTATOS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

2011 m. sausio 12 d.
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Armano Abramavičiaus, Tomos Birmontienės, Prano Kuconio, Kęstučio Lapinsko, Zenono Namavičiaus, Egidijaus Šileikio, Algirdo Taminsko, Romualdo Kęstučio Urbaičio,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo – Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymą (Nr. 1B-154/2010) ištirti, ar Lietuvos Respublikos Prezidento valstybinės rentos įstatymo nuostatos neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

Pareiškėjas – Seimo narių grupė prašo „ištirti:

ar Lietuvos Respublikos Prezidento valstybinės rentos įstatyme (Nr. X-980, Žin., 2006, Nr. 141-5405; Nr. X-1799, Žin., 2008, Nr. 135-5235) įtvirtinta mirusio Respublikos Prezidento sutuoktinio (Lietuvos Respublikos piliečio) teisė gauti Respublikos Prezidento valstybinę našlių rentą, kurios įgyvendinimo sąlygos ir dydis neatsiejamai susiję su Respublikos Prezidento valstybine renta, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 77 straipsnio 4 daliai ir 90 straipsniui, konstituciniams socialinės darnos, teisingumo, bei teisinės valstybės principams.

ar Lietuvos Respublikos Prezidento valstybinės rentos įstatymo (Nr. X-980, Žin., 2006, Nr. 141-5405; Nr. X-1799, Žin., 2008, Nr. 135-5235) 4 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnyje įtvirtinta mirusio Respublikos Prezidento sutuoktinio (Lietuvos Respublikos piliečio) teisė gauti Respublikos Prezidento valstybinę našlių rentą, bei šios rentos skyrimo ir mokėjimo sąlygos, ta apimtimi, kurioje nustatyta, kad teisė į Respublikos Prezidento valstybinę našlių rentą atsiranda ir mirusio Respublikos Prezidento našliui (ei), kuris nebuvo Prezidento sutuoktinis (ė) Prezidento pareigų vykdymo metu, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 77 straipsnio 4 daliai ir 90 straipsniui, konstituciniams socialinės darnos, teisingumo, bei teisinės valstybės principams;

ar Lietuvos Respublikos Prezidento valstybinės rentos įstatymo (Nr. X-980, Žin., 2006, Nr. 141-5405; Nr. X-1799, Žin, 2008, Nr. 135-5235) 4 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnyje įtvirtintos mirusio Respublikos Prezidento sutuoktinio (Lietuvos Respublikos piliečio) teisės gauti Respublikos Prezidento valstybinę našlių rentą ir šios teisės įgyvendinimo teisinis reguliavimas, ta apimtimi, kurioje nustatyta, kad Respublikos Prezidento valstybinė našlių rentos dydis yra 50 procentų Respublikos Prezidento valstybinės rentos dydžio, valstybinė renta skiriama ir (ar) mokama Respublikos Prezidento našliui (našlei) nepaisant jo (jos) amžiaus, gaunamų pensijų ar nuolatinių pensinio pobūdžio išmokų, išskyrus minėto straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytus atvejus, bei nenustatyta, kad skiriant Respublikos Prezidento valstybinę našlių rentą turi būti atsižvelgiama į asmens turimą turtą, santuokos trukmę, asmens nuopelnus valstybei ir kt. sąlygas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 52 straipsniui, 77 straipsnio 4 daliai ir 90 straipsniui, konstituciniams socialinės darnos, teisingumo, bei teisinės valstybės principams“.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

1. Pareiškėjas – Seimo narių grupė prašo inter alia ištirti, „ar Lietuvos Respublikos Prezidento valstybinės rentos įstatyme (Nr. X-980, Žin., 2006, Nr. 141-5405; Nr. X-1799, Žin., 2008, Nr. 135-5235) įtvirtinta mirusio Respublikos Prezidento sutuoktinio (Lietuvos Respublikos piliečio) teisė gauti Respublikos Prezidento valstybinę našlių rentą, kurios įgyvendinimo sąlygos ir dydis neatsiejamai susiję su Respublikos Prezidento valstybine renta, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 77 straipsnio 4 daliai ir 90 straipsniui, konstituciniams socialinės darnos, teisingumo, bei teisinės valstybės principams“.

1.1. Pareiškėjas prašyme ištirti Lietuvos Respublikos Prezidento valstybinės rentos įstatymo atitiktį Konstitucijai nurodo šio įstatymo numerį (Nr. X-980) ir šaltinį – „Valstybės žinias“ (Žin., 2006, Nr. 141-5405), kuriame oficialiai paskelbtas 2006 m. gruodžio 12 d. redakcijos Lietuvos Respublikos Prezidento valstybinės rentos įstatymas, taip pat daro nuorodą į „Valstybės žinias“ (Žin., 2008, Nr. 135-5235), kuriose oficialiai paskelbtas Seimo 2008 m. lapkričio 11 d. priimtas Lietuvos Respublikos Prezidento valstybinės rentos įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymas, kuriuo buvo pakeistos Lietuvos Respublikos Prezidento valstybinės rentos įstatymo (2006 m. gruodžio 12 d. redakcija) 7 straipsnio 3 ir 7 dalys. Pažymėtina, kad kiti Lietuvos Respublikos Prezidento valstybinės rentos įstatymo (2006 m. gruodžio 12 d. redakcija) straipsniai (jų dalys) iki pareiškėjo kreipimosi į Konstitucinį Teismą dienos nebuvo keičiami ir (ar) papildomi.

1.2. Seimo narių grupė prašo ištirti Lietuvos Respublikos Prezidento valstybinės rentos įstatymo nuostatų atitiktį inter alia Konstitucijos 77 straipsnio 4 daliai.

Konstitucijos 77 straipsnyje nustatyta:

Respublikos Prezidentas yra valstybės vadovas.

Jis atstovauja Lietuvos valstybei ir daro visa, kas jam pavesta Konstitucijos ir įstatymų.“

Taigi Konstitucijos 77 straipsnyje nėra 4 dalies, ginčijamo įstatymo atitiktį kuriai prašo ištirti Seimo narių grupė. Todėl pareiškėjo prašymas ta apimtimi, kuria prašoma tirti Lietuvos Respublikos Prezidento valstybinės rentos įstatymo nuostatų atitiktį Konstitucijos 77 straipsnio 4 daliai (kurios, kaip minėta, šiame Konstitucijos straipsnyje nėra), negali būti priimtas nagrinėti Konstituciniame Teisme.

1.3. Pareiškėjo – Seimo narių grupės prašymas ištirti, ar Lietuvos Respublikos Prezidento valstybinės rentos įstatyme (2006 m. gruodžio 12 d. redakcija su vėlesniu pakeitimu) įtvirtinta mirusio Respublikos Prezidento sutuoktinio (Lietuvos Respublikos piliečio) teisė gauti Respublikos Prezidento valstybinę našlių rentą, kurios įgyvendinimo sąlygos ir dydis neatsiejamai susiję su Respublikos Prezidento valstybine renta, neprieštarauja Konstitucijos 90 straipsniui, konstituciniams socialinės darnos, teisingumo ir teisinės valstybės principams, yra iš esmės grindžiamas teisiniais motyvais, taip pat iš esmės atitinka kitus Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytus reikalavimus, todėl prašymas šia apimtimi priimtinas nagrinėti Konstituciniame Teisme.

2. Pareiškėjas – Seimo narių grupė prašo inter alia ištirti, „ar Lietuvos Respublikos Prezidento valstybinės rentos įstatymo <...> 4 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnyje įtvirtinta mirusio Respublikos Prezidento sutuoktinio (Lietuvos Respublikos piliečio) teisė gauti Respublikos Prezidento valstybinę našlių rentą bei šios rentos skyrimo ir mokėjimo sąlygos ta apimtimi, kurioje nustatyta, kad teisė į Respublikos Prezidento valstybinę našlių rentą atsiranda ir mirusio Respublikos Prezidento našliui (-ei), kuris nebuvo Prezidento sutuoktinis (-ė) Prezidento pareigų vykdymo metu, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 77 straipsnio 4 daliai ir 90 straipsniui, konstituciniams socialinės darnos, teisingumo, bei teisinės valstybės principams“.

Minėta, kad Konstitucijos 77 straipsnyje nėra 4 dalies, ginčijamo įstatymo atitiktį kuriai prašo ištirti Seimo narių grupė, ir todėl pareiškėjo prašymas ta apimtimi, kuria prašoma tirti Lietuvos Respublikos Prezidento valstybinės rentos įstatymo nuostatų atitiktį Konstitucijos 77 straipsnio 4 daliai, negali būti priimtas nagrinėti Konstituciniame Teisme.

Pareiškėjo – Seimo narių grupės prašymas ištirti, ar Lietuvos Respublikos Prezidento valstybinės rentos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis ir 5 straipsnis ta apimtimi, kuria juose nustatyta, kad teisė į Respublikos Prezidento valstybinę našlių rentą atsiranda ir mirusio Respublikos Prezidento našliui (našlei), kuris (kuri) nebuvo Respublikos Prezidento sutuoktinis (sutuoktinė) Respublikos Prezidento pareigų vykdymo metu, neprieštarauja Konstitucijos 90 straipsniui, konstituciniams socialinės darnos, teisingumo ir teisinės valstybės principams, yra iš esmės grindžiamas teisiniais motyvais, taip pat iš esmės atitinka kitus Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytus reikalavimus, todėl prašymas šia apimtimi priimtinas nagrinėti Konstituciniame Teisme.

3. Pareiškėjas – Seimo narių grupė prašo inter alia ištirti, „ar Lietuvos Respublikos Prezidento valstybinės rentos įstatymo <...> 4 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnyje įtvirtintos mirusio Respublikos Prezidento sutuoktinio (Lietuvos Respublikos piliečio) teisės gauti Respublikos Prezidento valstybinę našlių rentą ir šios teisės įgyvendinimo teisinis reguliavimas ta apimtimi, kurioje nustatyta, kad Respublikos Prezidento valstybinės našlių rentos dydis yra 50 procentų Respublikos Prezidento valstybinės rentos dydžio, valstybinė renta skiriama ir (ar) mokama Respublikos Prezidento našliui (našlei) nepaisant jo (jos) amžiaus, gaunamų pensijų ar nuolatinių pensinio pobūdžio išmokų, išskyrus minėto straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytus atvejus, bei nenustatyta, kad skiriant Respublikos Prezidento valstybinę našlių rentą turi būti atsižvelgiama į asmens turimą turtą, santuokos trukmę, asmens nuopelnus valstybei ir kt. sąlygas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 52 straipsniui, 77 straipsnio 4 daliai ir 90 straipsniui, konstituciniams socialinės darnos, teisingumo, bei teisinės valstybės principams“.

3.1. Teisės gauti Respublikos Prezidento valstybinę našlių rentą įgyvendinimo teisinis reguliavimas ta apimtimi, kuria nustatyta, kad „Respublikos Prezidento valstybinės našlių rentos dydis yra 50 procentų Respublikos Prezidento valstybinės rentos dydžio“, yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos Prezidento valstybinės rentos įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje. Pareiškėjas savo prašyme nenurodo šio straipsnio ir neprašo tirti jo atitikties Konstitucijai.

3.2. Minėta, kad Konstitucijos 77 straipsnyje nėra 4 dalies, ginčijamo įstatymo atitiktį kuriai prašo ištirti Seimo narių grupė, ir todėl pareiškėjo prašymas ta apimtimi, kuria prašoma tirti Lietuvos Respublikos Prezidento valstybinės rentos įstatymo nuostatų atitiktį Konstitucijos 77 straipsnio 4 daliai, negali būti priimtas nagrinėti Konstituciniame Teisme.

3.3. Lietuvos Respublikos Prezidento valstybinės rentos įstatymo 4 straipsnio „Asmenys, turintys teisę gauti Respublikos Prezidento valstybinę našlių ar našlaičių rentą“ 1 dalyje nustatyta: „Teisę gauti Respublikos Prezidento valstybinę našlių rentą turi mirusio Respublikos Prezidento sutuoktinis Lietuvos Respublikos pilietis (toliau – našlys (našlė).“

Lietuvos Respublikos Prezidento valstybinės rentos įstatymo 5 straipsnyje „Respublikos Prezidento valstybinės našlių ir našlaičių rentos skyrimo ir mokėjimo sąlygos“ nustatyta:

1. Respublikos Prezidento valstybinė našlių ir našlaičių renta skiriama Respublikos Prezidento našliui (našlei) ir našlaičiams, mirus Respublikos Prezidentui, kuriam buvo ar galėjo būti paskirta Respublikos Prezidento valstybinė renta.

2. Respublikos Prezidento valstybinė našlių renta skiriama ir (ar) mokama Respublikos Prezidento našliui (našlei) nepaisant jo (jos) amžiaus, gaunamų pensijų ar nuolatinių pensinio pobūdžio išmokų, išskyrus šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytus atvejus.

3. Respublikos Prezidento našliui (našlei), turinčiam (turinčiai) teisę gauti Respublikos Prezidento valstybinę našlių rentą ir valstybinę pensiją ar (ir) pensinio pobūdžio išmoką, paskirtas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir mokamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, jo (jos) pasirinkimu skiriama ir mokama tik viena iš šių išmokų: arba Respublikos Prezidento valstybinė našlių renta, arba valstybinė pensija, arba pensinio pobūdžio išmoka.

4. Respublikos Prezidento valstybinė našlių renta neskiriama, o paskirtoji valstybinė renta nemokama, kol Respublikos Prezidento našlys (našlė) turi draudžiamųjų pajamų. Draudžiamųjų pajamų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme.

5. Našliui (našlei), gaunančiam (gaunančiai) Respublikos Prezidento valstybinę našlių rentą, ši renta baigiama mokėti dar kartą susituokus.

6. Respublikos Prezidento valstybinė našlaičių renta skiriama ir (ar) mokama Respublikos Prezidento našlaičiams, nepaisant jų gaunamų pensijų ir (ar) draudžiamųjų pajamų.“

Taigi pareiškėjo ginčijama nuostata („Respublikos Prezidento valstybinė našlių renta skiriama ir (ar) mokama Respublikos Prezidento našliui (našlei) nepaisant jo (jos) amžiaus, gaunamų pensijų ar nuolatinių pensinio pobūdžio išmokų, išskyrus šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytus atvejus“) yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos Prezidento valstybinės rentos įstatymo 5 straipsnyje.

Pareiškėjas taip pat prašo tirti tai, kas Lietuvos Respublikos Prezidento valstybinės rentos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnyje (abiejuose ta pačia apimtimi) nenustatyta, tačiau, pareiškėjo nuomone, turėtų būti nustatyta, t. y. tai, kad skiriant Respublikos Prezidento valstybinę našlių rentą turi būti atsižvelgiama į asmens turimą turtą, santuokos trukmę, asmens nuopelnus valstybei ir kitas sąlygas.

3.4. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas neprašo tirti prašyme pacituotos Lietuvos Respublikos Prezidento valstybinės rentos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies, ir į tai, kad Konstitucijos 77 straipsnyje nėra 4 dalies, ginčijamo įstatymo atitiktį kuriai Seimo narių grupė prašo ištirti, pareiškėjo – Seimo narių grupės prašymas ištirti, „ar Lietuvos Respublikos Prezidento valstybinės rentos įstatymo <..> 4 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnyje įtvirtintos mirusio Respublikos Prezidento sutuoktinio (Lietuvos Respublikos piliečio) teisės gauti Respublikos Prezidento valstybinę našlių rentą ir šios teisės įgyvendinimo teisinis reguliavimas ta apimtimi, kurioje nustatyta, kad Respublikos Prezidento valstybinės našlių rentos dydis yra 50 procentų Respublikos Prezidento valstybinės rentos dydžio, valstybinė renta skiriama ir (ar) mokama Respublikos Prezidento našliui (našlei) nepaisant jo (jos) amžiaus, gaunamų pensijų ar nuolatinių pensinio pobūdžio išmokų, išskyrus minėto straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytus atvejus, bei nenustatyta, kad skiriant Respublikos Prezidento valstybinę našlių rentą turi būti atsižvelgiama į asmens turimą turtą, santuokos trukmę, asmens nuopelnus valstybei ir kt. sąlygas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 52 straipsniui, 77 straipsnio 4 daliai ir 90 straipsniui, konstituciniams socialinės darnos, teisingumo, bei teisinės valstybės principams“, traktuotinas kaip prašymas ištirti, ar Lietuvos Respublikos Prezidento valstybinės rentos įstatymo 5 straipsnis ta apimtimi, kuria nustatyta, kad Respublikos Prezidento valstybinė našlių renta skiriama ir (ar) mokama Respublikos Prezidento našliui (našlei) nepaisant jo (jos) amžiaus, gaunamų pensijų ar nuolatinių pensinio pobūdžio išmokų, išskyrus šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytus atvejus, taip pat šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalis ir 5 straipsnis ta apimtimi, kuria juose nenustatyta, kad skiriant Respublikos Prezidento valstybinę našlių rentą turi būti atsižvelgiama į asmens turimą turtą, santuokos trukmę, asmens nuopelnus valstybei ir kitas sąlygas, neprieštarauja Konstitucijos 52, 90 straipsniams, konstituciniams socialinės darnos, teisingumo ir teisinės valstybės principams.

3.5. Pareiškėjo – Seimo narių grupės prašymas ta apimtimi, kuria prašoma ištirti, ar Lietuvos Respublikos Prezidento valstybinės rentos įstatymo 5 straipsnis ta apimtimi, kuria nustatyta, kad Respublikos Prezidento valstybinė našlių renta skiriama ir (ar) mokama Respublikos Prezidento našliui (našlei) nepaisant jo (jos) amžiaus, gaunamų pensijų ar nuolatinių pensinio pobūdžio išmokų, išskyrus šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytus atvejus, taip pat šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalis ir 5 straipsnis ta apimtimi, kuria juose nenustatyta, kad skiriant Respublikos Prezidento valstybinę našlių rentą turi būti atsižvelgiama į asmens turimą turtą, santuokos trukmę, asmens nuopelnus valstybei ir kitas sąlygas, neprieštarauja Konstitucijos 52, 90 straipsniams, konstituciniams socialinės darnos, teisingumo ir teisinės valstybės principams, yra iš esmės grindžiamas teisiniais motyvais, taip pat iš esmės atitinka kitus Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytus reikalavimus, todėl prašymas šia apimtimi priimtinas nagrinėti Konstituciniame Teisme.

4. Konstitucinio Teismo sprendimu dėl prašymo priėmimo nėra nei patvirtinami, nei paneigiami argumentai, kuriais pareiškėjas – Seimo narių grupė grindžia savo poziciją; priimant tokį sprendimą lemiamą reikšmę turi tai, ar pareiškėjo prašymas yra grindžiamas teisiniais motyvais (Konstitucinio Teismo 2008 m. sausio 8 d., 2008 m. spalio 8 d., 2009 m. balandžio 3 d., 2009 m. gegužės 14 d., 2010 m. kovo 19 d. sprendimai).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 28 straipsnio 1 dalimi, 66 straipsniu, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Priimti nagrinėti pareiškėjo – Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar:

Lietuvos Respublikos Prezidento valstybinės rentos įstatyme (2006 m. gruodžio 12 d. redakcija su vėlesniu pakeitimu) įtvirtinta mirusio Respublikos Prezidento sutuoktinio (Lietuvos Respublikos piliečio) teisė gauti Respublikos Prezidento valstybinę našlių rentą, kurios įgyvendinimo sąlygos ir dydis neatsiejamai susiję su Respublikos Prezidento valstybine renta, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 90 straipsniui, konstituciniams socialinės darnos, teisingumo ir teisinės valstybės principams;

Lietuvos Respublikos Prezidento valstybinės rentos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis ir 5 straipsnis ta apimtimi, kuria juose nustatyta, kad teisė į Respublikos Prezidento valstybinę našlių rentą atsiranda ir mirusio Respublikos Prezidento našliui (našlei), kuris (kuri) nebuvo Respublikos Prezidento sutuoktinis (sutuoktinė) Respublikos Prezidento pareigų vykdymo metu, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 90 straipsniui, konstituciniams socialinės darnos, teisingumo ir teisinės valstybės principams;

Lietuvos Respublikos Prezidento valstybinės rentos įstatymo 5 straipsnis ta apimtimi, kuria nustatyta, kad Respublikos Prezidento valstybinė našlių renta skiriama ir (ar) mokama Respublikos Prezidento našliui (našlei) nepaisant jo (jos) amžiaus, gaunamų pensijų ar nuolatinių pensinio pobūdžio išmokų, išskyrus šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytus atvejus, taip pat šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalis ir 5 straipsnis ta apimtimi, kuria juose nenustatyta, kad skiriant Respublikos Prezidento valstybinę našlių rentą turi būti atsižvelgiama į asmens turimą turtą, santuokos trukmę, asmens nuopelnus valstybei ir kitas sąlygas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 52, 90 straipsniams, konstituciniams socialinės darnos, teisingumo ir teisinės valstybės principams.

Konstitucinio Teismo teisėjai: Armanas Abramavičius
                                                          Toma Birmontienė
                                                          Pranas Kuconis
                                                          Kęstutis Lapinskas
                                                          Zenonas Namavičius
                                                          Egidijus Šileikis
                                                          Algirdas Taminskas
                                                          Romualdas Kęstutis Urbaitis