Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2016-02-02 10:31

Teisinis reguliavimas, pagal kurį asmenims, įsigijusiems D kategorijos ginklų, nuo 2011 m. kovo 1 d. priskiriamų C kategorijos ginklams, sugriežtinti nepriekaištingos reputacijos reikalavimai taikomi nuo 2012 m. liepos 12 d., prieštarauja Konstitucijai

2016-02-02

Konstitucinis Teismas šiandien priimtame nutarime pripažino, kad Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalis (2012 m. birželio 29 d. redakcija) tiek, kiek pagal ją asmenims, turėjusiems dujinius pistoletus (revolverius), senovinius ir nedidelės galios ginklus, jeigu jie šiuos ginklus įsigijo ir aplinkybės, dėl kurių jie pagal Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą (2010 m. lapkričio 18 d. redakcija) nelaikomi nepriekaištingos reputacijos asmenimis, atsirado iki Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo (2011 m. kovo 1 d.), ir 2011 m. vasario 28 d. neturėjusiems leidimo laikyti ar leidimo nešiotis ginklus, yra taikomi griežtesni nepriekaištingos reputacijos reikalavimai negu nustatytieji iki 2011 m. vasario 28 d. galiojusiame Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme, prieštarauja Konstitucijai.

Nuo naujos redakcijos Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo įsigaliojimo 2011 m. kovo 1 d. šio įstatymo (2010 m. lapkričio 18 d. redakcija) 5 straipsnio 6, 7 ir 8 punktuose nurodyti šaunamieji ginklai (atitinkamai dujiniai pistoletai (revolveriai), senoviniai ginklai ir šaunamieji ginklai, kurie atitinka kitų kategorijų kriterijus, tačiau joms nepriskiriami dėl nedidelės nukaunamosios galios, ir kurių sviedinio kinetinė energija yra nuo 2,5 J iki 7,5 J) priskiriami nebe D kategorijos, o didesnio pavojingumo C kategorijos ginklams, kuriuos įsigyti, laikyti ir nešiotis galima tik turint leidimą, išduodamą tik nepriekaištingos reputacijos asmenims. Be kita ko, naujos, 2010 m. lapkričio 18 d., redakcijos Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje yra nustatyti griežtesni kriterijai, negu iki tol galiojusios redakcijos Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje, kuriuos atitinkantis asmuo pagal šį įstatymą nelaikomas nepriekaištingos reputacijos asmeniu.

Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo 2 straipsnyje (2010 m. lapkričio 18 d. redakcija) buvo nustatytas tam tikras pereinamasis teisinis reguliavimas, kuriuo asmenims buvo suteikta laiko prisitaikyti prie sugriežtinto leidimo įsigyti ginklus išdavimo, jų laikymo ir naudojimo sąlygas ir tvarką nustatančio teisinio reguliavimo. Šio straipsnio 2 dalyje (2010 m. lapkričio 18 d. redakcija) buvo nustatyta, kad asmenys, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo turėjo minėtus ginklus, privalėjo iki 2014 m. sausio 1 d. nustatytąja tvarka pateikti prašymą ir gauti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus. Iki šios datos tokiems asmenims išduodant leidimą neturėjo būti taikomi griežtesni apribojimai (nepriekaištingos reputacijos reikalavimai), jeigu jie ginklus įsigijo ir aplinkybės, dėl kurių gali būti taikomi apribojimai, atsirado iki šio įstatymo įsigaliojimo.

Minėtas teisinis reguliavimas buvo pakeistas Seimui nustačius ginčijamą teisinį reguliavimą, pagal kurį nuo 2012 m. liepos 12 d. (ginčijamo teisinio reguliavimo įsigaliojimo) asmenims, 2011 m. vasario 28 d. neturėjusiems leidimo laikyti (nešiotis) ginklus ir turintiems Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (2010 m. lapkričio 18 d. redakcija) 5 straipsnio 6, 7 ar 8 punkte nurodytų šaunamųjų ginklų, jeigu jie juos įsigijo ir aplinkybės, dėl kurių jie pagal šį įstatymą nelaikomi nepriekaištingos reputacijos asmenimis (nors tokiais buvo laikomi pagal anksčiau galiojusį teisinį reguliavimą), atsirado iki Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo (2011 m. kovo 1 d.), nebegalėjo būti išduotas leidimas laikyti (nešiotis) šiuos ginklus, nes tokiems asmenims turėjo būti taikomi sugriežtinti nepriekaištingos reputacijos reikalavimai. Konstitucinio Teismo vertinimu, ginčijamas teisinis reguliavimas, pagal kurį tokiems asmenims, nustatytąja tvarka pateikusiems prašymą iki 2012 m. liepos 11 d., galėjo būti išduotas leidimas laikyti (nešiotis) nurodytus šaunamuosius ginklus, o prašymą pateikusiems nuo 2012 m. liepos 12 d., toks leidimas nebegalėjo būti išduotas, neatitinka iš Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalies kylančių reikalavimų, nes pagal jį asmenys, atsižvelgiant į kreipimosi dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklą išdavimo laiką, yra traktuojami skirtingai, nors tarp jų grėsmės žmogaus, visuomenės ir valstybės saugumui aspektu nėra tokių skirtumų, kad toks nevienodas traktavimas būtų objektyviai pateisinamas. Konstatuota ir tai, kad asmenys, atsižvelgiant į tai, ar 2011 m. vasario 28 d. turėjo leidimą laikyti (nešiotis) bet kurios kategorijos ginklus, ar jo neturėjo, taip pat yra traktuojami skirtingai, nors tarp jų grėsmės žmogaus, visuomenės ir valstybės saugumui aspektu nėra tokių skirtumų, kad toks nevienodas traktavimas būtų objektyviai pateisinamas.

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad pagal ginčijamą teisinį reguliavimą griežtesni nepriekaištingos reputacijos reikalavimai jų neatitinkantiems asmenims, kurie 2011 m. vasario 28 d. neturėjo leidimo laikyti (nešiotis) ginklus, pradėti taikyti ne nuo 2014 m. sausio 1 d., kaip buvo numatyta iki ginčijamo pakeitimo, bet nuo 2012 m. liepos 12 d. Nustatydamas tokį teisinį reguliavimą, įstatymų leidėjas nesilaikė iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylančio reikalavimo, padarius esminius galiojusio teisinio reguliavimo pakeitimus ir nustačius tam tikrą pereinamąjį teisinį reguliavimą bei terminą, iki kurio asmenys gali įgyvendinti pagal iki šių pakeitimų galiojusį teisinį reguliavimą įgytas teises, paisyti šio termino ir nedaryti pereinamojo teisinio reguliavimo pakeitimų, kuriais asmenų teisinė padėtis būtų pabloginta.

Nutarime pažymėta, kad nei ginčijamo įstatymo projekto parengiamieji darbai, nei šios konstitucinės justicijos bylos medžiaga nepatvirtina, kad pareiškėjų ginčijamo teisinio reguliavimo priėmimo metu buvo susiklosčiusios tokios aplinkybės, dėl kurių būtų reikėję nukrypti nuo minėto reikalavimo ir toks nukrypimas būtų konstituciškai pateisinamas.

Konstitucinio Teismo nutarime konstatuota, kad ginčijamu teisiniu reguliavimu nepaisyta asmenų, turinčių Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (2010 m. lapkričio 18 d. redakcija) 5 straipsnio 6, 7 ar 8 punkte nurodytų šaunamųjų ginklų, jeigu jie juos įsigijo ir aplinkybės, dėl kurių jie pagal šį įstatymą nelaikomi nepriekaištingos reputacijos asmenimis, atsirado iki Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo (2011 m. kovo 1 d.), teisėtų lūkesčių, kad anksčiau nustatytas pereinamasis teisinis reguliavimas bus stabilus ir kad jiems, nustatytąja tvarka pateikus prašymą ir įgaliotajai institucijai sprendžiant klausimą dėl leidimo laikyti (nešiotis) nurodytus šaunamuosius ginklus išdavimo, griežtesni nepriekaištingos reputacijos reikalavimai bus netaikomi iki 2014 m. sausio 1 d.