Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

PKJK kongresai

Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijos (PKJK) I kongresas, kurį suorganizavo Pietų Afrikos Respublikos Konstitucinis Teismas kartu su Venecijos komisija, vyko 2009 m. sausio 22–24 d. Keiptaune (PAR) ir sutapo su 60-osiomis Europos Tarybos įkūrimo ir Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos priėmimo metinėmis.

PKJK I kongrese dalyvavo 93-ijų konstitucinių teismų, konstitucinių tarybų ir konstitucinę jurisdikciją (įskaitant žmogaus teises) turinčių aukščiausiųjų teismų atstovai. Jie turėjo galimybę aptarti temą „Paveikus konstitucinis teisingumas: jo įtaka visuomenei ir pasaulinės žmogaus teisių jurisprudencijos raidai“. Siekiant paskatinti įvairesnę dalyvių diskusiją, tema buvo suskirstyta į potemes: 

 • 1) konstitucinių teismų ir lygiaverčių institucijų vaidmuo kuriant teisinę valstybę;
 • 2) konstitucinio teisingumo įtaka visuomenei;
 • 3) pasaulinės žmogaus teisių jurisprudencijos raida.

PKJK I kongrese padaryta išvada, kad konstitucinis teisingumas yra svarbiausias veiksnys puoselėjant ir stiprinant pagrindines vertybes, įtvirtintas konstitucijose, kurios yra teismų ir tarybų, dalyvaujančių PKJK, veiklos pagrindas. Be to, pristatyti pranešimai ir vykusios diskusijos atskleidė bendrą susirūpinimą dėl žmogaus teisių gynimo ir teisės viršenybės regionuose ir pasaulyje. Šioms ir kitoms idėjoms buvo pritarta PKJK I kongreso baigiamojoje deklaracijoje.

PKJK I kongreso, vykusio 2009 m. Keiptaune, dalyviai. Venecijos komisijos nuotrauka

PKJK II kongresas, kurį suorganizavo Brazilijos Federalinis Aukščiausiasis Teismas kartu su Venecijos komisija, vyko 2011 m. sausio 16–18 d. Rio de Žaneire (Brazilija). Jame dalyvavo 88-ių konstitucinių teismų, konstitucinių tarybų ir konstitucinę jurisdikciją (įskaitant žmogaus teises) turinčių aukščiausiųjų teismų atstovai, tarp jų buvo dešimties regioninėms ir kalbinėms grupėms priklausančių Afrikos, Azijos, Europos, Pietų Amerikos ir Šiaurės Amerikos teismų atstovai.

PKJK II kongreso tema – „Valdžių padalijimas ir konstitucinių teismų ir lygiaverčių institucijų nepriklausomumas“. Ji buvo suskirstyta į šias potemes: 

 • 1) valdžių padalijimas ir konstitucinių teismų ir lygiaverčių institucijų nepriklausomumas;
 • 2) teismų nepriklausomumas kaip žmogaus teisė;
 • 3) konstitucinio teismo kaip institucijos nepriklausomumas;
 • 4) konstitucinių teismų teisėjų nepriklausomumas;
 • 5) teismo procedūros kaip nepriklausomumo garantija.

PKJK II kongreso pagrindinis pranešimas ir diskusijos parodė, kad visi šie aspektai yra glaudžiai susiję.

PKJK II kongresas itin svarbus ir dėl to, kad jo dalyviai aptarė PKJK kaip nuolatinės organizacijos statuto projektą.

  

 PKJK II kongreso, vykusio 2011 m. Rio de Žaneire, dalyviai. Venecijos komisijos nuotrauka

PKJK III kongresas, kurį suorganizavo Korėjos Respublikos Konstitucinis Teismas kartu su Venecijos komisija, vyko 2014 m. rusėjo 28 d. – spalio 1 d. Seule (Korėjos Respublika). Jame dalyvavo 86-ių pasaulio konstitucinių teismų, konstitucinių tarybų, aukščiausiųjų teismų ir tarptautinių organizacijų atstovai. PKJK III kongreso tema – „Konstitucinė justicija ir socialinė integracija“.

Dalyviai penkiose sesijose diskutavo šiomis potemėmis:

 • 1) socialinės integracijos iššūkiai globaliame pasaulyje;
 • 2) socialinės integracijos tarptautiniai standartai;
 • 3) konstitucinės priemonės, leidžiančios sustiprinti socialinę integraciją ir spręsti su ja susijusias problemas;
 • 4) konstitucinio teisingumo vaidmuo socialinės integracijos procesuose;
 • 5) konstitucinių teismų nepriklausomumas (nuolatinė sesija).

PKJK III kongreso dalyviai nagrinėjo, kaip konstituciniai teismai sprendė socialinės integracijos problemas, o jos nesant – socialinius konfliktus. Teisėjai galėjo pasisemti įkvėpimo iš kolegų patirties – tiek iš teigiamų pavyzdžių, tiek iš bylų, kuriose teismai negalėjo išspręsti nagrinėtų klausimų.

Po diskusijų PKJK III kongreso dalyviai paskelbė Seulo komunikatą (Seoul Communiqué).

 

PKJK III kongreso, vykusio 2014 m. Seule, dalyviai. Korėjos Respublikos Konstitucinio Teismo nuotrauka 

PKJK IV kongresas vyko 2017 m. rugsėjo 11–14 d. Vilniuje. Jį suorganizavo Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas kartu su Venecijos komisija.

PKJK IV kongreso tema – „Teisės viršenybė ir konstitucinė justicija šiuolaikiniame pasaulyje“.

PKJK IV kongresas sukėlė didžiulį susidomėjimą. Jame dalyvavo atstovai iš 91-os  įvairių pasaulio valstybių konstitucinės justicijos institucijos, tarp jų – 85 PKJK nariai, dviejų konstitucinės justicijos institucijų, nepriklausančių šiai organizacijai, atstovai, Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo) delegacijos, kiti svečiai. Iš viso Vilnius sulaukė daugiau kaip 400 renginio dalyvių ir svečių.

PKJK IV kongreso dalyviai keturiose atvirose ir vienoje uždaroje sesijose diskutavo šiomis temomis:

 • 1) teisės viršenybės sampratų įvairovė;
 • 2) nauji iššūkiai teisės viršenybei;
 • 3) teisė ir valstybė;
 • 4) teisė ir žmogus;
 • 5) (uždara) konstitucinių teismų nepriklausomumas.

PKJK IV kongreso dalyviai paskelbė Vilniaus komunikatą (Vilnius Communiqué). Jame atkreipiamas dėmesys į tai, kad nors teisės viršenybės principas kiekvienoje valstybėje aiškinamas savitai, jis yra kiekvienos teisės sistemos kertinis akmuo, glaudžiai susijęs su demokratija ir žmogaus teisių apsauga. Teisės viršenybė yra visuotinai pripažįstamas, nuo konstitucijos neatsiejamas principas, pagal kurį reikalaujama, kad teisė būtų grindžiama tam tikromis universaliomis vertybėmis.

Pasaulio konstitucinės justicijos institucijų atstovai konstatavo, kad konstituciniai teismai užtikrina pagarbą nacionalinėms konstitucijoms ir jų įgyvendinimą, daro didelę įtaką formuojant teisės viršenybės principo turinį. Įvairūs šio principo aspektai atskleidžiami konstitucinės justicijos institucijų praktikoje. Konstitucinės justicijos poveikis teisinės valstybės stiprinimui ir asmens teisių apsaugos užtikrinimui yra toks pat svarbus, kaip ir suinteresuotumas jį tirti.

PKJK IV kongreso diskusijoje apie konstitucinių teismų nepriklausomumą paaiškėjo, kad ne vienas teismas yra patyręs savo šalies vykdomosios ar įstatymų leidžiamosios valdžios, taip pat žiniasklaidos spaudimą. Tai paprastai nutinka, kai teismai priima sprendimus, nepatinkančius valstybės valdžios institucijoms arba politikos atstovams. Keletas teismų yra susidūrę su aštria ir nepagrįsta kritika.

Vilniaus komunikate PKJK IV kongreso dalyvių vardu dėkojama Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui už puikiai suorganizuotą PKJK IV kongresą, o Venecijos komisijai – už svarią pagalbą.

Vilniaus komunikato (Vilnius Communiqué) tekstą žr. https://www.lrkt.lt/lt/tarptautinis-bendradarbiavimas/pkjk-iv-kongresas/komunikatas/1876

PKJK IV kongreso, vykusio 2017 m. Vilniuje, dalyviai. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nuotrauka