Bendradarbiavimas su Lenkijos Konstituciniu Tribunolu

Informacija atnaujinta: 2016-11-15 12:17

 

Su Lenkijos Respublikos Konstituciniu Tribunolu bendradarbiaujama nuo pat Konstitucinio Teismo įsteigimo, t. y. jau daugiau kaip dvidešimt metų. Nuo 1995 m. kasmet paeiliui tai Lenkijoje, tai Lietuvoje rengiamos abiejų konstitucinių teismų teisėjų konferencijos. Dalijimasis patirtimi, įgyta nagrinėjant konstitucinės justicijos bylas ir formuojant konstitucinę doktriną, svariai prisideda prie Lietuvos ir Lenkijos konstitucinių teismų veiklos gerinimo.

 1995 m. gegužės 22–24 d. Vygriuose (Lenkija) vyko pirmoji dvišalė Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos konstitucinių teismų teisėjų konferencija. Jos tema – „Konstitucinis teisingumas Lenkijos Respublikoje ir Lietuvos Respublikoje“. Pranešimus perskaitė Konstitucinio Teismo teisėjai Kęstutis Lapinskas („Lietuvos Konstitucinio Teismo vieta valstybės institucijų sistemoje“), Vladas Pavilonis („Lex retro non agit principo taikymas Lietuvos Respublikos teisėje ir Konstitucinio Teismo praktikoje“), Stasys Šedbaras („Visuomeninio teisingumo principas kaip konstitucinė problema konstitucinio teismo nutarimuose (remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veikla)“), Konstitucinio Tribunolo teisėjai Zdzisławas Czeszejko-Sochackis („Konstitucinio teismo vieta valstybės institucijų sistemoje“), Wojciechas Łączkowskis („Lex retro non agit principas kaip konstitucinė problema Lenkijos Konstitucinio Tribunolo nutarimuose“) ir Tomaszas Dybowskis („Visuomeninio teisingumo principas kaip konstitucinė problema Lenkijos Konstitucinio Tribunolo nutarimuose“).

1996 m. birželio 27–28 d. vykusioje antrojoje konferencijoje diskutuota tema „Konstitucinės priežiūros institucijų sprendimų teisinės prigimties, galių ir realizavimo problemos“. Konstitucinio Teismo pirmininkas Juozas Žilys perskaitė pranešimą „Konstitucinio Teismo sprendimai – jų teisinė prigimtis ir galia“, teisėjas Kęstutis Lapinskas – pranešimą „Konstitucinės priežiūros institucijų sprendimų realizavimo problemos“, Konstitucinio Tribunolo teisėjas Lechas Garlickis – pranešimą „Konstitucinio Tribunolo nutarimų rūšys ir teisinė prigimtis“ ir teisėjas Zdzisławas Czeszejko-Sochackis – pranešimą „Konstitucinio Tribunolo nutarimų dėl norminių aktų prieštaravimo Konstitucijai teisinės pasekmės“.

1997 m. lapkričio 17–18 d. trečiojoje konferencijoje pranešimus perskaitė Konstitucinio Teismo teisėjai Teodora Staugaitienė („Nuosavybė Lietuvos Respublikos Konstitucijoje“), Egidijus Jarašiūnas („Teisės į informaciją apsaugos problemos Konstitucinio Teismo nutarimuose“), Konstitucinio Tribunolo teisėjai Januszas Trzcińskis („Ar Konstitucinis Tribunolas yra teisminė valdžia?“) ir Lechas Garlickis („Konstitucinio Tribunolo vaidmuo ir vieta naujojoje Konstitucijoje“).

1998 m. rugsėjo 9–10 d. vykusioje ketvirtojoje konferencijoje Konstitucinio Teismo teisėjas Vladas Pavilonis perskaitė pranešimą „Konstitucijos interpretavimas vykdant abstrakčią teisės aktų teisėtumo kontrolę“, teisėjas Kęstutis Lapinskas – pranešimą „Teisės šaltiniai ir konstitucinės priežiūros institucijų baigiamieji aktai“, Konstitucinio Tribunolo teisėjas Krzysztofas Kolasińskis – pranešimą „Konstitucinio Tribunolo nutarimų poveikio teismų nutarimams teisiniai mechanizmai“, teisėja Teresa Dębowska-Romanowska – pranešimą „Konstitucinio Tribunolo nutarimų mokesčių bylose tendencijos“.

2000 m. birželio 5-6 d. penktojoje konferencijoje pranešimą „Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija Konstitucinio Teismo praktikoje“ perskaitė Konstitucinio Teismo teisėjas Egidijus Jarašiūnas, pranešimą „Konstitucinės doktrinos kūrimo aspektai Konstitucinio Teismo praktikoje“ – teisėjas Stasys Stačiokas. Konstitucinio Tribunolo teisėjas Zdzisławas Czeszejko-Sochackis perskaitė pranešimą „Laisvė jungtis į partijas pagal naująją Konstituciją“, teisėjas Marekas Safjanas – pranešimą „Valstybės atsakomybė už neteisėtus valdžios veiksmus pagal Lenkijos teisėtvarką“.

2001 m. birželio 11–12 d. šeštojoje konferencijoje pranešimą pagrindine jos tema „Konstitucinių principų plėtojimas konstitucinėje jurisprudencijoje“ perskaitė Konstitucinio Teismo teisėjas Egidijus Kūris, teisėjas Stasys Stačiokas – pranešimą „Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir kitų Lietuvos teismų santykis“, Konstitucinio Tribunolo teisėjas Stefanas Jaworskis – pranešimą „Konstitucinių principų raida Konstitucinio Tribunolo nutarimuose ir demokratinės valstybės principas“, teisėjas Krzysztofas Kolasińskis – pranešimą „Konstitucinio Tribunolo nutarimų įtaka teismų sprendimams“.

2002 m. birželio 27-28 d. septintojoje konferencijoje Konstitucinio Tribunolo teisėja Jadwiga Skórzewska-Łosiak perskaitė pranešimą „Biudžetas ir viešieji finansai kaip konstitucinė vertybė“, teisėja Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska – pranešimą „Bendrieji interesai, gretinami su individo konstitucinėmis teisėmis ir laisvėmis“, teisėjas Bohdanas Zdziennickis – pranešimą „Administracinės teisės konstitucionalizacija“, Konstitucinio Teismo teisėjas Vytautas Sinkevičius – pranešimą „Lietuvos Respublikos Seimo biudžetinė kompetencija Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje‘, teisėjas Egidijus Jarašiūnas – pranešimą „Konstitucinio Teismo jurisprudencijos įtaka teisės šakoms“, teisėjai Zenonas Namavičius ir Stasys Stačiokas – pranešimą „Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimas – darnios civilinės visuomenės ir teisinės valstybės principas“.

2003 m. birželio 25-26 d. vykusioje aštuntojoje konferencijoje nagrinėta tema – „Konstitucija, nacionalinė teisė ir Europos teisė“. Konstitucinio Teismo teisėjas Egidijus Jarašiūnas perskaitė pranešimą „Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Europos integracija“, teisėjas Kęstutis Lapinskas – pranešimą „Europos tarptautinių teismų ir nacionalinių konstitucinių teismų jurisdikcijos ir jurisprudencijos sąlyčio problemos“, teisėjas Armanas Abramavičius – pranešimą „Lietuvos baudžiamosios teisės konstituciniai principai Europos Sąjungos teisės kontekste“, Konstitucinio Tribunolo teisėjas Marianas Grzybowskis – pranešimą „Konstitucija, nacionalinė teisė ir Europos teisė: santvarkos ir teisės klausimai“, teisėjas Mirosławas Wyrzykowskis – pranešimą „Konstitucinis Tribunolas ir Lenkijos narystė Europos Sąjungoje: keletas problemų“, teisėja Ewa Lętowska – pranešimą „Nuomininkų, naudotojų ir vartotojų apsauga Lenkijos Konstitucijos 76 straipsnio ir Europos standartų kontekste“.

2004 m. birželio 22–23 d. vyko devintoji konferencija, kurioje Konstitucinio Teismo teisėjas Vytautas Sinkevičius perskaitė pranešimą „Konstitucijos interpretavimo principai ir ribos“, teisėjas Jonas Prapiestis – pranešimą „Kai kurie Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003–2004 metų jurisprudencijos akcentai“, Konstitucinio Tribunolo teisėjas Andrzejus Mączyńskis – pranešimą „Teisės aiškinimas Konstitucinio Tribunolo nutarimuose“, teisėjas Jerzis Stępienis – pranešimą „Konstitucinio Tribunolo jurisprudencija 2003 metais – kelios problemos“ ir teisėjas Wiesławas Johannas – pranešimą „Lenkijos Konstitucinio Tribunolo 2003 metų nutarimai: keletas problemų“.

2006 m. birželio 8–9 d. vyko jubiliejinė, dešimtoji, konstitucinių teismų teisėjų konferencija. Joje Konstitucinio Tribunolo teisėjas Januszas Niemcewiczius perskaitė pranešimą „Konstitucinio Tribunolo sprendimų vykdymas ir jų įtaka teisinei sistemai“, Konstitucinio Teismo teisėjas Stasys Stačiokas – pranešimą „Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo aktų vykdymas ir jų poveikis teisinei sistemai“, teisėjas Romualdas Kęstutis Urbaitis – pranešimą „Konstitucinio Teismo nutarimų poveikis for­muojant bendrosios ir specialiosios kompetencijos teismų teisminę bylų nagrinėjimo praktiką“. Konstitucinio Tribunolo 2001–2006 m. priimtų sprendimų tendencijas apžvelgė teisėja Teresa Dębowska-Romanowska, o teisėjas Armanas Abramavičius pristatė svarbiausias Konstitucinio Teismo 2004–2006 m. jurisprudencijos problemas.

2007 m. birželio 4-5 d. vykusioje konferencijoje diskutuota tema „Konstituciniai parlamentinių laikinųjų tyrimo komisijų sudarymo ir veiklos principai“. Joje pranešimus perskaitė Konstitucinio Teismo teisėja Toma Birmontienė („Konstituciniai parlamentinių laikinųjų tyrimo komisijų sudarymo ir veiklos pagrindai Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje“) ir Konstitucinio Tribunolo teisėjas Mirosławas Wyrzykowskis („Seimo tyrimo komisija: Konstitucinio Tribunolo nutarimo esmė vadinamosios bankų komisijos byloje“). Svarbiausias Konstitucinio Teismo ir Konstitucinio Tribunolo 2006–2007 m. jurisprudencijos problemas apžvelgė teisėjai Zenonas Namavičius ir Marianas Grzybowskis.

2008 m. rugsėjo 10-11 d. vyko dvyliktoji konferencija tema „Konstituciniai gamtinės aplinkos apsaugos pagrindai“. Pranešimus šia pagrindine tema perskaitė Konstitucinio Teismo teisėjas Kęstutis Lapinskas ir Konstitucinio Tribunolo teisėjas Bohdanas Zdziennickis. Antrąja konferencijos tema – „Svarbiausios problemos Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo jurisprudencijoje (2007–2008)“ – pranešimus perskaitė teisėjai Ramutė Ruškytė ir Januszas Niemcewiczius.

2009 m. birželio 24–25 d. vykusioje tryliktojoje konferencijoje pagrindinius pranešimus perskaitė Konstitucinio Teismo teisėja Ramutė Ruškytė („Nuosavybė ir nuosavybės apsauga Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje“) ir Konstitucinio Tribunolo teisėja Ewa Łętowska („Nuosavybė ir jos apsauga kaip konstitucinės kontrolės kriterijus. Kelios problemos“). Teisėjas Armanas Abramavičius pristatė Konstitucinio Teismo jurisprudencijos apžvalgą, o Januszas Niemcewiczius – svarbiausias Konstitucinio Tribunolo 2008 m. nagrinėtas problemas. 2010 m. birželio 16-17 d. vykusios keturioliktosios konferencijos pagrindinė tema – „Konstituciniai ekonominės laisvės pagrindai“. Pranešimus perskaitė Konstitucinio Teismo teisėja Toma Birmontienė („Ūkinės veiklos laisvės konstituciniai pagrindai“) ir Konstitucinio Tribunolo teisėjas Stanisławas Biernatas („Ekonominės laisvės konstituciniai pagrindai“). Pranešimus tema „Svarbiausios Konstitucinio Teismo ir Konstitucinio Tribunolo jurisprudencijos problemos (2009–2010)“ perskaitė Konstitucinio Tribunolo teisėjas Mirosławas Wyrzykowskis ir Konstitucinio Teismo teisėjas Pranas Kuconis.

2011 m. birželio 2–3 d. vykusioje penkioliktojoje konferencijoje Konstitucinio Tribunolo teisėja Teresa Liszcz perskaitė pranešimą „Socialinės apsaugos teisė Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo jurisprudencijoje“, Konstitucinio Teismo teisėjas Algirdas Taminskas – pranešimą „Galimybės riboti įgytąsias socialines teises interpretavimas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje“. Teisėja Ramutė Ruškytė pristatė kai kuriuos Konstitucinio Teismo jurisprudencijos aspektus 2010–2011 m. veiklos metais, o Stanisławas Biernatas – Konstitucinio Tribunolo 2010 m. nutarimų apžvalgą.

2012 m. birželio 13–14 d. vyko šešioliktoji konferencija tema „Konstitucinės justicijos aktų konstrukcijos pagrindai“. Pagrindinius pranešimus šia tema perskaitė Konstitucinio Teismo teisėjas Egidijus Šileikis ir Konstitucinio Tribunolo teisėja Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz. Pranešimus apie svarbiausias Konstitucinio Teismo ir Konstitucinio Tribunolo jurisprudencijos problemas 2011–2012 m. perskaitė teisėjai Stanisławas Rymaras ir Gediminas Mesonis.

2013 m. rugsėjo 17-18 d. vykusioje septynioliktojoje konferencijoje nagrinėta tema – „Laisvė nuo diskriminacijos konstitucinio teismo jurisprudencijoje“. Konstitucinio Tribunolo teisėjas Marekas Zubikas perskaitė pranešimą „Lygiateisiškumas ir diskriminacijos draudimas Konstitucinio Tribunolo jurisprudencijos perspektyvoje“, Konstitucinio Teismo teisėja Toma Birmontienė – pranešimą „Konstitucinė lygiateisiškumo doktrina. Laisvė nuo diskriminacijos Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo doktrinoje“. Svarbiausias Konstitucinio Teismo ir Konstitucinio Tribunolo 2012–2013 m. jurisprudencijos problemas apžvelgė teisėjai Algirdas Taminskas ir Zbigniewas Cieślakas.

2014 m. birželio 11–12 d. vykusios aštuonioliktosios konferencijos tema – „Vietos savivaldos konstituciniai pagrindai“. Pagrindinius pranešimus šia tema perskaitė Konstitucinio Teismo teisėjas Egidijus Šileikis ir Konstitucinio Tribunolo teisėjas Leonas Kieresas. Pranešimus antrąja tema, apie abiejų šalių konstitucinių teismų nagrinėtas svarbiausias problemas, perskaitė teisėjai Wojciechas Hermelińskis ir Pranas Kuconis.

2015 m. gegužės 28–29 d. vykusi devynioliktoji konferencija buvo skirta rinkimų teisei. Pranešimus apie rinkimų teisę Lenkijos ir Lietuvos konstitucinių teismų jurisprudencijoje perskaitė teisėjai Pranas Kuconis ir Wojciechas Hermelińskis. Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas supažindino su Konstitucinio Teismo per praėjusius metus tirtomis problemomis. Konstitucinio Tribunolo jurisprudencijos raidą apžvelgė teisėjas Piotras Tuleja.

2016 m. rugsėjo 23–24 d. vykusi dvidešimtoji konferencija buvo skirta konstituciniam valdžių padalijimo principui. Pranešimus apie konstitucinį valdžių padalijimo principą Konstitucinio Teismo ir Konstitucinio Tribunolo jurisprudencijoje perskaitė teisėjai Gediminas Mesonis ir Andrzejus Wróbelis. Svarbiausias abiejų konstitucinių teismų praėjusių metų bylas pristatė Konstitucinio Tribunolo pirmininkas Andrzejus Rzeplińskis ir Konstitucinio Teismo teisėjas Vytas Milius.

Nuo 2003 m. Konstitucinio Teismo pirmininkas ir teisėjai nuolat yra kviečiami dalyvauti Varšuvoje vykstančiuose 1791 m. gegužės 3 d. Konstitucijos minėjimo renginiuose, o Konstitucinio Tribunolo atstovai kasmet atvyksta į Konstitucijos dienos minėjimą, taip pat į kas trejus metus vykstančius Konstitucinio Teismo teisėjų rotacijos renginius.