Bendradarbiavimas su Europos Žmogaus Teisių Teismu

Informacija atnaujinta: 2022-04-12 08:29

Konstitucinis Teismas daug dėmesio skiria žmogaus teisių apsaugai kaip vienam iš Konstitucijoje įtvirtintų imperatyvų, todėl palaiko glaudžius ryšius su Europos Žmogaus Teisių Teismu (EŽTT). EŽTT teisėjai nuolat lankosi Konstituciniame Teisme, o Konstitucinio Teismo teisėjai nuolat dalyvauja EŽTT renginiuose. Toks bendradarbiavimas labai svarbus, nes 1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (toliau – Europos žmogaus teisių konvencija) kaip teisės aiškinimo šaltinis yra svarbi ir Lietuvos teisės, taigi ir Konstitucijos, aiškinimui. Europos žmogaus teisių konvencija Konstitucinis Teismas remiasi daugumoje konstitucinės justicijos bylų, kaip antai bylose, susijusiose su teise į teisingą teismą ir procesinėmis garantijomis, nuosavybės apsauga, teise į mokslą, saviraiškos ir informacijos laisve, privataus gyvenimo neliečiamumu, rinkimų teise, nediskriminavimo principu. Kita vertus, ne tik EŽTT jurisprudencija yra vienas iš teisės aiškinimo šaltinių sprendžiant konstitucinės justicijos bylas, bet ir EŽTT atsižvelgia į Konstitucinio Teismo jurisprudenciją.

Plėtodami abipusiai naudingą bendradarbiavimą ir siekdami gauti kuo tikslesnę informaciją apie teismų veiklą ir jų praktikos plėtojimo kryptis, Konstitucinio Teismo ir EŽTT teisėjai dažnai susitinka tiek Vilniuje, tiek Strasbūre (Prancūzija).

2014 m. rugsėjo mėn. Konstituciniame Teisme lankėsi EŽTT delegacija: pirmininkas Deanas Spielmannas, Bendrųjų reikalų skyriaus direktorius Roderickas Liddellis ir teisėjas Egidijus Kūris.

2015 m. sausio mėn. Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas ir teisėja Danutė Jočienė dalyvavo EŽTT darbo metų pradžios iškilmių proga surengtame seminare „Subsidiariumas – skirtingų pusių moneta“.

2016 m. rugsėjo mėn. Lietuvos Respublikos Prezidento rūmuose vyko tarptautinė konferencija, skirta Europos žmogaus teisių konvencijos įgyvendinimui. Joje dalyvavo ne tik Konstitucinio Teismo ir EŽTT teisėjai, bet ir Lietuvos teismų teisėjai, akademinės bendruomenės ir visuomenės atstovai.

Tais pačiais metais Konstituciniame Teisme viešėjo EŽTT teisėjai Paulas Mahoney, Iulia Antoanella Motoc, Egidijus Kūris, taip pat vienas iš Oslo universiteto tyrimų centro „PluriCourts“ vadovų Geiras Ulfsteinas. Svečių delegaciją lydėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovė EŽTT Karolina Bubnytė. Susitikime taip pat dalyvavo Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė, Danutė Jočienė ir Pranas Kuconis.

2019 m. sausio mėn. Konstitucinio Teismo teisėjai Danutė Jočienė ir Gintaras Goda dalyvavo Strasbūre vykusiame EŽTT renginyje, skirtame oficialiai šio teismo darbo metų pradžiai paminėti, ir seminare „Teismų nepriklausomumo stiprinimas“.

2020 m. sausio mėn. Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas ir teisėja Danutė Jočienė Strasbūre dalyvavo EŽTT suorganizuotame teisėjų seminare „Europos žmogaus teisių konvencija: 70 metų gyvuojantis dokumentas“ ir darbo metų pradžios iškilmėse.

2021 m. rugsėjo mėn. Konstitucinio Teismo pirmininkė Danutė Jočienė Strasbūre dalyvavo EŽTT suorganizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Teisės viršenybė ir teisingumas skaitmeniniame amžiuje“.

2021 m. lapkričio 18 d. Konstituciniame Teisme lankėsi EŽTT delegacija, vadovaujama šio teismo pirmininko pavaduotojo Jono Fridriko Kjølbro. Kartu su juo atvyko šio teismo teisėjai Egidijus Kūris ir Markas Bošnjakas. Svečiai susitiko su Konstitucinio Teismo teisėjais.

Per susitikimą plačiai diskutuota apie EŽTT ir Konstitucinio Teismo bendradarbiavimo gaires ateityje, siekiant kuo veiksmingiau įvykdyti dar 2010 metais aukščiausiojo lygio Interlakeno konferencijoje dėl EŽTT ateities priimtoje Interlakeno deklaracijoje ir Veiksmų plane įtvirtintą EŽTT ir nacionalinių teismų vadinamosios pasidalijamosios kompetencijos principą, taip pat aptarti abiem teismams tenkantys iššūkiai, ypač nulemtieji COVID-19 pandemijos, dėl kurių kyla sudėtingų žmogaus teisių apsaugos standartų aiškinimo ir taikymo klausimų.

EŽTT pirmininko pavaduotojas Jonas Fridrikas Kjølbro pristatė aktualias EŽTT teisminio nagrinėjimo laukiančias bylas, o Konstitucinio Teismo pirmininkė D. Jočienė – šiame teisme teisminio nagrinėjimo laukiančias konstitucinės justicijos bylas ir jose keliamą teisinę problematiką. EŽTT teisėjas Egidijus Kūris pristatė lietuviškų bylų problematiką Europos Žmogaus Teisių Teisme, o kartu ir Lietuvoje kylančias sprendimų bylose įgyvendinimo problemas. Daug diskutuota apie tas abiejuose teismuose teisminio nagrinėjimo laukiančias bylas, kurios susijusios su COVID-19 pandemijai valdyti nustatytomis priemonėmis, apie kitą aktualią EŽTT praktiką, kaip antai migrantų teisių apsaugos ar diskriminacijos įvairiais pagrindais klausimais, taip pat aptartos konsultacinės išvados pagal Europos žmogaus teisių konvencijos Protokolą Nr. 16 teikimo perspektyvos, EŽTT ir Konstitucinio Teismo patiriami iššūkiai nagrinėjant bylas šiuolaikinių iššūkių sąlygomis.

Susitikime pabrėžta Konstitucinio Teismo ir EŽTT tolesnio glaudaus bendradarbiavimo ir keitimosi tiek oficialiais vizitais, tiek informacija bylose svarba.

Tad praėjusiais metais tęsėme ir ateityje plėtosime bendradarbiavimą su EŽTT. Konstitucinis Teismas 2022 metais prisijungė prie Aukštųjų teismų tinklo (angl. Superior Courts Network), kurį įsteigė EŽTT ir kuris yra skirtas dalytis valstybių narių nacionalinių teismų patirtimi ir iššūkiais įgyvendinant Europos žmogaus teisių konvencijos ir jos papildomų protokolų nuostatas valstybių vidaus teisėje, taip pat keistis kita visoms valstybėms itin aktualia teismine praktika.