Bendradarbiavimas su Europos Sąjungos Teisingumo Teismu

Informacija atnaujinta: 2022-05-18 10:07

Konstitucinis Teismas aktyviai plėtoja ryšius su Europos Sąjungos Teisingumo Teismu, dirbančiu Liuksemburge (Liuksemburgo Didžioji Hercogystė), yra kreipęsis į jį dėl Europos  Sąjungos (ES) teisės nuostatų išaiškinimo savo sprendžiamose konstitucinės justicijos bylose. Konstitucinio Teismo ir ESTT teisėjai ne kartą keitėsi darbo vizitais, kurių metu diskutavo apie ES teisės ir ESTT praktikos įtaką Konstitucinio Teismo jurisprudencijai, Konstitucinio Teismo, kaip vieno iš bendras europines vertybes kuriančių  nacionalinių teismų, veiklą.

ESTT prižiūri įstatymo galią turinčių teisės aktų, Tarybos, Komisijos, Europos Centrinio Banko priimtų teisės aktų, išskyrus rekomendacijas ir nuomones, ir Europos Parlamento bei Europos Vadovų Tarybos aktų, galinčių turėti teisinių padarinių trečiosioms šalims, teisėtumą. Be to, jis prižiūri ES įstaigų ar organų aktų, galinčių turėti teisinių padarinių trečiosioms šalims, teisėtumą. Šis teismas taip pat priima prejudicinius sprendimus dėl ES Sutarčių išaiškinimo ir ES institucijų, įstaigų ar organų aktų galiojimo ir išaiškinimo (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 263 straipsnio 1 dalis, 267 straipsnio 1 dalis).

2017 m. sausio mėn. Konstituciniame Teisme lankėsi ESTT pirmininkas Koenas Lenaertsas. Susitikimuose su Konstitucinio Teismo pirmininku Dainiumi Žalimu, teisėjais taip pat dalyvavo ESTT teisėjas Egidijus Jarašiūnas.

Per susitikimą diskutuota apie Europos Sąjungos teisės ir ESTT praktikos įtaką Konstitucinio Teismo jurisprudencijai. Svečiai buvo supažindinti su Konstitucinio Teismo veikla ir kompetencija, reikšmingiausiomis išnagrinėtomis bylomis.

2021 m. rugsėjo mėn. Konstitucinio Teismo pirmininkė Danutė Jočienė ir teisėjas Gintaras Goda dalyvavo Rygoje (Latvijos Respublika) vykusioje ESTT ir Latvijos Respublikos Konstitucinio Teismo surengtoje tarptautinėje konferencijoje „Suvienijusi įvairovę ES: tarp bendrųjų konstitucinių tradicijų ir nacionalinio identiteto“ (angl. EUnited in diversity: between common constitutional traditions and national identities). Konferencijoje dalyvavo ESTT pirmininkas K. Lenaertsas ir šio teismo teisėjai, Austrijos, Belgijos, Ispanijos, Italijos, Kipro, Kroatijos, Latvijos, Prancūzijos, Slovėnijos, Vengrijos, Vokietijos konstitucinių teismų pirmininkai ir teisėjai, tad ši itin aukšto lygio tarptautinė konferencija buvo puiki forumo vieta diskutuoti dėl tolesnio konstitucinių teismų bendradarbiavimo iniciatyvų tiek su Latvijos Respublikos Konstitucinio Teismo, tiek su kitų Europos konstitucinių teismų atstovais, aptariant, be kita ko, itin aktualias ESTT ir valstybių narių konstitucinių teismų tarpusavio dialogo plėtojimo formas ir šių sistemų tarpusavio sąveikos perspektyvas.

2022 m.  atnaujintas bendradarbiavimas su Europos Sąjungos teisminiu tinklu, įkurtu ESTT ir valstybių narių konstitucinių ir aukščiausiųjų teismų pirmininkų iniciatyva per Teisėjų forumą, organizuotą 2017 m. kovo 27 d. ESTT minint Romos sutarčių pasirašymo 60-ąsias metines.

2022 m. kovo 28–29 d. ESTT pirmininko K. Lenaertso kvietimu Konstitucinio Teismo pirmininkė Danutė Jočienė, teisėjai Gintaras Goda, Vytautas Mizaras, Algis Norkūnas ir Daiva Petrylaitė su darbo vizitu lankėsi ESTT.

Konstitucinio Teismo delegacija susitiko su ESTT pirmininku K. Lenaertsu, ESTT kolegijos pirmininku Irmantu Jarukaičiu, Bendrojo Teismo teisėjais Virgilijumi Valančiumi ir Rimvydu Norkumi. Susitikime taip pat dalyvavo kiti ESTT teisėjai, šio teismo pirmasis generalinis advokatas Maciejus Szpunaras, kiti ESTT atstovai.

Vizito metu Konstitucinio Teismo teisėjai dalyvavo apskritojo stalo diskusijose „Teismų nepriklausomumas: įgyvendinimo Europos Sąjungos valstybėse narėse standartai ir sunkumai“ ir „Nuo nacionalinio konstitucinio savitumo iki Europos integracijos: nacionalinės konstitucijos ir Europos Sąjungos teisės santykis“.

Konstitucinio Teismo teisėjas A. Norkūnas diskusijos „Teismų nepriklausomumas: įgyvendinimo Europos Sąjungos valstybėse narėse standartai ir sunkumai“ dalyviams pristatė Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, susijusią su konstituciniu teisėjo ir teismų nepriklausomumo principu ir iš jo kylančiomis garantijomis.

Konstitucinio Teismo delegacija dalyvavo darbo posėdžiuose su Bendrojo Teismo teisėjais V. Valančiumi ir R. Norkumi, ESTT Kanceliarijos skyriaus vadovu M. Aleksejevu, Tyrimų ir dokumentacijos skyriaus teisininkėmis I. Jablonskaite-Martinaitiene ir L. Satkute, Daugiakalbystės generalinio direktorato Lietuvių kalbos teisinio vertimo raštu skyriaus vadove N. Točickiene ir šio skyriaus teisininkais. Konstitucinio Teismo delegacija taip pat dalyvavo ESTT Didžiosios kolegijos žodiniame posėdyje sujungtose bylose C-702/20 DOBELES HES ir C-17/21 GM.

Daugiau apie vizitą žr. https://lrkt.lt/lt/naujienos/ivykiai/konstitucinio-teismo-teisejai-su-darbo-vizitu-lankesi-europos-sajungos-teisingumo-teisme/2004.