Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Pasaulio konstitucinės justicijos konferencija

Informacija atnaujinta: 2022-05-18 10:19

Konstitucinis Teismas buvo vienas iš iniciatorių steigti Pasaulio konstitucinės justicijos konferenciją (PKJK) – viso pasaulio valstybių konstitucinės kontrolės institucijas telkiančią organizaciją, jis iki šiol yra ir PKJK biuro narys. Šiuo metu PKJK vienija daugiau kaip 100 konstitucinės justicijos institucijų iš Afrikos, Amerikos, Azijos, Australijos ir Europos.

Šios organizacijos tikslas – skatinti konstitucinį teisingumą, kuris yra demokratijos, žmogaus teisių apsaugos ir teisės viršenybės pagrindas. Siekdama šio tikslo, PKJK rengia kongresus, kuriuose siekiama sutelkti skirtingas regioniniu ir kalbiniu pagrindu sudarytas konstitucinės justicijos institucijas vienijančias organizacijas: Arabų šalių konstitucinių teismų ir tarybų sąjungą (angl. Union of Arab Constitutional Courts and Councils), Afrikos institucijų, turinčių konstitucinę jurisdikciją, konferenciją (angl. Conference of Constitutional Jurisdictions of Africa), Azijos konstitucinių teismų ir kitų konstitucinės justicijos institucijų asociaciją (angl. Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institution), Tautų Sandraugos šalių teismus (angl. Commonwealth Courts), Europos konstitucinių teismų konferenciją (angl. Conference of European Constitutional Courts), Iberijos ir Amerikos konstitucinės justicijos konferenciją (angl. Ibero-American Conference of Constitutional Justice), Konstitucinių teismų, vartojančių prancūzų kalbą, asociaciją (angl. Association of Constitutional Courts using the French Language), Pietų Afrikos vyriausiųjų teisėjų forumą (angl. Southern African Chief Justices Forum), Naujųjų demokratinių šalių konstitucinės kontrolės institucijų konferenciją (angl. Conference of Constitutional Control Organs of Countries of New Democracy), Portugališkai kalbančių šalių institucijų, turinčių konstitucinę jurisdikciją, konferenciją (angl. Conference of Constitutional Jurisdictions of the Portuguese-Speaking Countries).

 

Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijos III kongreso, vykusio 2014 m. Korėjos Respublikoje, dalyviai. Korėjos Respublikos Konstitucinio Teismo nuotrauka

PKJK I kongresas, vykęs 2009 m. Keiptaune (Pietų Afrikos Respublika), sutapo su 60-osiomis Europos Tarybos įkūrimo ir Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos priėmimo metinėmis. Jame dalyvavo daugiau kaip devyniasdešimties konstitucinės justicijos institucijų ir devynių regioninių ir kalbinių organizacijų atstovai. Jo tema – „Paveikus konstitucinis teisingumas: jo įtaka visuomenei ir pasaulinės žmogaus teisių jurisprudencijos raidai“. Kongrese priimtoje deklaracijoje pažymėta, kad konstitucinis teisingumas yra svarbiausias veiksnys puoselėjant konstitucijoje įtvirtintas vertybes ir konstitucinių teismų veiklos pagrindas. Joje pabrėžta, kad nors įvairių valstybių konstitucijos yra skirtingos, jas vienija konstitucijos pamatą sudarančios pagrindinės nuostatos, visų pirma – susijusios su žmogaus teisėmis ir jo orumu, pagarba konstitucijai ir teisės viršenybe. Kongreso dalyviai atkreipė dėmesį į būtinybę visame pasaulyje užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms, o valstybių valdžios institucijos paragintos įgyvendinti tarptautinius žmogaus teises užtikrinančius dokumentus. Šiame kongrese Konstitucinio Teismo pirmininkas Kęstutis Lapinskas pristatė nacionalinį pranešimą „Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo poveikio visuomenei kai kurie aspektai“.

PKJK II kongresas vyko 2011 m. Rio de Žaneire (Brazilija). Jame diskutuota tema „Valdžių padalijimas ir konstitucinių teismų bei kitų konstitucinės justicijos institucijų nepriklausomumas“. Šiame kongrese dalyvavo 88 konstitucinės justicijos institucijų ir dešimties regioninių bei kalbinių grupių atstovai iš Afrikos, Amerikos, Azijos ir Europos. Jie nagrinėjo konstitucinių teismų nepriklausomumo nuo įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžių, taip pat nuo žiniasklaidos problemas. Kongrese dalyvavo Konstitucinio Teismo pirmininkas Kęstutis Lapinskas ir teisėjas Armanas Abramavičius. Kongresui buvo pateiktas nacionalinis pranešimas „Valdžių padalijimo principas ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nepriklausomumas“.

PKJK III kongresas 2014 m. vyko Seule (Korėjos Respublika). Jame dalyvavo daugiau nei 90 konstitucinės justicijos institucijų ir dešimties regioninių bei kalbinių grupių atstovai. Diskusijų tema – „Konstitucinė justicija ir socialinė integracija“. Daugiausia dėmesio buvo skirta socialinės integracijos iššūkiams globaliame pasaulyje, socialinės integracijos tarptautiniams standartams, konstitucinėms priemonėms, kurios leistų sustiprinti socialinę integraciją ir spręsti su ja susijusias problemas, konstitucinio teisingumo vaidmeniui socialinės integracijos procesuose. Kongrese dalyvavo Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas ir teisėjas Gediminas Mesonis. Kongresui buvo pateiktas nacionalinis pranešimas „Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencija susidūrus su socialinės integracijos padiktuotais iššūkiais“. Be to, kongrese nagrinėtos konstitucinių teismų (ar lygiaverčių institucijų) nepriklausomumo gynimo problemos ir tendencijos.

PKJK IV kongresas vyko Vilniuje 2017 m. rugsėjo 11–14 d. Jį suorganizavo Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas kartu su Venecijos komisija.

IV kongreso tema – „Teisės viršenybė ir konstitucinė justicija šiuolaikiniame pasaulyje“.

IV kongresas sukėlė didžiulį susidomėjimą. Jame dalyvavo atstovai iš 91 skirtingų pasaulio valstybių konstitucinės justicijos institucijos. Tarp jų – 85 PKJK nariai, dviejų konstitucinės justicijos institucijų, nepriklausančių šiai organizacijai, atstovai, Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo) delegacijos, kiti svečiai. Iš viso Vilnius sulaukė daugiau kaip 400 renginio dalyvių ir svečių.

IV kongreso dalyviai keturiose atvirose ir vienoje uždaroje sesijose turėjo galimybę diskutuoti šiomis temomis: 1-oji sesija „Teisės viršenybės sampratų įvairovė“; 2-oji sesija „Nauji iššūkiai teisės viršenybei“ (pagrindinis pranešėjas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas); 3-ioji sesija „Teisė ir valstybė“; 4-oji sesija „Teisė ir žmogus“ (pirmininkavo Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas Gediminas Mesonis); 5-oji sesija (uždara) „Konstitucinių teismų nepriklausomumas“.

PKJK IV kongreso dalyviai paskelbė Vilniaus komunikatą (Vilnius Communiqué). Jame atkreipiamas dėmesys į tai, kad nors teisės viršenybės principas kiekvienoje valstybėje aiškinamas savitai, jis yra kiekvienos teisės sistemos kertinis akmuo, glaudžiai susijęs su demokratija ir žmogaus teisių apsauga. Teisės viršenybė yra visuotinai pripažįstamas, nuo konstitucijos neatsiejamas principas, pagal kurį reikalaujama, kad teisė būtų grindžiama tam tikromis universaliomis vertybėmis.

Pasaulio konstitucinės justicijos institucijų atstovai konstatavo, kad konstituciniai teismai užtikrina pagarbą nacionalinėms konstitucijoms ir jų įgyvendinimą, daro didelę įtaką formuojant teisės viršenybės principo turinį. Įvairūs šio principo aspektai atskleidžiami konstitucinės justicijos institucijų praktikoje. Konstitucinės justicijos poveikis teisinės valstybės stiprinimui ir asmens teisių apsaugos užtikrinimui yra toks pat svarbus, kaip ir suinteresuotumas jį tirti.

IV kongreso diskusijoje apie konstitucinių teismų nepriklausomumą paaiškėjo, kad ne vienas teismas yra patyręs savo šalies vykdomosios ar įstatymų leidžiamosios valdžios, taip pat žiniasklaidos spaudimą. Tai paprastai nutinka, kai teismai priima sprendimus, nepatinkančius valstybės valdžios institucijoms arba politikos atstovams. Keletas teismų yra susidūrę su aštria ir nepagrįsta kritika.

Vilniaus komunikate PKJK IV kongreso dalyvių vardu dėkojama Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui už puikiai suorganizuotą IV kongresą, o Venecijos komisijai – už svarią pagalbą.

Vilniaus komunikato (Vilnius Communiqué) tekstą žr.  http://www.wccj2017.lt/lt/iv-kongresas/komunikatas/166 .

Plačiau apie Vilniuje vykusį PKJK IV kongresą žr. http://www.wccj2017.lt/lt/.

   

Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijos IV kongreso, vykusio 2017 m. Vilniuje, dalyviai. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nuotrauka

PKJK statutas pateikiamas čia

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra vienintelis Europos regiono Konstitucinis Teismas, kuriam buvo suteikta garbė surengti Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijos (PKJK) IV kongresą. Šis kongresas 2017 m. įvyko Vilniuje. IV kongreso tema – „Teisės viršenybė ir konstitucinė justicija šiuolaikiniame pasaulyje“. Didžiulį susidomėjimą sukėlusio kongreso dalyviai paskelbė Vilniaus komunikatą (Vilnius Communiqué). Jame atkreiptas dėmesys į tai, kad teisės viršenybės principas, nors kiekvienoje valstybėje aiškinamas savitai, yra kiekvienos teisės sistemos kertinis akmuo, glaudžiai susijęs su demokratija ir žmogaus teisių apsauga. Teisės viršenybė yra visuotinai pripažįstamas, nuo konstitucijos neatsiejamas principas, pagal kurį reikalaujama, kad teisė būtų grindžiama tam tikromis universaliomis vertybėmis.

Kaip šio kongreso organizatorius, Konstitucinis Teismas yra PKJK Biuro narys.

PKJK V kongresas vyks 2022 m. spalio mėn. Balyje, jį rengia Indonezijos Konstitucinis Teismas. Būsimojo kongreso tema – „Konstitucinis teisingumas ir taika“. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, kaip ir kiti kongreso dalyviai, parengė nacionalinį pranešimą šia tema. Konstitucinio Teismo pirmininkė Danutė Jočienė šiame kongrese dalyvaus kaip reziumuojanti pranešėja nuolatinėje PKJK kongresų sesijoje „Konstitucinių teismų nepriklausomumas“.

PKJK – viso pasaulio valstybių konstitucinės kontrolės institucijas vienijanti organizacija, kuriai priklauso 117 konstitucinės justicijos institucijų iš visų žemynų.