Susipažinimo su konstitucinės justicijos bylų medžiaga ir jos kopijų parengimo ir išdavimo tvarkos aprašas

Informacija atnaujinta: 2022-02-01 15:33

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

ĮSAKYMAS
DĖL SUSIPAŽINIMO SU KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS BYLŲ MEDŽIAGA IR JOS KOPIJŲ PARENGIMO IR IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO, KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS BYLŲ IR JOSE ESANČIŲ DOKUMENTŲ KOPIJŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO UŽ BYLOS MEDŽIAGOS KOPIJAS LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIAME TEISME TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2022 m. vasario 1 d. Nr. 4B-8
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 13 straipsniu, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 143 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimą Nr. 1368 ,,Dėl Ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose ir teismuose esančių baudžiamųjų bylų ir jose esančių dokumentų kopijų, teismuose esančių administracinių, civilinių bylų ir jose esančių dokumentų kopijų įkainių nustatymo ir mokėjimo už bylos medžiagos kopijas tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Susipažinimo su konstitucinės justicijos bylų medžiaga ir jos kopijų parengimo ir išdavimo tvarkos aprašą;

1.2. Konstitucinės justicijos bylų ir jose esančių dokumentų kopijų įkainių nustatymo ir mokėjimo už bylos medžiagos kopijas Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme tvarkos aprašą.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko 2004 m. rugsėjo 27 d. įsakymą Nr. 4B-27 „Dėl Informacijos apie Konstitucinio Teismo darbą teikimo bei Konstitucinio Teismo dokumentų laikymo ir naudojimo reglamento“.

Pirmininkė Danutė Jočienė

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko
2022 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 4B-8

SUSIPAŽINIMO SU KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS BYLŲ MEDŽIAGA IR JOS KOPIJŲ PARENGIMO IR IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Susipažinimo su konstitucinės justicijos bylų medžiaga ir jos kopijų parengimo ir išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato dalyvaujančių byloje ir kitų asmenų susipažinimo su Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme (toliau – Konstitucinis Teismas, Teismas) esančių konstitucinės justicijos bylų (toliau – byla) medžiaga ir jos kopijų, nuorašų ir išrašų (toliau – ir kopijos) parengimo ir išdavimo tvarką. Aprašas netaikomas Konstitucinio Teismo valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), susipažįstantiems su bylų medžiaga tarnybos ar darbo funkcijų vykdymo tikslais.

2. Aprašo II ir IV skyriaus nuostatos mutatis mutandis taikomos ir tais atvejais, kai norima susipažinti su Konstituciniam Teismui pateiktais prašymais (paklausimais) ir su Konstitucinio Teismo aktais, susijusiais su jų priimtinumo klausimo nagrinėjimu, jeigu dėl šių prašymų (paklausimų) priimtas Konstitucinio Teismo sprendimas atsisakyti nagrinėti prašymą (paklausimą) arba grąžinti jį pareiškėjui.

3. Asmuo, norėdamas susipažinti su Konstituciniam Teismui pateikta administracinės, civilinės, baudžiamosios ar administracinio nusižengimo bylos medžiaga ir (ar) gauti jos kopijas, turi kreiptis į tą bylą nagrinėjusį (nagrinėjantį) administracinį ar bendrosios kompetencijos teismą teisės aktų, reglamentuojančių susipažinimą su tokių bylų medžiaga, jos kopijų parengimą, nustatyta tvarka.

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Bylos medžiaga – prašymas patikrinti teisės akto atitiktį Konstitucijai ar įstatymams, tikrinamų teisės aktų kopijos, kiti gauti dokumentai, Konstitucinio Teismo procesiniai dokumentai, priimti konkrečioje byloje;

4.2. Išnagrinėta byla – byla, kurioje priimtas Konstitucinio Teismo baigiamasis aktas (nutarimas, išvada, sprendimas nutraukti bylą (jos dalį) ar pradėtą teiseną byloje arba sprendimas dėl Konstitucinio Teismo baigiamojo akto išaiškinimo);

4.3. Neišnagrinėta byla – byla, kurioje dar nėra priimtas Konstitucinio Teismo baigiamasis aktas (nutarimas, išvada, sprendimas nutraukti bylą (jos dalį) ar pradėtą teiseną byloje arba sprendimas dėl Konstitucinio Teismo baigiamojo akto išaiškinimo);

4.4. Nevieša bylos medžiaga – bylos medžiaga ar jos dalis, Konstitucinio Teismo, kito teismo ar kitos institucijos sprendimu pripažinta nevieša.

4.5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatyme, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme, Lietuvos vyriausiojo archyvaro priimtuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose dokumentų valdymą.

5. Vadovaudamiesi Aprašu, asmenys gali susipažinti su šia bylos medžiaga: su prašymu (paklausimu), su Konstitucinio Teismo aktais, susijusiais su jo priimtinumo klausimo nagrinėjimu, su rašytiniais dokumentais, vaizdo ir (ar) garso įrašais, gautais Konstituciniame Teisme pradėjus rengti bylą Teismo posėdžiui, taip pat su Konstitucinio Teismo procesiniais dokumentais, priimtais konkrečioje byloje (su Konstitucinio Teismo pirmininko potvarkiais, sprendimais skirti bylą nagrinėti Teismo posėdyje ir kt.).

Konstitucinis Teismas teikia šiame punkte nurodytą bylos medžiagą (jos dalį) susipažinti Aprašo 6 ir 15 punktuose nurodytiems asmenims laikydamasis nacionalinio ar visuomenės saugumo, šalies gynybos interesų, asmens duomenų apsaugos, valstybės, tarnybos, profesinės, komercinės paslapčių ir kitų teisės aktų saugomų paslapčių apsaugos reikalavimų, vykdydamas teismų ir kitų institucijų sprendimus dėl bylos medžiagos ar jos dalies paskelbimo nevieša, taip pat kitais teisės aktuose numatytais atvejais.

II SKYRIUS
PRAŠYMO SUSIPAŽINTI SU IŠNAGRINĖTOS BYLOS MEDŽIAGA, GAUTI JOS KOPIJAS PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

6. Su išnagrinėtos bylos medžiaga Apraše nustatyta tvarka gali susipažinti kiekvienas asmuo.

7. Asmuo, norintis susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga ir (ar) gauti jos kopijas, turi pateikti savo pasirašytą Aprašo 1 priede nustatytos formos prašymą.

Prašymas gali būti pateikiamas ir elektroninėmis priemonėmis. Tokiu atveju jis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

8. Prašyme turi būti nurodyta jį teikiančio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, taip pat bylos, su kurios medžiaga norima susipažinti ir (ar) gauti jos kopijas, numeris. Prašyme taip pat turi būti nurodyta susipažinimo su bylos medžiaga ir (ar) jos kopijų gavimo ir panaudojimo tikslas ir motyvai.

Prašyme gali būti nurodoma, su kokiais konkrečiais byloje esančiais dokumentais norima susipažinti, kokių dokumentų kopijas norima gauti, taip pat pageidaujama susipažinimo su bylos medžiaga data ir laikas.

9. Atsakingas Teismo darbuotojas prašymą priima, užregistruoja ir perduoda jį Teismo kancleriui, o jeigu prašyme pateikti Aprašo 8 punkte nurodyti duomenys neaiškūs ar netikslūs, kreipiasi į prašymą pateikusį asmenį, kad šis patikslintų ir (ar) papildytų prašymą.

10. Teismo kancleris ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo Teisme dienos išnagrinėja jį ir suteikia arba atsisako suteikti asmeniui leidimą susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga ir (ar) gauti jos kopijas.

Jeigu Aprašo 9 punkte nurodytu atveju asmens buvo paprašyta patikslinti ir (ar) papildyti prašymą, prašymo nagrinėjimo ir minėto leidimo suteikimo arba atsisakymo jį suteikti terminas skaičiuojamas nuo patikslinto prašymo gavimo Teisme dienos.

11. Apie Aprašo 10 punkte nurodyto leidimo suteikimą arba atsisakymą jį suteikti pažymima Dokumentų valdymo sistemoje arba ant asmens prašymo.

12. Suteikus Aprašo 10 punkte nurodytą leidimą, atsakingas Teismo darbuotojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo apie tai informuoja prašymą pateikusį asmenį, taip pat su juo suderina laiką, kada jis gali atvykti susipažinti su prašomais dokumentais ir (ar) gauti jų kopijas, jeigu šios kopijos išduodamos tiesiogiai, asmeniui atvykus į Konstitucinį Teismą.

13. Kai atsisakoma suteikti Aprašo 10 punkte nurodytą leidimą, apie tai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tokio sprendimo priėmimo raštu pranešama asmeniui ir nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys.

14. Teismo kancleris atsisako leisti susipažinti su bylos medžiaga (taip pat ir gauti jos kopijas), jeigu:

14.1. susipažinimą su bylos medžiaga (jos dalimi) draudžia įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai, įskaitant medžiagą, kuri sudaro valstybės, tarnybos, profesinę, komercinę ar kitą teisės aktų saugomą paslaptį, ir prašymą pateikęs asmuo neturi teisės susipažinti su tokia medžiaga;

14.2. bylos medžiaga (jos dalis) Konstitucinio Teismo, kito teismo ar kitos institucijos sprendimu pripažinta nevieša arba susipažinimą su ja (jos dalimi) riboja Lietuvos Respublikos įstatymai, tiesiogiai taikomi Europos Sąjungos teisės aktai ar jų pagrindu priimti teisės aktai ir prašymą pateikęs asmuo neturi teisės susipažinti su tokia medžiaga (jos dalimi);

14.3. asmuo piktnaudžiauja savo teise susipažinti su bylos medžiaga (pakartotinai prašo tų pačių dokumentų, kurie jam jau buvo pateikti susipažinti ir (ar) kurių kopijos jam jau buvo išduotos, ar kt.);

14.4. asmuo prašo susipažinti su byloje esančiu dokumentu, kuris paskelbtas viešai; tokiu atveju asmeniui nurodomas šio dokumento paskelbimo šaltinis;

14.5. nėra galimybės uždengti bylos medžiagoje esančių duomenų, susipažinimas su kuriais yra ribojamas arba draudžiamas (kaip antai dėl nacionalinio ar visuomenės saugumo, šalies gynybos interesų, valstybės, tarnybos, profesinės, komercinės ar kitos teisės aktų saugomos paslapties), taip, kad asmuo galėtų susipažinti su prašomais dokumentais, kartu nesužinodamas minėtų duomenų, arba jeigu bylos medžiagos uždengimui prireiktų neproporcingai didelių Konstitucinio Teismo žmogiškųjų ir (arba) finansinių išteklių ar kiltų grėsmė sugadinti bylos medžiagą;

14.6. pateikus asmeniui susipažinti bylos medžiagą (jos dalį) būtų pažeista Konstitucinio Teismo pasitarimų kambario paslaptis;

14.7. Aprašo 9 punkte nurodytu atveju paprašius patikslinti ir (ar) papildyti prašymą, asmuo jo nepatikslina (nepapildo);

14.8. nėra galimybės nustatyti prašymą pateikusio asmens tapatybės;

14.9. kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

III SKYRIUS
PRAŠYMO SUSIPAŽINTI SU NEIŠNAGRINĖTOS BYLOS MEDŽIAGA, GAUTI JOS KOPIJAS PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

15. Su neišnagrinėtos bylos medžiaga Apraše nustatyta tvarka turi teisę susipažinti tik dalyvaujantys toje byloje asmenys.

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 31 straipsnio 2 dalį dalyvaujantys byloje asmenys turi teisę susipažinti su bylos medžiaga, daryti jos išrašus, nuorašus, kopijas.

16. Dalyvaujantis byloje asmuo, norintis susipažinti su neišnagrinėtos bylos medžiaga ir (ar) gauti jos kopijas, turi pateikti savo pasirašytą Aprašo 1 priede nustatytos formos prašymą.

Prašymas gali būti pateikiamas ir elektroninėmis priemonėmis. Tokiu atveju jis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

17. Prašyme turi būti nurodyta jį teikiančio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, taip pat bylos, su kurios medžiaga norima susipažinti ir (ar) gauti jos kopijas, numeris. Atstovaujamojo asmens vardu su prašymu kreipdamasis asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo ir atstovaujamojo asmens duomenis ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

Prašyme gali būti nurodoma, su kokiais konkrečiais byloje esančiais dokumentais norima susipažinti, kokių dokumentų kopijas norima gauti, taip pat pageidaujama susipažinimo su bylos medžiaga data ir laikas.

18. Atsakingas Teismo darbuotojas prašymą priima, užregistruoja ir perduoda jį Teismo pirmininkui ir teisėjui pranešėjui, o jeigu prašyme pateikti Aprašo 17 punkte nurodyti duomenys neaiškūs ar netikslūs, kreipiasi į prašymą pateikusį asmenį, kad šis prašymą patikslintų ir (ar) papildytų.

19. Asmeniui leidimą susipažinti su neišnagrinėtos bylos medžiaga ir (ar) gauti jos kopijas suteikia arba atsisako jį suteikti Teismo pirmininkas, pasitaręs su teisėju pranešėju.

Minėto leidimo suteikimo arba atsisakymo jį suteikti procedūrai, asmens informavimui apie tokio sprendimo priėmimą taikoma mutatis mutandis Aprašo 10–13 punktuose nustatyta tvarka.

20. Teismo pirmininkas gali atsisakyti leisti susipažinti su bylos medžiaga (taip pat ir gauti jos kopijas) Aprašo 14.1, 14.2, 14.8 papunkčiuose nustatytais atvejais.

IV SKYRIUS
SUSIPAŽINIMO SU IŠNAGRINĖTOS IR NEIŠNAGRINĖTOS BYLOS MEDŽIAGA, JOS KOPIJŲ PARENGIMO IR IŠDAVIMO TVARKA

21. Atvykęs susipažinti su bylos medžiaga asmuo atsakingam Teismo darbuotojui turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu susipažinti su bylos medžiaga atvyksta asmens atstovas, jis turi pateikti ir atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Asmeniui nepateikus arba atsisakius pateikti asmens tapatybę ar asmens atstovo įgaliojimus patvirtinantį dokumentą, bylos medžiaga susipažinti neteikiama.

22. Atsakingas Teismo darbuotojas, patikrinęs asmens dokumentus ir įsitikinęs, kad asmuo yra gavęs Aprašo 10 arba 19 punkte nurodytą leidimą, pateikia bylos medžiagą susipažinti. Toks asmuo taip pat informuojamas apie šiame Aprašo skyriuje nustatytus susipažinimo su bylos medžiaga reikalavimus.

Gavęs bylos medžiagą susipažinti, asmuo pasirašo Dokumentų laikino perdavimo naudotis apskaitos žurnale.

23. Jeigu pageidaujama susipažinti su byloje esančiais skaitmeninio formato dokumentais (įskaitant vaizdo ir (ar) garso įrašus), atsakingas Teismo darbuotojas užtikrina, kad tokie dokumentai būtų parengti peržiūrai (perklausai).

Prireikus atsakingas Teismo darbuotojas išmoko asmenį, norintį susipažinti su minėtais dokumentais, naudotis Teismo technine ir programine įranga.

24. Į Konstitucinį Teismą susipažinti su bylos medžiaga atvykusiam asmeniui bylos medžiaga susipažinti pateikiama neatlygintinai.

25. Su bylos medžiaga susipažįstama Konstitucinio Teismo patalpose Teismo darbo laiku, dalyvaujant atsakingam Teismo darbuotojui.

Pietų pertraukos metu ir pasibaigus darbo laikui bylos medžiaga grąžinama; jei reikia, asmuo gali tęsti susipažinimą su bylos medžiaga pasibaigus pietų pertraukai arba atvykti kitą darbo dieną.

26. Bylos medžiaga, susipažinimas su kuria ribojamas, turi būti uždengta taip (prisegant, užlenkiant, priklijuojant, kitaip nuasmeninant ar kt.), kad toks uždengimas negadintų byloje esančių dokumentų ir prireikus šiuos uždengimus būtų galima pašalinti nepadarant žalos bylos medžiagai, taip pat kad susipažįstantis su bylos medžiaga asmuo negalėtų atidengti vietų, susipažinimas su kuriomis ribojamas.

27. Susipažįstančiam su bylos medžiaga asmeniui draudžiama:

27.1. išsinešti bylos medžiagą iš patalpos, kurioje susipažįstama su ja;

27.2. perduoti bylos medžiagą susipažinti kitiems asmenims;

27.3. susipažinti su uždengta bylos medžiagos dalimi, susipažinimas su kuria ribojamas;

27.4. lankstyti lapus, rašyti pastabas, braukyti, plėšyti ar kitaip gadinti bylos medžiagą.

28. Baigęs skaityti bylos medžiagą, asmuo grąžina ją atsakingam Teismo darbuotojui, o šis patikrina grąžintą medžiagą ir apie jos grąžinimą pažymi Dokumentų laikino perdavimo naudotis apskaitos žurnale, nurodydamas grąžinimo laiką.

29. Asmuo, susipažinęs su bylos medžiaga, pasirašo Aprašo 7 arba 16 punkte nurodyto prašymo nustatytoje vietoje.

30. Asmenims išduodamų bylos medžiagos kopijų įkainiai patvirtinti Konstitucinės justicijos bylų ir jose esančių dokumentų kopijų įkainių nustatymo ir mokėjimo už bylos medžiagos kopijas Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme tvarkos apraše.

31. Suteikus Aprašo 10 arba 19 punkte nurodytą leidimą, atlygintinai išduodamos bylos medžiagos kopijos (įskaitant nuskaitytas popierinių dokumentų kopijas) rengiamos tik asmeniui iš anksto sumokėjus už jų parengimą ir pateikus apmokėjimą patvirtinančius dokumentus. Asmeniui išrašyta sąskaita faktūra jam pateikiama (išsiunčiama) apmokėti. Nurodytas mokestis už bylos medžiagos kopijų parengimą sumokamas į Teismo sąskaitą.

Šios kopijos parengiamos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo apmokėjimo patvirtinimo dienos.

32. Jeigu asmuo pageidauja gauti skaitmeninio formato dokumentų, išskyrus vaizdo ir (ar) garso įrašus, kopijas elektroninėmis priemonėmis, jos prašymą pateikusiam asmeniui išsiunčiamos neatlygintinai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 10 arba 19 punkte nurodyto leidimo suteikimo dienos. Minėti dokumentai, viršijantys 15 MB, taip pat vaizdo ir (ar) garso įrašai elektroninėmis priemonėmis nesiunčiami ir išduodami tik laikmenose.

33. Byloje esančių dokumentų kopijas parengia atsakingas Teismo darbuotojas. Skaitmeninio formato dokumentų (įskaitant vaizdo ir (ar) garso įrašus) kopijos įrašomos tik į Teismo turimas laikmenas, už kurias asmuo sumoka kainą, nustatytą Konstitucinės justicijos bylų ir jose esančių dokumentų kopijų įkainių nustatymo ir mokėjimo už bylos medžiagos kopijas Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme tvarkos apraše.

34. Byloje esančių dokumentų kopijos išduodamos nepatvirtintos. Prašymą pateikusiam asmeniui pageidaujant, laikantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro priimtų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, reikalavimų tvirtinami tik Konstitucinio Teismo parengti dokumentai.

35. Asmuo, gavęs bylos medžiagos kopijas, pasirašo Aprašo 7 arba 16 punkte nurodyto prašymo nustatytoje vietoje, jeigu šios kopijos išduodamos tiesiogiai, asmeniui atvykus į Konstitucinį Teismą. Tais atvejais, kai šios kopijos išduodamos kitu būdu, apie jų išdavimą atsakingas Teismo darbuotojas pažymi Dokumentų valdymo sistemoje arba ant minėto prašymo.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36. Teismo kancleris kontroliuoja, kaip Aprašas įgyvendinamas ir kaip jo laikomasi.

37. Jeigu nustatoma, kad su bylos medžiaga susipažįstantis asmuo pažeidė Aprašo IV skyriuje nustatytus reikalavimus, surašomas Aprašo 2 priede nustatytos formos aktas, kurį pasirašo atsakingas Teismo darbuotojas ir susipažįstantis su bylos medžiaga asmuo. Jeigu asmuo atsisako pasirašyti, tai nurodoma šiame akte. Atsakingas Teismo darbuotojas tokiam asmeniui gali neleisti tęsti susipažinimo su bylos medžiaga.

Šis aktas perduodamas Teismo kancleriui, o kai nustatomi minėtų reikalavimų pažeidimai susipažįstant su neišnagrinėtos bylos medžiaga, apie šio akto surašymą kartu informuojamas Teismo pirmininkas ir teisėjas pranešėjas. Teismo kancleris parašu patvirtina, kad susipažino su šiuo aktu, ir prireikus imasi veiksmų šiame akte nurodytiems pažeidimams pašalinti.

38. Asmeniui, pažeidusiam šiame Apraše nustatytą susipažinimo su bylos medžiaga tvarką, sunaikinusiam ar kitaip sugadinusiam bylos medžiagą, taikoma atsakomybė teisės aktų nustatyta tvarka.

________________

Susipažinimo su konstitucinės justicijos bylų medžiaga ir jos kopijų parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo
1 priedas

(Prašymo formos pavyzdys)

Forma pildymui

 

Susipažinimo su konstitucinės justicijos bylų medžiaga ir jos kopijų parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo
2 priedas

(Akto formos pavyzdys)

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko
2022 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 4B-8

KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS BYLŲ IR JOSE ESANČIŲ DOKUMENTŲ KOPIJŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO UŽ BYLOS MEDŽIAGOS KOPIJAS LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIAME TEISME TVARKOS APRAŠAS

1. Konstitucinės justicijos bylų ir jose esančių dokumentų kopijų įkainių nustatymo ir mokėjimo už bylos medžiagos kopijas Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme tvarkos aprašas nustato Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme esančių konstitucinės justicijos bylų (toliau – byla) ir jose esančių dokumentų kopijų įkainius ir mokėjimo už bylos medžiagos kopijas tvarką.

2. Bylų ir jose esančių dokumentų kopijų įkainiai:

2.1. už vieną A5 formato lapo (t. y. vieno puslapio) kopiją – 0,04 euro;

2.2. už vieną A4 formato lapo (t. y. vieno puslapio) kopiją – 0,07 euro;

2.3. už vieną A3 formato lapo (t. y. vieno puslapio) kopiją – 0,14 euro;

2.4. už vieną nuskaitytą A4 formato lapo (t. y. vieno puslapio) kopiją, įrašytą į kompiuterinę laikmeną, – 0,07 euro ir kompiuterinės laikmenos kaina;

2.5. už vieną nuskaitytą A4 formato lapo (t. y. vieno puslapio) kopiją, perduotą elektroniniu paštu, – 0,07 euro.

3. Garso įrašų kopijos parengimo išlaidos lygios atitinkamos laikmenos kainai, nustatomai pagal laikmenos įsigijimo dokumentus.

4. Bylos medžiagos kopijas darant sava įranga (kopijuojant, fotografuojant ir pan.) mokestis už bylos kopijų darymą nemokamas.

5. Elektroninio dokumento (įskaitant elektroninę bylą) kopijos parengimo išlaidos lygios atitinkamos laikmenos kainai, nustatomai pagal laikmenos įsigijimo dokumentus.

6. Mokestis už bylos medžiagos kopijų darymą pervedamas į Konstitucinio Teismo sąskaitą.

________________