Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2017-01-24 14:13

Skelbiamas nutarimas byloje dėl darbo laiko įskaičiavimo į tarnybos laiką pareigūnų ir karių valstybinei pensijai gauti

2017-01-24

Rytoj, sausio 25 d., 10 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 3 punkto tiek, kiek jame nenustatyta, kad šioje dalyje nurodytiems asmenims tarnybos laikui pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti prilyginamas (arba į šį laiką įskaitomas) darbo laikas, po 1995 m. sausio 1 d. Darbo sutarties įstatymo pagrindais išdirbtas profesionaliosios priešgaisrinės apsaugos padalinių, reformuotų (sukarintų) po 1995 m. sausio 1 d., vadovais, gaisrininkais, gaisrininkais vairuotojais, jeigu vėliau šie darbuotojai buvo paskirti sukarintos priešgaisrinės apsaugos pareigūnais, atitikties Konstitucijai.

Pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teigimu, ginčijamas teisinis reguliavimas, pagal kurį, siekiant užtikrinti tarnybos tęstinumą ir iš to kylantį tinkamą pareigūnų ir karių pensinį aprūpinimą, tarnybos laikui pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti prilyginamas asmens, kuris vėliau paskirtas sukarintos priešgaisrinės apsaugos pareigūnu, darbo profesionaliosios priešgaisrinės apsaugos padalinyje pagal darbo sutartį laikas iki 1995 m. sausio 1 d. ir nenustatyta, kad tarnybos laikui šiai pensijai skirti prilyginamas ir tas laikas, kurį asmuo tokį pat darbą dirbo po 1995 m. sausio 1 d., prieš paskiriant jį sukarintos priešgaisrinės apsaugos pareigūnu, gali būti vertinamas kaip pažeidžiantis Konstitucijos 52 straipsnyje įtvirtintą piliečių teisę gauti pensiją.

Pareiškėjo prašyme pažymėta, kad Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų sukarinimas vyko ne vienu metu, o sukarinant atskirus padalinius ir truko dar ilgai po 1995 m. sausio 1 d. Taigi ginčijamu teisiniu reguliavimu nustatant tarnybos laiko valstybinei pensijai skirti apskaičiavimą skirtingai traktuojami asmenys, tuo pat metu dirbę vienodą darbą skirtingais pagrindais (paskirti pareigūnais arba pagal darbo sutartis), kurių pasirinkti neturėjo galimybės. Todėl šiuo teisiniu reguliavimu pažeistas Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintas asmenų lygiateisiškumo principas.

Pagal ankstesnį teisinį reguliavimą, galiojusį iki Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo priėmimo, faktinis Darbo sutarties įstatymo pagrindais išdirbtas tarnybos priešgaisrinės apsaugos padaliniuose laikas turėjo būti įskaičiuojamas į tarnybos laiką valstybinei pensijai gauti. Todėl asmenys, toliau eidami pareigas, kurias ėjo iki įstatymo įsigaliojimo, galėjo pagrįstai tikėtis, kad ši teisė bus išlaikoma bei įgyvendinama ir ateityje, ypač atsižvelgiant į tai, kad jų vykdoma tarnyba minėtu laikotarpiu niekuo nesiskyrė nuo jau sukarintuose priešgaisrinės apsaugos padaliniuose tapačias pareigas ėjusių pareigūnais jau paskirtų asmenų vykdytos tarnybos, ji buvo reikalinga valstybei ir skirta piliečių saugumui ir interesams užtikrinti, dažnai rizikinga ir pavojinga. Taigi ginčijamu teisiniu reguliavimu pažeistas ir konstitucinis teisinės valstybės principas.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje http://www.lrkt.lt/~prasymai/2_2016.htm.