Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2016-03-01 06:05

Priimtas prašymas ištirti Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo nuostatos dėl darbo laiko įskaičiavimo į tarnybos laiką valstybinei pensijai gauti atitiktį Konstitucijai

2016-02-29

Konstituciniame Teisme priimtas pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymas ištirti, ar Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 3 punktas tiek, kiek jame nenustatyta, kad šioje dalyje nurodytiems asmenims tarnybos laikui pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti prilyginamas (arba į šį laiką įskaitomas) darbo laikas, po 1995 m. sausio 1 d. Darbo sutarties įstatymo pagrindais išdirbtas profesionaliosios priešgaisrinės apsaugos padalinių, reformuotų (sukarintų) po 1995 m. sausio 1 d., vadovais, gaisrininkais, gaisrininkais vairuotojais, jeigu vėliau šie darbuotojai buvo paskirti sukarintos priešgaisrinės apsaugos pareigūnais, neprieštarauja Konstitucijai.

Pareiškėjo teigimu, minėtame įstatyme nustatyta, kad į tarnybos laiką pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti yra įskaičiuojami asmens darbo, įskaitant profesionaliosios priešgaisrinės apsaugos padalinyje pagal darbo sutartį, kai vėliau darbuotojas buvo paskirtas sukarintos priešgaisrinės apsaugos pareigūnu, laikotarpiai iki 1995 m. sausio 1 d., taip pat laikotarpis nuo asmens paskyrimo sukarintos priešgaisrinės apsaugos pareigūnu pradžios, tačiau nenustatyta, kad į tarnybos laiką šiai pensijai skirti būtų įskaičiuojamas laikotarpis nuo 1995 m. sausio 1 d. iki asmens paskyrimo sukarintos priešgaisrinės apsaugos pareigūnu pradžios.

Pasak pareiškėjo, ginčijamas teisinis reguliavimas, pagal kurį, siekiant užtikrinti tarnybos tęstinumą ir iš to kylantį tinkamą pareigūnų ir karių pensinį aprūpinimą, tarnybos laikui pensijai skirti prilyginami laikotarpiai iki Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo įsigaliojimo dienos (1995 m. sausio 1 d.), tačiau šiam tarnybos laikui neprilyginami analogiški laikotarpiai po įstatymo įsigaliojimo datos, gali būti vertinamas kaip nesuderinamas su Konstitucijos 52 straipsniu, kuriame nustatyti pensinio aprūpinimo ir socialinės paramos pagrindai.

Pareiškėjo prašyme pažymėta, kad Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų pertvarkymas (sukarinimas) vyko ne vienu metu – palaipsniui sukarinant atskirus padalinius, jis truko ir įsigaliojus minėtam įstatymui (po 1995 m. sausio 1 d.). Taigi, pagal nustatytą teisinį reguliavimą, nustatant teisės į valstybinę pensiją įgijimo sąlygas, asmenys, kurie tuo pat metu dirbo vienodą darbą, tačiau skirtinguose padaliniuose (profesionaliojoje priešgaisrinėje dalyje, kuri vėliau sukarinta, ir jau sukarintoje profesionalioje priešgaisrinėje dalyje) ir skirtingais pagrindais (paskyrimo pareigūnu arba Darbo sutarties įstatymo pagrindu), kurių pasirinkti neturėjo galimybės, traktuojami skirtingai. Todėl šiuo teisiniu reguliavimu pažeistas ir Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintas asmenų lygiateisiškumo principas.

Pagal ankstesnį teisinį reguliavimą, galiojusį iki Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo priėmimo, faktinis tarnybos priešgaisrinės apsaugos padaliniuose laikas nuo 1995 m. sausio 1 d. iki šių padalinių sukarinimo turėjo būti įskaičiuojamas į tarnybos laiką valstybinei pensijai gauti. Todėl asmenys, toliau eidami pareigas, kurias ėjo iki įstatymo įsigaliojimo, galėjo pagrįstai tikėtis, kad ši teisė bus išlaikyta bei įgyvendinama ir ateityje, ypač atsižvelgiant į tai, kad jų vykdoma tarnyba minėtu laikotarpiu niekuo nesiskyrė nuo jau reformuotuose (sukarintuose) priešgaisrinės apsaugos padaliniuose tapačias pareigas ėjusių pareigūnais jau paskirtų asmenų vykdomos tarnybos, ji buvo reikalinga valstybei ir skirta piliečių saugumui ir interesams užtikrinti, dažnai rizikinga ir pavojinga. Taigi ginčijamu teisiniu reguliavimu pažeistas ir konstitucinis teisinės valstybės principas.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje http://www.lrkt.lt/~prasymai/2_2016.htm