Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2017-03-09 16:48

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti Vyriausybės įstatymo, kuriame nėra tiesiogiai numatyta materialinė ministro atsakomybė, atitiktį Konstitucijai

2017-03-09

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymas ištirti, ar Vyriausybės įstatymas, jo 5 straipsnio 3 dalis ir 26 straipsnio 1 dalis tiek, kiek juose nenumatyta materialinė ministro atsakomybė už neteisėta kalta veika atliekant ministerijos vidaus administravimą, be kita ko, skiriant tarnybines nuobaudas, valstybės ir savivaldybės institucijai ir įstaigai padarytą tiesioginę materialinę žalą, neprieštarauja Konstitucijos 5 straipsnio 3 daliai, 29 straipsniui, konstituciniams atsakingo valdymo, teisinės valstybės, žalos atlyginimo principams.

Pareiškėjas nurodo, kad ministrų kompetenciją, atsakomybę ir atskaitomybę reglamentuoja Vyriausybės įstatymas, pagal kurį ministrai, vadovaudami jiems pavestoms valdymo sritims, yra atsakingi Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldūs Ministrui Pirmininkui. Įstatyme numatyta ir tai, kad ministrai yra atsakingi už jiems pavestas valdymo sritis. Vykdydamas pavestąsias funkcijas, ministras, be kita ko, įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas. Tačiau, pareiškėjo nuomone, Vyriausybės įstatymo nuostatose, kuriomis reglamentuojama ministro atsakomybė, nėra aptarta ministro materialinė atsakomybė už teisės aktų reikalavimų nesilaikymą ar netinkamą jo kompetencijai priskirtų pareigų atlikimą.

Pareiškėjas nurodo, kad pagal Konstituciją ministras yra atsakingas už ūkinę ir finansinę ministerijos veiklą. Pareiškėjo manymu, tai reiškia, kad pagal Konstituciją ministras yra asmeniškai atsakingas už ministerijos vidaus administravimą. Konstitucinis ministro statusas ir Konstitucijos jam pavesti įgaliojimai, be kita ko, vadovauti ministerijai ir atlikti vidaus administravimo funkcijas, implikuoja įstatymų leidėjo pareigą įstatyme aiškiai ir konkrečiai apibrėžti teisinius santykius dėl materialinės ministro atsakomybės už neteisėta kalta veika atliekant ministerijos vidaus administravimą, taip pat skiriant tarnybines nuobaudas, valstybės ir savivaldybės institucijai ir įstaigai padarytą tiesioginę materialinę žalą. Pareiškėjo teigimu, pagal Konstituciją negali būti nustatytas toks teisinis reguliavimas, kurį taikant asmuo, nesilaikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų, galėtų išvengti teisinės atsakomybės.

Pareiškėjas savo prašyme taip pat pažymi, kad ministras, kaip įstaigos vadovas, nebūdamas materialiai atsakingas už savo veiksmus, atliktus vidaus administravimo srityje, be kita ko, skiriant tarnybines nuobaudas, atsiduria geresnėje padėtyje nei kitas įstaigos vadovas, kuris yra ne ministras, tačiau atlieka tokias pat įstaigos vidaus administravimo funkcijas, be kita ko, skiria tarnybines nuobaudas, ir pagal Valstybės tarnybos įstatymą gali būti traukiamas materialinėn atsakomybėn. Pareiškėjo vertinimu, tarp jų nėra tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, kad toks nevienodas traktavimas materialinės atsakomybės aspektu būtų objektyviai pateisinamas, taigi ginčijamas teisinis reguliavimas nesuderinamas su konstituciniu asmenų lygiateisiškumo principu.

 Konstitucinio Teismo sprendimu pareiškėjui grąžinta prašymo dalis dėl Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio 5 dalies 1 punkto tiek, kiek jame nenustatyta sąlyga, kad ministrams taikomos Valstybės tarnybos įstatymo nuostatos, įtvirtinančios materialinę atsakomybę už tiesioginę materialinę žalą, padarytą valstybės ir savivaldybės institucijai ir įstaigai neteisėta kalta veika atliekant ministerijos vidaus administravimą, be kita ko, skiriant tarnybines nuobaudas, atitikties Konstitucijai. Konstatuota, kad pareiškėjas nepateikė aiškiai suformuluotų teisinių argumentų, kodėl pagal Konstituciją būtent Valstybės tarnybos įstatyme turėtų būti sureguliuoti teisiniai santykiai dėl ministro materialinės atsakomybės už įstaigos vidaus administravimo funkcijų atlikimą, kai paties įstatymo paskirtis yra reguliuoti kitus – valstybės tarnybos – santykius.

Prašymo dalies  grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti trūkumai.

 Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje http://www.lrkt.lt/~prasymai/1_2017.htm.