Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2017-06-19 08:41

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar Politinių partijų įstatymo straipsnis, kuriame nustatyta valstybės biudžeto asignavimų politinės partijos veiklai finansuoti dydžio apskaičiavimo, paskirstymo ir mokėjimo tvarka, neprieštarauja Konstitucijai

2017-06-19

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo (VAAT) prašymas ištirti, ar Politinių partijų įstatymo (2013 m. lapkričio 26 d. redakcija) 21 straipsnis, kuriame nenustatyta, kad tais biudžetiniais metais, kai įvyksta nauji Seimo rinkimai, valstybės biudžeto asignavimai politinių partijų veiklai finansuoti yra paskirstomi atsižvelgiant ne tik į ankstesnių, bet ir į naujų Seimo rinkimų rezultatus ir apskaičiuojami proporcingai buvusio ir naujai išrinkto Seimo narių įgaliojimų turėjimo laikotarpiui, neprieštarauja konstituciniams teisinės valstybės, teisingumo ir atsakingo valdymo principams.

VAAT teigimu, pagal Politinių partijų įstatymo 21 straipsnio 3 dalį politinių partijų teisė į valstybės biudžeto asignavimus, be kita ko, siejama su paskutinių rinkimų rezultatais ir Seimo narių įgaliojimų turėjimu. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą šios faktinės aplinkybės turi būti nustatomos sprendimo dėl valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo politinėms partijoms priėmimo dieną. Vyriausioji rinkimų komisija turi teisę tokį sprendimą priimti per laikotarpį, kuris prasideda nuo tada, kai gaunama Teisingumo ministerijos išvada, jog politinės partijos narių skaičius atitinka įstatymo reikalavimus, ir baigiasi vėliausiai lapkričio 15 d., kai už antrąjį pusmetį nustatyti valstybės biudžeto asignavimų dydžiai turi būti pervedami į politinių partijų sąskaitas.

Pareiškėjas teigia, kad Politinių partijų įstatymo 21 straipsnyje yra nustatytas laikotarpis ir galutinis terminas, iki kada Vyriausioji rinkimų komisija privalo priimti sprendimą dėl valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo. Tačiau, pasak pareiškėjo, jame nėra nustatyta, jog valstybės biudžeto asignavimai apskaičiuojami atsižvelgiant į tai, kad tam tikru biudžetinių metų laikotarpiu įvyksta nauji Seimo rinkimai, netenka galios ankstesnių Seimo rinkimų rezultatai, baigiasi ankstesniuose Seimo rinkimuose išrinktų Seimo narių įgaliojimai ir prasideda naujuose Seimo rinkimuose išrinktų Seimo narių įgaliojimai.

VAAT teigimu, politinių partijų įstatymo 21 straipsnyje taip pat nenustatyta, kad minėtu atveju, kai tam tikrais biudžetiniais metais įvyksta nauji Seimo rinkimai, valstybės biudžeto asignavimai už tą biudžetinį laikotarpį paskirstomi proporcingai Seimo rinkimų rezultatų galiojimo ir Seimo narių įgaliojimų turėjimo laikotarpiui. Pasak pareiškėjo, tokiu atveju susidaro situacija, kai iš esmės nuo Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo dėl valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo priėmimo datos priklauso, kokios politinės partijos gaus finansavimą ir koks bus jo dydis. Todėl, pareiškėjo manymu, nesant minėto teisinio reguliavimo, suponuojama galimybė Vyriausiajai rinkimų komisijai piktnaudžiauti savo diskrecija priimti sprendimą dėl valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo. Pareiškėjo teigimu, jo nurodyto teisinio reguliavimo nebuvimas yra Konstitucijos draudžiama teisės spraga (legislatyvinė omisija), neatitinkanti konstitucinių teisinės valstybės, teisingumo ir atsakingo valdymo principų.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/11_2017.htm.