Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2017-05-26 15:09

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar kriminalinės žvalgybos informacijos panaudojimas taikant tarnybinę atsakomybę prieštarauja Konstitucijai

2017-05-26

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) prašymas ištirti, ar Vidaus tarnybos statuto 26 straipsnio 1 dalies (2013 m. birželio 27 d. redakcija), 33 straipsnio 1 dalies (2015 m. birželio 25 d. redakcija), Kriminalinės žvalgybos įstatymo 19 straipsnio 3 dalies nuostatos neprieštarauja Konstitucijai.

LVAT teigimu, teisinis reguliavimas, pagal kurį kriminalinės žvalgybos informacija gali būti išslaptinama ir panaudojama taikant tarnybinę atsakomybę pagal Vidaus tarnybos statutą, neatitinka asmens teisių, tarp jų asmens teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą ir gerbimą, ribojimo sąlygų.

Pasak pareiškėjo, tarnybinė atsakomybė nėra baudžiamoji atsakomybė ir ją taikant  nėra siekiama nubausti asmenis už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas pagal baudžiamąjį įstatymą. Todėl, LVAT manymu, kriminalinės žvalgybos informacijos panaudojimas traukiant asmenis tarnybinėn atsakomybėn nėra būtina ir proporcinga valstybės priemonė šios atsakomybės tikslui pasiekti ir vertintina kaip valstybės nustatyta priemonė, kuria ribojama asmens konstitucinė teisė lygiomis sąlygomis stoti į vidaus tarnybą ir išsaugoti vidaus tarnybos pareigūno statusą.

Kadangi nei ginčijamuose įstatymuose, nei kituose teisės aktuose nėra nustatyta, kaip, sprendžiant tarnybinės atsakomybės klausimą, turėtų būti naudojama kriminalinės žvalgybos informacija,  LVAT manymu, taip galbūt varžoma asmens teisė teisminiu būdu apginti savo pažeistas teises, kadangi asmuo neturi galimybių įvertinti valdžios veiksmų teisėtumo ir tinkamai įgyvendinti savo teisės į veiksmingą teisminę gynybą.

Atsižvelgdamas į pareiškėjo prašyme pateiktus argumentus, Konstitucinis Teismas nagrinės ginčijamo teisinio reguliavimo konstitucingumą dviem aspektais. Pirmas aspektas –  ar Vidaus tarnybos statuto nuostata, kad tarnybinė nuobauda skiriama atsižvelgiant į kriminalinės žvalgybos informaciją, ir Kriminalinės žvalgybos įstatymo nuostata, kad kriminalinės žvalgybos informacija apie korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turinčią veiką, prokurorui sutikus, kriminalinės žvalgybos pagrindinės institucijos vadovo sprendimu gali būti išslaptinama ir panaudojama tiriant tarnybinius nusižengimus, neprieštarauja Konstitucijos 22 straipsniui, kuriame įtvirtinta asmens teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą, 33 straipsnio 1 dalies nuostatai „piliečiai turi teisę <...> lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybinę tarnybą“, konstituciniam teisinės valstybės principui. Antras aspektas – ar tai, kad ginčijamu teisiniu reguliavimu nenustatyta kriminalinės žvalgybos informacijos panaudojimo sprendžiant tarnybinės atsakomybės pagal Vidaus tarnybos statutą klausimą procedūra, neprieštarauja Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui, 22 straipsniui, 30 straipsnio 1 daliai (asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą) ir 33 straipsnio 1 dalies nuostatai.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/9_2017.htm.