Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2017-09-06 16:34

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Vyriausybės nutarimas dėl Kariotiškių kadastrinėje vietovėje vykdytino projekto pripažinimo valstybinės svarbos projektu

2017-09-06

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymas ištirti, ar Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, 23 straipsniui, 46 straipsnio 2, 3 dalims, teisinės valstybės principui neprieštarauja Vyriausybės 2000 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 865 „Dėl Kariotiškių kadastrinės vietovės Trakų rajone, Moluvėnų kaime, ekonominio projekto pripažinimo valstybinės svarbos projektu“ 1 punktas.

Pareiškėjas nagrinėjo administracinę bylą, kurioje ginčas kilo dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę, esančią Kariotiškių kadastrinėje vietovėje Trakų rajone, Moluvėnų kaime. Pareiškėjo nuomone, ginčijamu Vyriausybės nutarimu pripažinus, kad Moluvėnų kaimo teritorijoje bus vykdomas valstybei svarbus ekonominis projektas (toliau – Projektas), ir joje esančią žemę šiuo pagrindu priskyrus valstybės išperkamai žemei, buvo suvaržytos piliečių teisės atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą natūra.

Pareiškėjas prašymą grindžia tuo, kad Projektas turėjo būti įgyvendintas dar 2003 metais, tačiau minėtoje teritorijoje nuo pat ginčijamo Vyriausybės nutarimo priėmimo iki šių dienų nėra pradėti jokie Projekto įgyvendinimo darbai. Remdamasis oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatomis, jog visuomenės poreikiai nėra statiški ir jų buvimą kiekvieną kartą reikia vertinti individualiai, atsižvelgiant į tai, kokių socialiai reikšmingų tikslų yra siekiama, pareiškėjas nurodo, kad Projektas nebegali būti laikomas atitinkančiu visuomenės (valstybės) poreikius ir interesus, todėl jam kyla abejonių dėl jį valstybei svarbiu projektu pripažinusio Vyriausybės nutarimo 1 punkto  atitikties Konstitucijos 23 straipsniui, nustatančiam nuosavybės apsaugos garantijas, 46 straipsnio 2, 3 dalims (valstybė remia visuomenei naudingas ūkines pastangas ir iniciatyvą; valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei).

Pareiškėjas taip pat abejoja dėl Vyriausybės 2000 m. liepos 19 d. nutarimo 1 punkto atitikties Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, pagal kurią galioja tik paskelbti įstatymai, ir konstituciniam teisinės valstybės principui. Pareiškėjo teigimu, priimant šį Vyriausybės nutarimą nebuvo paisyta iš Konstitucijos kylančių reikalavimų teisėkūros subjektams dėl priimamo teisės akto aiškumo ir oficialaus jo paskelbimo.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/14_2017.htm.