Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2017-11-15 15:27

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nuostatos, kuriomis reglamentuojamas antrinės teisinės pagalbos teikimas

2017-11-15

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) prašymas ištirti, ar Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio 7 dalies 11 punktas tiek, kiek jame nustatyta, kad antrinė teisinė pagalba neteikiama, jeigu ji pareiškėjui buvo suteikta kitoje byloje, tačiau jis iki nurodyto termino neapmokėjo valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos, teiktos kitoje byloje, išlaidų arba jų dalies, net kai užtikrinti nuteistajam asmeniui veiksmingos (nemokamos) teisinės pagalbos teikimą būtina dėl teisingumo interesų, neprieštarauja Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, 31 straipsnio 6 daliai ir konstituciniam teisinės valstybės principui.

Pareiškėjas ginčijamo teisinio reguliavimo atitiktimi Konstitucijai suabejojo nagrinėdamas administracinę bylą. Joje asmuo apskundė Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimą nesuteikti jam antrinės teisinės pagalbos ir prašė panaikinti minėtą tarnybos sprendimą bei priteisti neturtinės žalos atlyginimą. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba priėmė sprendimą, kuriuo, vadovaudamasi ginčijamu Įstatymo punktu, atsisakė teikti asmeniui valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą, nes jis nebuvo apmokėjęs valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos, teiktos kitoje byloje, išlaidų. Kadangi atliko laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose ir neturėjo pajamų, asmuo negalėjo pasisamdyti advokato, jam nebuvo suteikta ir valstybės garantuojama teisinė pagalba, todėl jis pats pateikė kasacinį skundą Aukščiausiajam Teismui, kuris, motyvuodamas tuo, kad skundas iš esmės neatitiko kasaciniam skundui keliamų reikalavimų, jį atmetė. LVAT sustabdė administracinės bylos nagrinėjimą ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą.

Pareiškėjas pažymi, kad pagal Įstatyme nustatytą teisinį reguliavimą asmenys (įtariamieji, kaltinamieji ir nuteistieji) turi teisę gauti antrinę teisinę pagalbą baudžiamosiose bylose, neatsižvelgiant į Vyriausybės nustatytus turto ir pajamų lygius teisinei pagalbai gauti, tik jei tose baudžiamosiose bylose pagal baudžiamojo proceso įstatymus gynėjo dalyvavimas yra būtinas. Kitais atvejais, kai gynėjo prašo įtariamasis, kaltinamasis ar nuteistasis, kuriam pagal baudžiamojo proceso įstatymus gynėjo dalyvavimas nėra būtinas, sprendimas dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo priimamas bendra antrinės teisinės pagalbos teikimo tvarka, be kita ko, pagal ginčijamą Įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 11 punkto nuostatą. Pareiškėjo teigimu, nesant galimybės teismui įvertinti kitas aplinkybes (teisingumo interesų buvimą), kurios leistų užtikrinti veiksmingos teisinės pagalbos teikimą, apribojama arba netgi paneigiama absoliuti asmens teisė kreiptis į teismą (teisė į teisminę gynybą), teisė turėti gynėją (advokatą) ir apskritai teisė į teisingą teismo procesą (teisingą bylos išnagrinėjimą).

Be to, pareiškėjo teigimu, nuostata, kad pagal Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalį ir 31 straipsnio 6 dalį valstybė turi pareigą užtikrinti veiksmingos teisinės pagalbos teikimą asmenims, kaltinamiems nusikalstamos veikos padarymu, yra aktuali ir kasaciniame procese, kadangi baudžiamasis procesas apima ne tik ikiteisminio tyrimo, bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme, bet ir apeliacijos bei kasacijos stadijas. Taip pat,  pareiškėjo nuomone, teisė į gynybą (teisinę pagalbą) turi būti praktinė ir veiksminga, o ne tik teorinė ar iliuzinė, jos įgyvendinimas neturėtų priklausyti nuo pernelyg formalių sąlygų.

Be kita ko, pareiškėjo manymu, atsižvelgus į Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalį, kurioje numatyta, kad teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai, tai, ar kiekvienu konkrečiu atveju esama tam tikrų faktinių aplinkybių (teisingumo interesai), dėl kurių asmeniui, įtariamam, kaltinamam nusikalstamos veikos padarymu, ar nuteistajam (išteisintajam) būtina užtikrinti veiksmingą (nemokamą) teisinę pagalbą, turi spręsti teismas, o ne įstatymų leidėjas ar įstatymų vykdomoji institucija.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/23_2017.htm.