Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2017-05-18 14:38

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar galimybė patalpų savininko prašymu iš jo patalpų išregistruoti tik likviduojamo juridinio asmens buveinę, neprieštarauja Konstitucijai

2017-05-18

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio  teismo prašymas ištirti, ar Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 patvirtintų ir nuo 2016 m. sausio 1 d. galiojančios redakcijos Juridinių asmenų registro nuostatų 195 punktas tiek, kiek jame nustatyta patalpų, kuriose įregistruota kito juridinio asmens ar jo filialo ar atstovybės buveinė, savininko teisė kreiptis į Juridinių asmenų registro tvarkytoją su prašymu išregistruoti iš šio registro tokio juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinę tik tuo atveju, kai šiam juridiniam asmeniui įregistruotas juridinio asmens teisinis statusas „inicijuojamas likvidavimas“ arba „likviduojamas“, neprieštarauja Konstitucijai.

Pareiškėjas pažymi, kad Konstitucija Vyriausybę įpareigoja Juridinių asmenų registro duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymą tiek, kiek jis susijęs su konkrečių asmenų nuosavybės teisėmis, reguliuoti taip, kad nuosavybės teisės būtų saugomos ir ginamos nuo neteisėto kėsinimosi į jas, kad būtų užtikrintas nuosavybės neliečiamumas, o savininkui būtų numatyta teisė reikalauti, kad kiti asmenys nepažeistų jo nuosavybės teisių.

Pareiškėjo teigimu, nuo 2016 m. sausio 1 d. galiojant Juridinių asmenų registro nuostatų 195 punktui patalpų savininkas, kurio patalpose yra įregistruota kito juridinio asmens buveinė, neturi jokių realių galimybių kreiptis į Juridinių asmenų registro duomenų tvarkytoją dėl duomenų apie juridinio asmens buveinę išregistravimo, jeigu juridiniam asmeniui nėra įregistruotas teisinis statusas „inicijuojamas likvidavimas“ arba „likviduojamas“. Dėl tokios teisinės situacijos nepagrįstai apribojamas patalpų savininko galimai pažeistų nuosavybės teisių gynimas. Todėl pareiškėjas prašo ištirti, ar nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojusios redakcijos Juridinių asmenų registro nuostatų 195 punktas neprieštarauja Konstitucijos 23 straipsnio 1, 2 dalims (nuosavybė neliečiama, nuosavybės teises saugo įstatymai), konstituciniam teisinės valstybės principui.

 Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/6_2017.htm