Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2017-11-28 11:49

Priimta dalis Seimo narių grupės prašymo ištirti, ar Konstitucijai ir įstatymams neprieštarauja Vyriausybės aktu įtvirtinta galimybė laikinai ne konkurso būdu paskirti teatro ar koncertinės įstaigos vadovą

2017-11-24

Konstituciniame Teisme priimtas pareiškėjos Seimo narių grupės prašymas ištirti, ar Vyriausybės 2017 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 326 „Dėl Konkursų į nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Konkursų į nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 35 punktas  neprieštarauja Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 94 straipsnio 2 punktui, konstituciniam teisinės valstybės principui, Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punktui, Vyriausybės įstatymo (1998 m. balandžio 28 d. redakcija) 2 straipsnio 2 daliai, 3 straipsniui (2010 m. birželio 3 d. redakcija), 22 straipsnio 2 punktui (2010 m. birželio 3 d. redakcija), Profesionaliojo scenos meno įstatymo (2016 m. rugsėjo 20 d. redakcija) 11 straipsnio 1 daliai.

Pareiškėjos ginčijamame Aprašo 35 punkte įtvirtinta galimybė laikinai pavesti asmeniui eiti nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatro ar koncertinės įstaigos vadovo pareigas arba priimti asmenį į tas pareigas pagal terminuotą darbo sutartį. Pareiškėja visų pirma ginčija Aprašo 35 punkto atitiktį Profesionaliojo scenos meno įstatymo 11 straipsnio 1 daliai, pagal kurią teatrų ir koncertinių įstaigų vadovai priimami į pareigas konkurso būdu Vyriausybės nustatyta tvarka. Pareiškėjos nuomone, šia įstatymo nuostata Vyriausybei pavedama tik nustatyti konkurso į šias pareigas tvarką, o ne įtvirtinti kitus būdus, kuriais asmuo galėtų būti į jas priimtas.

Pareiškėjos teigimu, Vyriausybė, nustatydama galimybę be konkurso laikinai priimti asmenį į nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovo pareigas, viršijo savo įgaliojimus, todėl ginčijamas teisinis reguliavimas, be kita ko, prieštarauja Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai (valdžios galias riboja Konstitucija), 94 straipsnio 2 punktui (Vyriausybė vykdo įstatymus ir Seimo nutarimus dėl įstatymų įgyvendinimo, taip pat Respublikos Prezidento dekretus), konstituciniam teisinės valstybės principui, Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punktui, kuriame nustatytas teisėkūros sistemiškumo principas, Vyriausybės įstatymo nuostatoms, kuriomis apibrėžtas Vyriausybės įgaliojimų vykdymas.

Pareiškėjui grąžinta ta prašymo dalis, kuria prašyta ištirti Aprašo 35 punkto atitiktį konstituciniam teisinio tikrumo principui, Profesionaliojo scenos meno įstatymo 11 straipsnio 2, 3, 4 dalims (2017 m. gegužės 11 d. redakcija). Pareiškėjos teigimu, Aprašo 35 punktas prieštarauja Profesionaliojo scenos meno įstatymo 11 straipsnio 2, 3 dalims, pagal kurias asmenys, pretenduojantys eiti teatro ar koncertinės įstaigos vadovų pareigas, turi atitikti nepriekaištingos reputacijos kriterijus ir kultūros ministro nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, nes, įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai laikinai pavedus kitam asmeniui eiti įstaigos vadovo pareigas arba į jas priėmus kitą asmenį pagal terminuotą darbo sutartį (t. y. ne konkurso būdu), nėra vertinama, ar šie asmenys atitinka minėtus nepriekaištingos reputacijos kriterijus ir kvalifikacinius reikalavimus.

Tačiau pareiškėja nepaaiškina, kokiais argumentais remdamasi ji teigia, kad nėra vertinama, ar minėti asmenys atitinka nepriekaištingos reputacijos kriterijus ir kvalifikacinius reikalavimus.  

Pareiškėja taip pat nepateikė teisinių argumentų dėl Aprašo 35 punkto atitikties konstituciniam teisinio tikrumo principui, Profesionaliojo scenos meno įstatymo 11 straipsnio 4 daliai. Atsižvelgiant į tai, konstatuota, kad minėta prašymo dalis neatitinka Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytų reikalavimų. Prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti trūkumai.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/22_2017.htm