Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2017-12-22 18:22

Priimta dalis prašymo ištirti Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo ir Vyriausybės patvirtintų Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų atitiktį Konstitucijai, dalis prašymo grąžinta pareiškėjui

2017-12-22

Konstituciniame Teisme priimtas pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymas ištirti, ar Konstitucijos 38 straipsnio 1, 2 dalims, 39 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas (toliau – Įstatymas) ir Vyriausybės patvirtinti Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatai (toliau – Nuostatai) tiek, kiek juose nustatyta, kad maksimalus kompensuojamasis uždarbis vaiko priežiūros išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki teisės gauti vaiko priežiūros išmoką atsiradimo dienos, dydžio.

Pareiškėjo teigimu, Įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje ir Nuostatų 9 punkte įtvirtintas vaiko priežiūros atostogų metu mokamos vaiko priežiūros išmokos dydžio ribojimas yra neproporcingas, nes jos dydį ribojant maksimaliu kompensuojamuoju uždarbiu nėra nustatytas maksimalus pajamų dydis, nuo kurio nemokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Vadinasi, nors asmenys valstybinio socialinio draudimo įmokas moka nuo visos pajamų sumos, jiems skiriama vaiko priežiūros išmoka yra apribojama. Be to, didesnes pajamas gavusiems asmenims, kurie sumokėjo didesnes valstybinio socialinio draudimo įmokas, skiriama išmoka yra ribojama tam tikru maksimaliu dydžiu, nors asmenims, kurie gavo mažesnes pajamas ir sumokėjo mažesnes valstybinio socialinio draudimo įmokas ir kurių kompensuojamasis darbo užmokestis neviršijo maksimalios ribos, joks ribojimas nėra taikomas.

Pareiškėjui taip pat grąžinta ta prašymo dalis, kuria prašyta ištirti Įstatymo ir Nuostatų atitiktį konstituciniam lygiateisiškumo principui. Konstatuota, kad nėra pateikti teisiniai argumentai pareiškėjo pozicijai pagrįsti, todėl prašymas neatitinka Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytų reikalavimų. Prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti trūkumai.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Konstituciniame Teisme taip pat yra priimtas pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. kovo 27 d. prašymas ištirti ankstesnės redakcijos Įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje ir Nuostatų 7 ir 10 punktuose nustatyto teisinio reguliavimo dėl maksimalaus motinystės (tėvystės) pašalpos, kuri naujos redakcijos Įstatyme ir Nuostatuose vadinama vaiko priežiūros išmoka, dydžio atitiktį Konstitucijai (byla Nr. 4/2017).

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/28_2017.htm.