Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2017-05-23 16:07

Priimta dalis prašymo ištirti Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymo 23 straipsnio 4 dalies atitiktį Konstitucijai, dalis prašymo grąžinta pareiškėjai

2017-05-23

Konstituciniame Teisme priimtas pareiškėjos Vyriausybės prašymas ištirti, ar Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymo (toliau – Respublikos Prezidento įstatymas) 23 straipsnio 4 dalis neprieštarauja Konstitucijos 29 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui, tačiau pareiškėjai grąžinta ta prašymo dalis, kurioje prašoma ištirti, ar Respublikos Prezidento įstatymo 23 straipsnio 4 dalis neprieštarauja Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai.

Respublikos Prezidento įstatymo 23 straipsnio „Respublikos Prezidento materialinės ir socialinės garantijos nutrūkus Respublikos Prezidento įgaliojimams“ 4 dalyje nustatyta: „Jeigu Respublikos Prezidentas eidamas pareigas ar pasibaigus kadencijai miršta, jo sutuoktiniui, jei šis pageidauja, panaudos pagrindais suteikiamas būstas (gyvenamosios patalpos) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.“ Pareiškėja prašo ištirti šios  Respublikos Prezidento įstatymo nuostatos atitiktį Konstitucijos 29 straipsnio 2 daliai, pagal kurią žmogui negalima teikti privilegijų dėl jo socialinės padėties.

Pareiškėja, pagrįsdama savo poziciją, pažymi, kad Konstitucijoje įtvirtintas Respublikos Prezidento, kaip valstybės vadovo, teisinis statusas yra individualus, išskirtinis,  todėl jo išskirtinumas lemia Konstitucijoje ir įstatymuose jam nustatytas socialines (materialines) garantijas. Konstitucijoje nėra nustatytų socialinių (materialinių) garantijų Respublikos Prezidento sutuoktiniui (-ei), tačiau įstatymų leidėjas, nustatydamas jas ar socialines (materialines) garantijas buvusio Respublikos Prezidento sutuoktiniui (-ei), yra saistomas Konstitucijos. Pasak pareiškėjos, Konstitucinis Teismas 2014 m. liepos 3 d. nutarime yra išaiškinęs, kad vien mirusio asmens turėtas socialinis statusas savaime nėra konstituciškai pateisinamas pagrindas užtikrinti jo našliui (-ei) daug didesnę socialinę paramą, nei užtikrinama kitiems (-oms) našliams (-ėms). Tai, pareiškėjos teigimu, galėtų būti vertinama kaip privilegijos dėl asmens socialinės padėties (statuso) įtvirtinimas. 

Prašymo ištirti teisinio reguliavimo atitiktį Konstitucijos 29 straipsnio 2 daliai ir konstituciniam teisinės valstybės principui turinys ir forma atitinka Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytus reikalavimus ir priimtas nagrinėti.

Prašyme nepateikta argumentų, kodėl Respublikos Prezidento įstatymo 23 straipsnio 4 dalis prieštarauja Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai (valdžios galias riboja Konstitucija). Todėl ši prašymo dalis grąžinta pareiškėjai. Prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti trūkumai.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/8_2017.htm.