Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2017-12-15 14:41

Prezidento įstatymo nuostata, pagal kurią Respublikos Prezidento sutuoktinis turi teisę panaudos pagrindais gauti būstą, prieštarauja Konstitucijai

2017-12-15

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu nutarimu pripažino, kad Prezidento įstatymo 23 straipsnio 4 dalis,  kuria įtvirtinta pareigas einančio arba kadenciją baigusio Respublikos Prezidento sutuoktinio (-ės) teisė, Respublikos Prezidentui mirus, į Vyriausybės nustatyta tvarka panaudos pagrindais jo (jos) pageidavimu suteikiamą būstą (gyvenamąsias patalpas), prieštarauja Konstitucijos 29 straipsnio 2 daliai, 90 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Prezidento įstatymo 23 straipsnio 4 dalies nuostatoje numatyta Respublikos Prezidento, mirusio einant pareigas ar pasibaigus kadencijai, sutuoktiniui (-ei) nustatyta materialinė (socialinė) garantija – teisė į būsto (gyvenamųjų patalpų) suteikimą panaudos pagrindais iš esmės tapati to paties straipsnio 3 dalyje įtvirtintai materialinei (socialinei) garantijai, suteikiamai Respublikos Prezidentui, kurio įgaliojimai yra nutrūkę. 

Pareiškėja abejones ginčijamo teisinio reguliavimo atitiktimi Konstitucijai grindė tuo, kad juo Respublikos Prezidento sutuoktiniui nustatyta privilegija dėl socialinės padėties, taip pat ginčijamu teisiniu reguliavimu paneigtas individualus, išskirtinis Respublikos Prezidento statusas. Suinteresuoto asmens Seimo atstovas sutiko su pareiškėjos nurodytais argumentais.

Vertindamas ginčijamo teisinio reguliavimo konstitucingumą, Konstitucinis Teismas daugiausia rėmėsi 2014 m. liepos 3 d. nutarime suformuluotomis oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatomis, kuriomis aiškintas konstitucinis Respublikos Prezidento statusas ir asmenų lygiateisiškumo principas. Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad valstybės vadovo statusą Konstitucijoje nustatytam laikui įgyja tik vienas asmuo, t. y. Respublikos Prezidentas. Jo, kaip valstybės vadovo, teisinis statusas yra individualus, išskirtinis. Toks Respublikos Prezidento konstitucinis statusas lemia ir išskirtines jo materialines ir socialines garantijas, kartu ir draudimą šių garantijų aspektu bet kurį kitą asmenį prilyginti Respublikos Prezidentui. Tai reiškia ir draudimą šių garantijų aspektu bet kurį kitą asmenį prilyginti baigusiam kadenciją, t. y. buvusiam, Respublikos Prezidentui.

Konstitucijos 90 straipsnyje nustatyta, kad Respublikos Prezidentas turi rezidenciją, Respublikos Prezidento ir jo rezidencijos finansavimą nustato įstatymas. Konstitucijos 90 straipsnio nuostatomis nereguliuojamas Respublikos Prezidento sutuoktinio teisinis statusas, taip pat jo materialinis (socialinis) aprūpinimas Respublikos Prezidentui mirus. Socialinė parama Respublikos Prezidento sutuoktiniui, kitiems jo šeimos nariams laiduojama kitų Konstitucijos nuostatų pagrindu.

Taigi, atsižvelgiant į išskirtinį Respublikos Prezidento statusą, iš Konstitucijos 90 straipsnio kyla draudimas nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuriuo, užtikrinant materialinį (socialinį) aprūpinimą, susijusį su būsto finansavimu, Respublikos Prezidento sutuoktinis būtų prilygintas einančiam pareigas arba buvusiam Respublikos Prezidentui. 

Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad Konstitucija nesaugo ir negina tokių asmens įgytų teisių, kurios savo turiniu yra privilegijos, nes privilegijų gynimas ir apsauga reikštų, kad yra pažeidžiami konstituciniai asmenų lygiateisiškumo, teisingumo principai.

Lietuvos Respublikos įstatymuose jokiam kitam asmeniui, išskyrus buvusį Respublikos Prezidentą, nėra įtvirtinta analogiška nustatytajai Respublikos Prezidento sutuoktiniui (-ei) teisė gauti panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti valstybės turtą ir juo naudotis. Taigi nurodytoji materialinė (socialinė) garantija ginčijamu teisiniu reguliavimu įtvirtinta išimtinai tik dėl asmens tapimo Respublikos Prezidento sutuoktiniu (-e). Toks teisinis reguliavimas vertintinas kaip  suteikiantis Konstitucijos 29 straipsnio 2 dalyje uždraustą privilegiją dėl asmens socialinės padėties.

Nutarimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1770/content.

                .