Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

1.2.7. Konstitucinis Teismas nenagrinėja savitikslių prašymų

Informacija atnaujinta: 2020-12-28 12:59

Konstitucinis Teismas nenagrinėja savitikslių prašymų. Nežinybingais Konstituciniam Teismui laikomi ir savitiksliai prašymai ištirti teisės aktų atitiktį Konstitucijai. 

Pavyzdžiui, Konstitucinio Teismo 2013 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu kaip savitikslį atsisakyta nagrinėti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostata, pagal kurią procesas gali būti atnaujinamas, jeigu kaip neteisėtas panaikinamas teisės aktas, kuriuo remdamasis teismas išsprendė bylą. Pareiškėjas administracinėje byloje kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu atnaujinti procesą vadovaujantis šia įstatymo nuostata; kaip savo prašymo pagrindą jis nurodė Konstitucinio Teismo 2013 m. vasario 22 d. nutarimą. Konstitucinis Teismas, spręsdamas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymo priimtinumo klausimą, konstatavo, kad šis teismas administracinėje byloje, kurioje priėmė nutartį kreiptis į Konstitucinį Teismą, neįvertino iš bylos medžiagos žinomų faktinių aplinkybių, iš kurių matyti, jog toje byloje prašymas atnaujinti procesą negali būti grindžiamas Konstitucinio Teismo 2013 m. vasario 22 d. nutarimu; taigi teismui nėra kliūčių vykdyti teisingumą – išspręsti prašymo atnaujinti procesą pagrįstumo klausimą nesikreipiant į Konstitucinį Teismą dėl minėtos Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatos atitikties Konstitucijai. Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad teismo kreipimasis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti teisės akto atitiktį aukštesnės galios teisės aktui nėra savitikslis dalykas, jo paskirtis – užtikrinti, kad bus įvykdytas teisingumas. 

Konstitucinio Teismo 2015 m. gruodžio 15 d. sprendime konstatuota, kad Vyriausybės nustatytas teisėjų valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo teisinis reguliavimas, pagal turinį tapatus nustatytajam Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo nuostatoje, kurią Konstitucinis Teismas 2010 m. birželio 29 d. nutarimu pripažino prieštaraujančia Konstitucijai, įsigaliojus šiam nutarimui negali būti taikomas, todėl jo atitikties Konstitucijai tyrimas būtų savitikslis. Savitikslis prašymas tirti teisės akto atitiktį Konstitucijai vertintinas kaip nežinybingas Konstituciniam Teismui.