Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Neišnagrinėtų prašymų sąrašas

Informacija atnaujinta: 2022-01-27 11:31

 

1. Prašymas Nr. 1B-16/2020 (byla Nr. 1/2021)

DĖL LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO

Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2019 m. rugpjūčio 16 d. dekreto Nr. 1K-45 „Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui atleisti Egidijų Laužiką iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo pareigų“ ir Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. rugsėjo 24 d. nutarimo Nr. XIII-2436 „Dėl Egidijaus Laužiko atleidimo iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo pareigų“ atitikties konstituciniams teisėjo ir teismų nepriklausomumo, teisinės valstybės, atsakingo valdymo, valdžių padalijimo principams

Prašymą pateikė Vilniaus apygardos teismas
Prašymas gautas 2020-11-13
Sprendimas dėl prašymo dalies priėmimo ir jo dalies grąžinimo (2021-01-21, Nr. KT13-S13/2021)2. Prašymas Nr. 1A-213/2020 (byla Nr. 16-A/2020)

DĖL PRAŠYMO ATNAUJINTI PROCESĄ ADMINISTRACINĖJE BYLOJE PATEIKIMO

Dėl Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (2016 m. birželio 2 d. redakcija) 158 straipsnio 2 dalies tiek, kiek joje nustatyta, kad prašymą dėl proceso atnaujinimo surašo advokatas arba, jeigu prašymą dėl proceso atnaujinimo paduoda fizinis asmuo, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, surašyti šį prašymą turi teisę jis pats, atitikites Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 30 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui

Prašymą pateikė Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytas asmuo
Prašymas gautas 2020-12-01
Potvarkis dėl prašymo priėmimo (2020-12-16, Nr. 2A-293)


3. Prašymas Nr. 1B-17/2020 (byla Nr. 3/2021)

DĖL SAVIVALDYBIŲ VIDAUS SANDORIŲ VIEŠOSIOMS PASLAUGOMS ĮSIGYTI SUDARYMO

Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies (2019 m. gruodžio 20 d. redakcija) tiek, kiek joje nustatyta, kad vidaus sandoris gali būti sudaromas, kai įsigyjamos viešosios paslaugos, administruojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46, 120 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui

Prašymą pateikė Panevėžio apygardos teismas
Prašymas gautas 2020-12-21
Sprendimas dėl prašymo dalies priėmimo ir jo dalies grąžinimo (2021-02-24, Nr. KT32-S31/2021)4. Prašymas Nr. 1A-224/2020 (byla Nr. 5-A/2021)

DĖL RINKIMŲ PLAKATUOSE NURODOMOS INFORMACIJOS APIE KANDIDATŲ Į SEIMO NARIUS TEISTUMĄ

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 3 dalies (2012 m. spalio 2 d. redakcija) tiek, kiek joje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos leidžiamame kandidato į Seimo narius rinkimų plakate, taip pat plakate su kandidatų sąrašu prie kandidato pavardės turi būti pažymėta „Teismo nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos“, jeigu kandidatas į Seimo narius kandidato į Seimo narius anketoje pateikė duomenis, kad jis Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl neatsargios, nesunkios nusikalstamos veikos, tačiau jo teistumas yra išnykęs (panaikintas) ir jis yra laikomas nepriekaištingos reputacijos, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, 34 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui

Prašymą pateikė Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytas asmuo
Prašymas gautas 2020-12-22
Sprendimas dėl prašymo dalies priėmimo ir jo dalies grąžinimo (2021-03-30, Nr. KT52-A-S49/2021)5. Prašymas Nr. 1B-3/2021 (byla Nr. 4/2021)

DĖL VALSTYBĖS PAVELDĖTO TURTO DALIES PERDAVIMO KITŲ ASMENŲ NUOSAVYBĖN TVARKOS

Dėl Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių 50 punkto (2015 m. kovo 13 d. redakcija) tiek, kiek jame nustatyta valstybės paveldėto nedalomo turto dalies perdavimo kitiems asmenims ne viešo aukciono būdu tvarka, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 128 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (2014 m. kovo 25 d. redakcija) 20 straipsnio 1 dalies 2, 8 punktams

Prašymą pateikė Kauno apyl. teismas
Prašymas gautas 2021-02-08
Potvarkis dėl prašymo priėmimo (2021-02-26, Nr. 2B-11)


6. Prašymas Nr. 1B-5/2021 (byla Nr. 6/2021)

DĖL LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO

Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2019 m. liepos 30 d. dekreto Nr. 1K-25 „Dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą“ atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 74, 116 straipsniams, konstituciniams valdžių padalijimo, teisinės valstybės, teisėjo ir teismų nepriklausomumo principams

Prašymą pateikė Lietuvos apeliacinis teismas
Prašymas gautas 2021-03-17
Potvarkis dėl prašymo priėmimo (2021-04-09, Nr. 2B-17)


7. Prašymas Nr. 1B-6/2021 (byla Nr. 8/2021)

DĖL BAUDŲ UŽ NETEISĖTAI SUMAŽINTAS SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKAS

Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (2016 m. birželio 29 d. redakcija) 19 straipsnio 2 dalies nuostatos „jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad socialinio draudimo įmokos neteisėtai sumažintos, priskaičiuojama trūkstama socialinio draudimo įmokų suma ir skiriama 50 procentų šios sumos dydžio bauda“ atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui

Prašymą pateikė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Prašymas gautas 2021-03-30
Potvarkis dėl prašymo priėmimo (2021-04-20, Nr. 2B-20)


8. Prašymas Nr. 1B-8/2021 (byla Nr. 9/2021)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA, TEISĖS GRĮŽTI Į LIETUVĄ

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.1.31 papunkčio (2021 m. kovo 5 d. redakcija su vėlesniais pakeitimais) tiek, kiek pagal jį, pasak pareiškėjos, ribojama Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių teigiamą COVID-19 tyrimo atsakymą, teisė grįžti į Lietuvą, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 32 straipsnio 3 daliai, konstituciniams teisinės valstybės, atsakingo valdymo principams

Prašymą pateikė Seimo narių grupė
Prašymas gautas 2021-04-21
Potvarkis dėl prašymo priėmimo (2021-05-06, Nr. 2B-29)


9. Prašymas Nr. 1B-9/2021 (byla Nr. 10/2021)

DĖL ASMENS TEISIŲ RIBOJIMO NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO SPRENDIMAIS

Dėl Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 straipsnio (2021 m. kovo 23 d. redakcija) 2 dalies tiek, kiek pagal ją, pasak pareiškėjos, asmens teisių ribojimai gali būti nustatomi Nacionalinio visuomenės sveikatos centro sprendimais, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą“, 67 straipsnio 2 punktui, konstituciniams teisinės valstybės, atsakingo valdymo principams

Prašymą pateikė Seimo narių grupė
Prašymas gautas 2021-04-21
Potvarkis dėl prašymo priėmimo (2021-05-06, Nr. 2B-31)


10. Prašymas Nr. 1B-10/2021 (byla Nr. 12/2021)

DĖL DARBUOTOJO, ATSISAKIUSIO PASITIKRINTI, AR NESERGA UŽKREČIAMĄJA LIGA, NUŠALINIMO NUO DARBO, NEMOKANT JAM DARBO UŽMOKESČIO

Dėl Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 straipsnio (2021 m. kovo 23 d. redakcija) 1 dalies ir 4 dalies nuostatos „Darbuotojas, atsisakęs nustatytu laiku pasitikrinti, ar neserga užkrečiamąja liga, <...> perkeliamas toje pačioje darbovietėje į kitą darbą, kurį jam leidžiama dirbti pagal sveikatos būklę, o jeigu tokių galimybių nėra, nušalinamas nuo darbo, nemokant jam darbo užmokesčio“, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 29 straipsniams, 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir turi turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą“

Prašymą pateikė Seimo narių grupė
Prašymas gautas 2021-04-23
Potvarkis dėl prašymo priėmimo (2021-05-14, Nr. 2B-35)


11. Prašymas Nr. 1B-11/2021 (byla Nr. 14/2021)

DĖL GRĄŽINUS NEPROPORCINGAI SUMAŽINTO DARBO UŽMOKESČIO DALĮ PERSKAIČIUOTOS PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINĖS PENSIJOS MOKĖJIMO

Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo tiek, kiek jame nenustatyta valstybinių pensijų mokėjimą administruojančios įstaigos pareiga perskaičiuoti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją ir išmokėti susidariusį jos dydžių skirtumą, kai dėl 2009 m. rugpjūčio 1 d. – 2013 m. rugsėjo 30 d. laikotarpiu neproporcingai sumažinto pareigūnų ar karių darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo ir jo vidurkio padidėjimo pasikeičia ir į šį laikotarpį patenka šios pensijos apskaičiavimui palankiausi paeiliui ištarnautų 5 tarnybos metų nuosekliai einantys dvylika mėnesių, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 52 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui

Prašymą pateikė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Prašymas gautas 2021-04-23
Sprendimas dėl prašymo priėmimo (2021-05-27, Nr. KT81-S74/2021)12. Prašymas Nr. 1B-12/2021 (byla Nr. 15/2021)

DĖL ASMENS, DIRBUSIO PAS KELIS DARBDAVIUS, VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ APSKAIČIAVIMO

Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 10 straipsnio 9 dalies (2018 m. gruodžio 11 d. redakcija) nuostatos „Jeigu asmuo atitinkamais kalendoriniais metais yra draudžiamas pagal šio įstatymo 4 straipsnį daugiau negu vieno draudėjo, socialinio draudimo įmokos pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto atitinkamų metų rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintus tarifus skaičiuojamos nuo šioje dalyje nustatytų sumų pagal kiekvieną draudėją atskirai“ atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, konstituciniam teisinės valstybės principui

Prašymą pateikė Vilniaus apygardos administracinis teismas
Prašymas gautas 2021-04-29
Sprendimas dėl prašymo dalies priėmimo ir jo dalies grąžinimo (2021-06-02, Nr. KT85-S77/2021)13. Prašymas Nr. 1B-14/2021 (byla Nr. 11/2021)

DĖL MOKSLINIO DARBO STAŽO MOKSLININKŲ VALSTYBINEI PENSIJAI GAUTI

Dėl Lietuvos Respublikos laikinojo mokslininkų valstybinių pensijų įstatymo (1994 m. gruodžio 22 d. redakcija) 4 straipsnio 1 dalies tiek, kiek pagal ją, pasak pareiškėjo, mokslinio darbo stažą sudaro tik asmens mokslinio darbo laikas Lietuvos Respublikos valstybinėse mokslo ir studijų institucijose, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui

Prašymą pateikė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Prašymas gautas 2021-05-03
Potvarkis dėl prašymo priėmimo (2021-05-14, Nr. 2B-33)


14. Prašymas Nr. 1A-81/2021 (byla Nr. 19-A/2021)

DĖL NEPAŠALINAMŲ GRĖSMĘ NACIONALINIO SAUGUMO INTERESAMS KELIANČIŲ PRIEŽASČIŲ

Dėl Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo (2018 m. sausio 12 d. redakcija) 12 straipsnio 15 dalis tiek, kiek pagal ją šio įstatymo 11 straipsnio 2 punkte nurodytos grėsmę nacionalinio saugumo interesams keliančios priežastys laikomos nepašalinamomis, neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui

Prašymą pateikė Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytas asmuo
Prašymas gautas 2021-07-08
Sprendimas dėl prašymo dalies priėmimo ir atsisakymo nagrinėti jo dalį (2021-11-05, Nr. KT176-A-S163/2021)15. Prašymas Nr. 1B-19/2021 (byla Nr. 21/2021)

DĖL COVID-19 LIGOS SUKELTOS SITUACIJOS PASEKMIŲ ŠALINIMO PRIEMONIŲ (GALIMYBIŲ PASO)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“:
– 3.1.1 papunkčio (2021 m. rugsėjo 29 d. redakcija), 3.2.1.2 papunkčio (2021 m. rugsėjo 8 d. redakcija), 3(1) punkto (2021 m. rugsėjo 8 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 8 straipsniui;
– 3.1.1.1, 3.1.1.3 papunkčių (2021 m. rugsėjo 29 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui;
– 5.2, 5.3 papunkčių (2021 m. rugpjūčio 11 d. redakcija) tiek, kiek juose nustatyta teisė fiziniams ir juridiniams asmenims peržiūrėti asmens duomenis ir tikrinti jų atitiktį šio nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytiems kriterijams, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 straipsnio 1, 3 dalims, konstituciniam teisinės valstybės principui

Prašymą pateikė Seimo narių grupė
Prašymas gautas 2021-10-26
Sprendimas dėl prašymo dalies priėmimo ir jo dalies grąžinimo (2021-11-25, Nr. KT191-S177/2021)16. Prašymas Nr. 1B-21/2021 (byla Nr. 20/2021)

DĖL LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. rugsėjo 24 d. nutarimo ir Lietuvos Respublikos Prezidento 2019 m. rugsėjo 30 d. dekreto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 74, 116 straipsniams, konstituciniams teisėjo ir teismų nepriklausomumo, teisinės valstybės, valdžių padalijimo principams

Prašymą pateikė Lietuvos apeliacinis teismas
Prašymas gautas 2021-11-03
Potvarkis dėl prašymo priėmimo (2021-11-19, Nr. 2B-49)


17. Prašymas Nr. 1B-22/2021 (byla Nr. 22/2021)

DĖL PAPILDOMŲ KASMETINIŲ ATOSTOGŲ VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNAMS, KURIE VIENI AUGINA VAIKĄ (-US) IKI KETURIOLIKOS METŲ

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (2003 m. balandžio 29 d. redakcija) 32 straipsnio, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (2015 m. birželio 25 d. redakcija) 40 straipsnio tiek, kiek juose nebuvo įtvirtintos kasmetinės atostogos vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, kurie vieni augina vaiką (-us) iki keturiolikos metų, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 straipsnio 1 ir 4 dalims, 29 straipsnio 1 daliai, 38 straipsnio 1, 2 ir 6 dalims, 39 straipsnio 1, 2 ir 3 dalims, konstituciniams teisingumo ir teisinės valstybės principams

Prašymą pateikė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Prašymas gautas 2021-11-19
Potvarkis dėl prašymo priėmimo (2021-12-10, Nr. 2B-54)


18. Prašymas Nr. 1B-23/2021 (byla Nr. 1/2022)

DĖL CIVILINIO KODEKSO NUOSTATOS, DRAUDŽIANČIOS TAIKYTI PRIVERSTINĮ AKCIJŲ (DALIŲ, PAJŲ) PARDAVIMĄ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVIŲ ATŽVILGIU

Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.34 straipsnio 5 dalies tiek, kiek joje nustatytas draudimas viešųjų įstaigų dalininkų teisių išpirkimui mutatis mutandis taikyti šio kodekso antrosios knygos IX skyriuje įtvirtintą teisinį reguliavimą, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 3 daliai, 23 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui

Prašymą pateikė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Prašymas gautas 2021-12-27
Potvarkis dėl prašymo priėmimo (2022-01-13, Nr. 2B-1)

 

19. Prašymas Nr. 1B-1/2022 

Dėl prašymo ištirti, „ar Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (2018 m. birželio 29 d. įstatymo Nr. XIII-1381 redakcija) 9 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtintas teisinis reguliavimas atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos 33 straipsnio 1 dalį ir 48 straipsnio 1 dalį, konstitucinį teisinės valstybės (iš jo kylančius proporcingumo, teisingumo ir lygiateisiškumo) principą“

Prašymą pateikė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Prašymas gautas 2022-01-13


20. Prašymas Nr. 1B-2/2022

Dėl prašymo „ištirti:
ar Lietuvos Respublikos žvalgybos kontrolierių įstatymo Nr. XIV-868 (įsigaliojo nuo 2022 m. sausio 1 d.) 11 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 3 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 2 straipsnio 3 dalis, 15 straipsnio 1 dalis bei 22 straipsnio 2 dalies 1 punktas, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo Nr. VIII-950 (redakcija nuo 2022 m. sausio 1 d.) 12 straipsnio 2 dalis ta apimtimi, kiek juose įtvirtintos teisės normos riboja Seimo kontrolieriaus konstitucinę funkciją tirti skundus dėl valstybės ir savivaldybių pareigūnų (išskyrus teisėjus) piktnaudžiavimo ar biurokratizmo, ir šią konstitucinę funkciją perduoda žvalgybos kontrolieriaus kompetencijai, neprieštarauja Konstitucijos 73 straipsnio 1 ir 2 dalims, Konstitucijos 7 straipsnio 1 daliai, konstitucijos viršenybes principui, bei konstituciniams teisinės valstybės ir atsakingo valdymo principams;
ar Lietuvos Respublikos žvalgybos kontrolierių įstatymas Nr. XIV-868 (įsigaliojo nuo 2022 m. sausio 1 d.), ta apimtimi, kiek nereguliuoja disponavimo jautria, tačiau valstybės paslapties nesudarančia informacija, ir tokiu būdu sudaro prielaidas tretiesiems asmenims suprasti valstybės paslapties ribas bei apsunkina žvalgybos institucijų veiklą, daro žalą Konstitucijoje įtvirtintoms, jos ginamoms ir saugomoms vertybėms, neprieštarauja Konstitucijos 1, 3 ir 10 straipsniui.“

Prašymą pateikė Seimo narių grupė
Prašymas gautas 2022-01-24

 

21. Prašymas Nr. 1B-3/2022

Dėl prašymo „ištirti, ar Lietuvos Respublikos Asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymo:
1) 3 str. 3 d., tiek kiek ji nustato piliečių asmenvardžių rašymą ne valstybine kalba, neprieštarauja Konstitucijos 14 str. ir 29 str.
2) 4 str. 2 d., tiek kiek jis nustato piliečių asmenvardžių rašymą ne valstybine kalba, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 14 str. ir 29 str.
3) 3 str. 3 d. ir 4 str. 2 d., tiek kiek jie nustato teisinį reguliavimą, kuriam Konstitucija nesuteikė įgaliojimų, neprieštarauja Konstitucijos 2 str., 3 str. 1 daliai, 5 str. 2 daliai.“

Prašymą pateikė Seimo narių grupė
Prašymas gautas 2022-01-26