Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2017-06-06 13:35

Pareiškėjai grąžintas prašymas ištirti Administracinių bylų teisenos įstatymo kai kurių nuostatų atitiktį Konstitucijai

2017-06-06

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu sprendimu grąžino pareiškėjai Seimo narių grupei prašymą ištirti, ar Administracinių bylų teisenos įstatymo 29 straipsnio 1, 2 dalys, kuriose nustatyti skundų padavimo administraciniam teismui terminai, atitinka Konstitucijos 47 straipsnio 1 dalies, kurioje įtvirtinta išimtinė valstybės nuosavybė, nuostatas, taip pat Konstitucijos preambulėje įtvirtintą teisinės valstybės principą.

Pasak pareiškėjos, dėl teisinio reguliavimo neaiškumo, neapibrėžtumo, jo spragų negali būti toleruojamos tokios situacijos, kai Konstitucijos 47 straipsnio 1 dalyje nurodyti Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklausantys objektai paverčiami privačiąja nuosavybe.

Konstitucinis Teismas pažymi, kad pareiškėjos prašyme išdėstyti argumentai dėl Administracinių bylų teisenos įstatymo 29 straipsnio 1 dalies, kurioje nustatytas terminas, per kurį asmuo gali apskųsti teisės aktą arba individualų teisės aktą, taip pat viešojo administravimo subjekto veiksmą arba atsisakymą atlikti veiksmus, atitikties Konstitucijai – nenuoseklūs, prieštaringi: viena vertus, pareiškėja prašyme teigia, kad atitinkamų visuomeninių santykių teisinis reguliavimas apskritai nėra nustatytas, tai yra teisės spraga, kurią draudžia Konstitucija. Kita vertus, teigiama, kad ginčuose dėl Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklausančių objektų yra taikomi šiame įstatyme nustatyti teisės kreiptis į teismą terminai, t. y. pripažįstama, kad santykiai yra sureguliuoti. Taigi nėra aišku, kokias teisės spragas pareiškėja turėjo omenyje. 

Nors pareiškėja savo prašyme cituoja kai kurias konstitucinės doktrinos nuostatas, susijusias su Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklausančių objektų apsauga, ir pabrėžia valstybės pareigą rūpintis valstybinės reikšmės objektais, ji teisiškai nepagrindžia savo abejonės, kodėl ginčijamas teisinis reguliavimas, kuriuo nustatytas kreipimosi į administracinį teismą terminas, prieštarauja Konstitucijai ir kodėl tokio termino reikėtų iš viso atsisakyti, kad valstybinės reikšmės objektai būtų tinkamai apginti. Prašyme nenurodyti teisiniai argumentai ir dėl to, kodėl atitinkami terminai, įtvirtinti ginčijamu teisiniu reguliavimu, neturėtų būti iš viso taikomi ir kaip tai paveiktų nuosavybės teisinių santykių stabilumą.

Konstitucinis Teismas taip pat pažymi, jog įstatymų leidėjas, matydamas, kad įstatymuose nustatyti tokių skundų (prašymų, pareiškimų) padavimo administraciniam teismui terminai neleidžia tinkamai apginti viešojo intereso, laikydamasis Konstitucijos normų ir principų, gali nustatyti ir kitokius terminus.

Todėl Konstitucinis Teismas konstatuoja, kad pareiškėja nepateikė teisinių argumentų savo abejonei pagrįsti.

Pareiškėja taip pat abejoja Administracinių bylų teisenos įstatymo 29 straipsnio 2 dalies, kurioje nustatytas viešojo administravimo subjekto neveikimo (vilkinimo atlikti veiksmus) apskundimo terminas, atitiktimi Konstitucijos 47 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui, tačiau nepateikia argumentų dėl šio teisinio reguliavimo prieštaravimo Konstitucijai, nepaaiškina, kaip neveikimu gali būti pažeidžiama Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklausančių objektų apsauga.

Todėl pareiškėjos Seimo narių grupės prašymas pripažintas neatitinkančiu Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnio 1 dalies 8 punkto reikalavimų ir pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnį grąžinamas pareiškėjai. Pareiškėjo prašyme ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai turi būti pateikti aiškūs teisiniai argumentai, pagrindžiantys pareiškėjo abejonę. Prašymo grąžinimas neatima teisės, pašalinus trūkumus, vėl kreiptis į Konstitucinį Teismą.

Sprendimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr.

http://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1712/content