Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2015-11-03 13:59

Skelbiamas nutarimas byloje dėl apribojimų profesinės karo tarnybos kariams dirbti kitą darbą

2015-11-03

Rytoj, lapkričio 4 d., 13 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą dėl apribojimų profesinės karo tarnybos kariams dirbti kitą darbą. Pareiškėja Seimo narių grupė prašo ištirti, ar Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo nuostata tiek, kiek joje nustatyta, kad profesinės karo tarnybos kariai negali dirbti pagal darbo sutartį, užsiimti individualia veikla, išskyrus šio įstatymo numatytus atvejus, nepažeidžia Konstitucijos 33 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos piliečių teisės lygiomis sąlygomis stoti į valstybės tarnybą ir 48 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos žmogaus teisės laisvai pasirinkti darbą bei verslą.

Pareiškėjos prašyme nurodoma, kad pagal galiojantį teisinį reguliavimą profesinės karo tarnybos kariams draudžiama dirbti kitą darbą, išskyrus pedagoginę ar kūrybinę veiklą, ir užsiimti individualia veikla neatsižvelgiant į jokias aplinkybes, taip pat į tai, ar kitas darbas sudarytų prielaidas kilti privačiųjų ir tarnybos interesų konfliktui, panaudoti tarnybą asmeniniais interesais, užsiimti veikla, diskredituojančia krašto apsaugos sistemą ar jos pareigūno autoritetą, trukdyti profesinės karo tarnybos kariui tinkamai atlikti savo pareigas.

Remdamasi oficialiąja konstitucine doktrina, pareiškėja pažymi, kad pagal Konstituciją riboti žmogaus teises ir laisves galima, jeigu: tai daroma įstatymu; ribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises bei laisves ir kitas Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai svarbius tikslus; ribojimais nėra paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei jų esmė; yra laikomasi konstitucinio proporcingumo principo. Pareiškėja taip pat pažymi, jog įstatymu nustatant valstybės tarnautojų kito darbo ribojimus būtina vadovautis tuo, kad pagal Konstituciją tie ribojimai turi būti tokie, kad padėtų valstybės tarnyboje išvengti viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto, kad valstybės tarnyba, jos teikiamos galimybės nebūtų panaudojamos ne viešajam interesui garantuoti, bet asmeniniais interesais, kad nebūtų trukdoma valstybės tarnautojui atlikti tarnybos pareigas, kad nebūtų kenkiama valstybės tarnybos arba atitinkamos valstybės ar savivaldybės institucijos autoritetui, kad jos nebūtų diskredituojamos. Pareiškėjos teigimu, nors viešasis interesas valstybės tarnybos santykiuose yra dominuojantis, tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad socialiniu požiūriu tiek viešasis interesas, tiek asmens teisės yra konstitucinės vertybės.