Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Netekome buvusio Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko Romualdo Kęstučio Urbaičio

2022-01-13

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad netekome iškilaus šalies teisininkų bendruomenės nario, ilgamečio teisėjo, žymaus valstybės ir visuomenės veikėjo, buvusio Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjo ir pirmininko Romualdo Kęstučio Urbaičio.

R. K. Urbaitis gimė 1942 metais Marijampolės apskrityje. 1968 metais su pagyrimu baigęs Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, teisėjo karjerą pradėjo ketverius metus dirbdamas pirmosios instancijos teismuose – Šakių rajono apylinkės ir Kauno miesto apylinkės teismuose.

Iki paskyrimo dirbti Lietuvos Aukščiausiajame Teisme R. K. Urbaitis ėjo ir kitas pareigas, kurioms reikalinga aukšta teisininko kvalifikacija, įskaitant darbą advokatu, Lietuvos advokatų kolegijos prezidiumo nariu (1984–1993). 1993 metais Lietuvos Respublikos Seimo buvo paskirtas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju (baudžiamųjų bylų kolegija). Juo su pertrauka dirbo iki 2005 metų, kai kovo 15 d. buvo paskirtas Konstitucinio Teismo teisėju. 2011 m. balandžio 12 d. Seimas Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės teikimu R. K. Urbaitį paskyrė Konstitucinio Teismo pirmininku. Šias pareigas jis ėjo iki savo kadencijos pabaigos 2014 m. kovo 20 d.

R. K. Urbaitis išsiskyrė aktyvia pilietine pozicija atkuriant Nepriklausomą Lietuvos Valstybę – 1989–1992 metais dalyvavo Lietuvos Sąjūdžio veikloje, buvo Šiaulių zonos teisininkų grupės pirmininkas, Sąjūdžio Šiaulių miesto tarybos ir šios tarybos prezidiumo narys.

Dirbdamas Konstituciniame Teisme, R. K. Urbaitis skaitė pranešimus, daugiausia susijusius su Konstitucinio Teismo veikla ir konstitucine teise, įvairių valstybių konstitucinės justicijos institucijų surengtose nacionalinėse konferencijose ir tarptautiniuose renginiuose (Ankaroje, Baku, Brno, Bukarešte, Džakartoje, Jerevane, Kijeve, Rygoje, Varšuvoje ir kt.). Jis buvo ne vienos knygos konstitucinės teisės klausimais recenzentas.

R. K. Urbaičio, kaip Konstitucinio Teismo pirmininko, konstitucinių vertybių puoselėtojo, patirtis Konstituciniame Teisme buvo įvertinta vienu aukščiausių valstybės apdovanojimų – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi. 2014 m. vasario 16 d. šis apdovanojimas jam buvo skirtas ir už tai, kad, turėdamas didelę teisėjo darbo patirtį, asmeniškai prisidėjo prie Konstitucinio Teismo tarptautinio autoriteto stiprinimo – jo vadovavimo metais Konstitucinis Teismas aktyviai įsitraukė į Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijos (PKJK) veiklą ir tapo šios organizacijos Generalinės asamblėjos biuro nariu. Konstitucinis Teismas iki šiol didžiuojasi, kad 2017 metais Vilniuje surengė PKJK IV kongresą.

Be tiesioginio teisėjo darbo, R. K. Urbaitis dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo sudarytose darbo grupėse, rengusiose įvairių sričių įstatymų projektus. Tarp jų – ne tik visos teismų sistemos pagrindus nustačiusio Lietuvos Respublikos teismų įstatymo projektas, bet ir baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso sritis reguliuojančių teisės aktų projektai, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymo dėl amnestijos pažymint Lietuvos Respublikos Konstitucijos dešimties metų sukaktį projektas, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atstatymo“ pakeitimo įstatymo projektas ir kt. Lietuvos Respublikos Prezidento sudarytoje darbo grupėje R. K. Urbaitis rengė Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo projektą.

Jau skiriant R. K. Urbaitį Konstitucinio Teismo pirmininku buvo pabrėžta ne tik jo kompetencija ir patirtis, bet ir aukšta moralė. Šios jo profesinės ir asmeninės savybės buvo svarbios ir jam dalyvaujant Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos veikloje, į kurią buvo paskirtas 2014 metais kaip visuomenės atstovas, ir Teisėjų etikos ir drausmės komisijos darbe nuo 2018 metų.

Mūsų atmintyje R. K. Urbaitis išliks profesionalumo ir sąžiningumo pavyzdžiu. Šias savybes jis pats visuomet pabrėžė kaip svarbiausias ne tik teisėjo profesijai, bet ir kiekvieno žmogaus gyvenime.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą Romualdo Kęstučio Urbaičio šeimai ir artimiesiems.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

Pareikšti paskutinę pagarbą velioniui bus galima nuo sausio 12 d. 14 val. laidojimo namuose „Tylos namai“ (Jonavos g. 220, Kaunas). Velionio palaikai išlydimi sausio 13 d. 13 val. palaidoti Petrašiūnų kapinėse.