Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2017-11-08 16:53

Konstitucinis Teismas neaiškins savo baigiamųjų aktų nuostatų dėl teismų finansinio nepriklausomumo užtikrinimo būdo

2017-11-08

Šiandien priimtu sprendimu Konstitucinis Teismas atsisakė pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko prašymą aiškinti Konstitucinio Teismo 1999 m. gruodžio 21 d. nutarimo ir 2000 m. sausio 12 d. sprendimo nuostatas.

Pareiškėjas prašė išaiškinti, ar Konstitucinio Teismo 1999 m. gruodžio 21 d. nutarimo nuostatos dėl konstitucinio teismų finansinio nepriklausomumo principo užtikrinimo būdo, vertinamos kartu su Konstitucinio Teismo 2000 m. sausio 12 d. sprendimo nuostatomis, atsižvelgiant į šiuo metu galiojantį pakitusį teisinį reguliavimą, pagal kurį veikia autonomiška teismų savivalda ir tik iš teisėjų sudaryta šios savivaldos vykdomoji institucija – Teisėjų taryba, reiškia, kad teismų finansinis nepriklausomumas nuo vykdomosios valdžios gali būti užtikrinamas ne tik įstatymu tvirtinamame valstybės biudžete kiekvienam teismui nustatant skiriamus biudžeto asignavimus, bet ir tokiu teisiniu reguliavimu, pagal kurį konstituciškai pagrįstais principais sudaryta nuo kitų valstybės valdžių nepriklausoma teismų savivaldos institucija spręstų dėl visai sistemai įstatymu skirtų asignavimų paskirstymo teismams.

Taigi pareiškėjas iš esmės prašė Konstitucinio Teismo baigiamųjų aktų nuostatas išaiškinti atsižvelgiant į pakitusį ir šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą.

Sprendime pabrėžta, kad specialios teisėjų institucijos, kuri pataria Respublikos Prezidentui teisėjų skyrimo, jų profesinės karjeros, taip pat atleidimo iš pareigų klausimais, statusas Konstitucinio Teismo 1999 m. gruodžio 21 d. nutarime nesusietas su konstitucinio teismų finansinio nepriklausomumo principo užtikrinimu. Šiame nutarime nenagrinėti pareiškėjo prašyme keliami klausimai dėl galimybės teismų finansinį nepriklausomumą užtikrinti suteikiant teismų savivaldos institucijai įgaliojimus spręsti dėl visai teismų sistemai įstatymu skirtų asignavimų paskirstymo teismams.

Sprendime paminėta, kad Konstitucinis Teismas 2006 m. gegužės 9 d. nutarime pakartojo, jog  1999 m. gruodžio 21 d. nutarime buvo konstatavęs, kad teismų finansinį nepriklausomumą užtikrina toks teisinis reguliavimas, kai lėšos teismų sistemai ir kiekvienam teismui yra skiriamos įstatymu patvirtintame valstybės biudžete; valstybės biudžete turi būti nustatoma, kiek lėšų skiriama kiekvienam teismui, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos vykdyti teisingumą. 2006 m. gegužės 9 d. nutarime taip pat konstatuota, jog Teismo, kaip savarankiškos valstybės valdžios, savivalda suponuoja ir tai, kad jokia teisėjų (teisminės valdžios) institucija negali būti traktuojama kaip visai teisminei valdžiai vadovaujanti institucija; savavaldė teisminė valdžia pagal Konstituciją apskritai negali būti pernelyg centralizuota; jeigu teisminė valdžia būtų itin centralizuota, juo labiau jeigu joje įsigalėtų vienvaldystė, būtų iš esmės paneigta jos savivalda ir galėtų kilti grėsmė teisėjo ir teismų nepriklausomumui sprendžiant bylas, t. y. vykdant teisingumą.

Sprendime pažymėta, kad Konstitucinis Teismas negali aiškinti to, ko toje konstitucinės justicijos byloje, kurioje buvo priimtas prašomas išaiškinti nutarimas, netyrė, be to, aiškindamas savo baigiamuosius aktus, negali jų pakeisti ir (arba) juose išdėstytos oficialiosios konstitucinės doktrinos koreguoti remdamasis po jų priėmimo pakitusiu teisiniu reguliavimu. Taigi pareiškėjo prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui. Ši nuostata taikoma ir Konstitucinio Teismo įstatymo 61 straipsnyje numatytiems prašymams išaiškinti Konstitucinio Teismo baigiamuosius aktus.

Sprendimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1756/content.