Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Liūdime netekę iškilaus teisės mokslininko ir buvusio Konstitucinio Teismo teisėjo prof. dr. Gedimino Mesonio

2022-07-26

Su giliu liūdesiu pranešame, kad Lietuvos teisėjų ir teisininkų bendruomenė neteko vieno ryškiausių konstitucinės teisės žinovų, išskirtinės erudicijos ir plataus akiračio teisės mokslininko, teisės filosofo, teisėtyrininko, Mykolo Romerio universiteto profesoriaus, habilituoto socialinių mokslų daktaro, Konstitucinio Teismo teisėjo Gedimino Mesonio. Tai itin skaudus praradimas visiems jį pažinojusiems, su juo dirbusiems, iš jo besimokiusiems.

Prof. dr. G. Mesonis gimė 1968 m. Vilniuje. Baigęs Vilniaus pedagoginio instituto Fizikos fakultetą, vėliau studijavo teisę ir įgijo teisės bakalauro, o 1998 m. ‒ teisės magistro laipsnius. Tęsdamas teisės studijas, G. Mesonis pagal programą Fulbright žinias gilino Filadelfijoje (Jungtinės Amerikos Valstijos), o 2000 m. apgynė teisės srities mokslo daktaro disertaciją „Lietuvos valdymo forma: lyginamasis aspektas Vidurio ir Rytų Europos kontekste“.

Išskirtinės mokslinės karjeros metu prof. dr. G. Mesonis dėstė Vilniaus universiteto Teisės fakultete, Vytauto Didžiojo universitete, buvo ilgametis Mykolo Romerio universiteto profesorius, šio universiteto Studijų centro direktorius, Konstitucinės teisės katedros vedėjas. Be to, prof. dr. G. Mesonis buvo vizituojančiu profesoriumi Prahos Karlo universitete (Čekija), Roterdamo Inholando universitete (Nyderlandai), Kelno universitete (Vokietija), Atėnų universitete (Graikija), Bonos Reino Frydricho Vilhelmo universitete (Vokietija), Minjo universitete (Portugalija), Brešos universitete (Italija), Brno Masaryko universitete (Čekija), Kylio Kristiano Albrechto universitete (Vokietija), Utrechto universitete (Nyderlandai), Paryžiaus Panteono-Assas 2 universiteto, Teisės fakulteto, Konstitucinių ir politikos mokslų centre (Prancūzija). Būdamas vienu mėgstamiausių dėstytojų, jis visuomet mokėjo studentus sudominti išskirtiniais dėstomos disciplinos pavyzdžiais, įkvėpti aistringoms teisinėms diskusijoms, iškelti problemas, į kurias atsakymo ieškota ilgai. Prof. dr. G. Mesonis buvo mokslinių tiriamųjų darbų vadovu ir disertacinių darbų gynimo komisijų pirmininku, savo taikliomis pastabomis ir išmintingais patarimais kelią į akademinį pasaulį parodęs daugeliui jaunųjų teisės mokslininkų.

Tarp teisės mokslininkų ir teise besidominčiųjų plačiai žinomi prof. dr. G. Mesonio darbai svariai prisidėjo prie konstitucinės teisės ir teisės filosofijos mokslo plėtros. Jis yra keleto monografijų autorius (pavyzdžiui, „Valstybės valdymo forma konstitucinėje teisėje: Lietuvos Respublika Vidurio ir Rytų Europos kontekste“, „Konstitucijos interpretavimo metodologiniai pagrindai“), vadovėlių „Lietuvos konstitucinė teisė“ ir „Lyginamoji konstitucinė teisė“ bendraautoris, daugelio kolektyvinių monografijų ir mokslo straipsnių rinkinių bendraautoris ir atsakingasis redaktorius, recenzavęs ne vieną mokslo leidinį, publikavęs daugiau kaip 50 mokslinių straipsnių Lietuvos ir užsienio periodiniuose mokslo leidiniuose. Mokslinės minties gilumu, loginėmis įžvalgomis ir filosofiniu patyriminiu žvilgsniu išsiskiria jo paskutinis publikacijų ciklas „Ruduo Paryžiuje“ („Logos“ 109, 2021; „Logos“ 110, 2022; „Logos“ 111, 2022), kuriame nagrinėjamas teisės ir filosofijos bei konstitucinės teisės ir politikos santykis, šiuo metu itin aktualus saviraiškos laisvės ir visuomenės sutarties ryšys, teisėjo empirinės patirties ir žinių įtaka priimamiems sprendimams, teisingumo ribos.

Prof. dr. G. Mesonis buvo nacionalinių ir tarptautinių mokslo leidinių (kaip antai „Jurisprudencija“, „Baltic Journal of Law & Politics“, „Logos“, „Socialinių mokslų studijos“) redaktorių kolegijų narys ir vyriausiasis redaktorius („International Comparative Jurisprudence“).

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko G. Kryževičiaus siūlymu prof. dr. G. Mesonis Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. kovo 15 d. nutarimu paskirtas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėju. Šias pareigas prof. dr. G. Mesonis ėjo beveik dešimt metų, iki 2021 m. sausio 14 d. Dirbdamas Konstitucinio Teismo teisėju prof. dr. G. Mesonis reikšmingai prisidėjo prie Konstitucijos nuostatų aiškinimo ir oficialiosios konstitucinės doktrinos kūrimo, taip pat prie Konstitucinio Teismo ryšių su užsienio valstybių konstituciniais teismais plėtojimo, dalyvavo daugelyje mokslinių-praktinių konferencijų, kuriose įvairiais aspektais pristatė Konstitucinio Teismo veiklą ir jurisprudenciją.

Konstitucinio Teismo teisėjas prof. dr. G. Mesonis aktyviai prisidėjo prie Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis finansuojamo projekto „Pagalba stiprinant Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos konstitucinių teismų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą regiono iššūkių kontekste“ įgyvendinimo.

Prof. dr. G. Mesonis buvo plačiai žinomas ir tarptautinei konstitucinės teisės bendruomenei. 2014 m. prof. dr. G. Mesonis buvo paskirtas Europos Tarybos „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisijos) nariu nuo Lietuvos, juo buvo dvi kadencijas. Eidamas šias itin aukštos teisinės kvalifikacijos reikalaujančias pareigas Venecijos komisijoje, prof. dr. G. Mesonis rengė įvairius šios institucijos aktų projektus, kaip Venecijos komisijos ekspertas lankėsi Centrinės Azijos šalyse ir rengė studiją apie jų teisines sistemas ES ir Suomijos Respublikos užsienio reikalų ministerijos finansuojamam mokslinių tyrimų projektui „Teisinės sistemos Centrinėje Azijoje: lyginamoji apžvalga“ („Judicial systems of Central Asia: a comparative overview“, 2016), taip pat yra Jungtinės nuomonės dėl Rumunijos teisinio reguliavimo, susijusio su asociacijų laisve (CDL-AD(2018)004-e), bendraautoris.

Baigęs Konstitucinio Teismo teisėjo kadenciją, prof. dr. G. Mesonis, įvertinus jo profesines ir asmenines savybes, aukštą moralę, pareigos bei sąžiningumo jausmą, Respublikos Prezidento 2021 m. vasario 1 d. dekretu buvo pateiktas skirti Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijos nariu.

Prof. dr. Gedimino Mesonio akademiniai pasiekimai, moksliniai darbai ir sukaupta profesinė patirtis buvo įvertinti vienu aukščiausių valstybės apdovanojimų – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi, kuris jam buvo įteiktas 2022 m. vasario 16-ąją Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga už konstitucinio teisingumo Lietuvoje stiprinimą ir konstitucinių vertybių puoselėjimą.

Įgytą išsilavinimą ir sukauptą mokslinę bei profesinę patirtį prof. dr. G. Mesonis panaudojo reikšmingai prisidėdamas prie Lietuvos teisinės sistemos tobulinimo, konstitucinės santvarkos Lietuvoje stiprinimo, Lietuvos ir užsienio valstybių teisinio bendradarbiavimo plėtojimo, teisės mokslo vystymo ir Lietuvos konstitucinės teisės mokslo idėjų tarptautinės sklaidos. Profesoriaus nuveiktų darbų sąrašas atskleidžia begalinį jo darbštumą ir talentą. Visose savo veiklos srityse jis paliko ryškų ir įsimintiną pėdsaką. Tad visų jį pažinojusių – teisėjų, teisininkų, studentų, teisės mokslininkų – atmintyje Konstitucinio Teismo teisėjas prof. dr. Gediminas Mesonis išliks gerbiamas ir mylimas kolega, draugiškas, supratingas patarėjas, besidalijantis savo išmintimi ir filosofiniu požiūriu į pasaulį, sąmojingas ir visada optimistiškai nuteikiantis pašnekovas, o jo turtingas akademinis palikimas, skvarbios mintys ir teisinės įžvalgos lydės ne vieną teisininkų ir teisėjų kartą.

Skaudžią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą teisėjo prof. dr. Gedimino Mesonio šeimai ir artimiesiems.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

Juditos Grigelytės nuotrauka