Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių konstitucinės justicijos asociacija

Informacija atnaujinta: 2019-04-24 13:57

2015 m. spalio mėn. Moldovos ir Lietuvos konstitucinių teismų iniciatyva įkurta Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių konstitucinės justicijos asociacija (toliau – Asociacija). Asociacijos steigimo deklaraciją pasirašė Lietuvos ir trijų Europos Sąjungos Rytų partnerystės valstybių – Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos – konstitucinių teismų pirmininkai. Numatoma, kad artimoje ateityje prie Asociacijos prisijungs daugiau konstitucinės justicijos institucijų.

Asociacija įkurta siekiant jau ne vienus metus sėkmingai plėtojamą konstitucinių teismų bendradarbiavimą pakelti į dar aukštesnį lygmenį, jį institucionalizuoti ir įtvirtinti, taip pat skatinti ir stiprinti šalių partnerių motyvaciją dalyvauti bendroje veikloje. Naujasis konstitucinių teismų regioninis bendradarbiavimas atvers galimybes dar aktyviau nei iki šiol prisidėti prie demokratijos, teisės viršenybės ir pagarbos žmogaus teisėms stiprinimo Rytų partnerystės valstybėse, padės kilti naujoms iniciatyvoms, užtikrinsiančioms tvirtą ir nuoseklią paramą europinės integracijos kelią pasirinkusioms Rytų partnerėms, kurioms reikalinga visokeriopa parama siekiant apginti jų europinį pasirinkimą ir teritorinį vientisumą. Be to, tai suteiks galimybių konstituciniams teismams veiksmingiau ir dažniau dalytis gerąja patirtimi ir sėkmingai pritaikyti ją praktikoje, paskatins dar intensyvesnį ir turiningesnį konstitucinių teismų dialogą. Gruzijos, Moldovos Respublikos ir Ukrainos konstituciniai teismai aktyviai prisideda prie teisinės valstybės principų laikymosi užtikrinimo, todėl siekiama padėti stiprinti šių institucijų, garantuojančių konstitucinių vertybių ir principų apsaugą, nepriklausomumą, įtvirtinti europinę dimensiją jų veikloje.

Asociacijos steigimo deklaracijoje pabrėžiamas itin svarbus konstitucinių teismų vaidmuo užtikrinant konstitucijos viršenybę teisės sistemoje ir konstitucinį teisingumą, garantuojant pagarbą pagrindinėms žmogaus teisėms ir laisvėms, taip pat deklaruojamas įsipareigojimas gerbti valstybių nepriklausomybę, suverenitetą ir teritorinį vientisumą. Asociacija taip pat patvirtina partnerių apsisprendimą solidariai ir vieningai atstovauti regiono konstitucinių teismų interesams pasaulio ir Europos konstitucinės justicijos organizacijose.

BBCJ veiklą vykdo Generalinė asamblėja ir generalinis sekretorius. Generalinę asamblėją sudaro konstitucinių teismų ir kitų konstitucinės justicijos institucijų, BBCJ narių, pirmininkai ar jų deleguoti atstovai. 2018 m. spalio 25 d. Vilniuje vykusioje Generalinėje asamblėjoje, atsižvelgiant į BBCJ plėtrą ir siekiant efektyvesnės informacijos apie veiklą sklaidos, patikslintas BBCJ statutas ir susitarta dėl dalijimosi informacija būdų.

Galiojančios redakcijos BBCJ statutą ir BBCJ steigimo deklaraciją galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/data/public/uploads/2019/03/deklracija-ir-statutas_bbcj-su-pakeit.pdf.  

Generalinę asamblėją šaukia BBCJ pirmininkas, o Asociacijai pirmininkauja jos nariai po vienus metus rotacijos tvarka pagal valstybių narių pavadinimus anglų kalbos abėcėlės tvarka. 2016 metais BBCJ pirmininkavo Moldovos, 2017 metais – Ukrainos, 2018 metais – Gruzijos (Sakartvelo) konstituciniai teismai. 2019 metais pirmininkavimą BBCJ perėmė Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas.

Pirmasis Asociacijos kongresas vyko 2016 m. birželio 30 d. – liepos 1 d. Kišiniove (Moldova). Šio kongreso tema – „Konstitucinių teismų vaidmuo saugant demokratines vertybes“. Jame dalyvavo Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas, teisėjai Gediminas Mesonis ir Algirdas Taminskas, kanclerė Ingrida Danėlienė.  

Kišiniove taip pat įvyko Asociacijos Generalinės asamblėjos pirmasis posėdis, kuriame diskutuota aktualiais Asociacijos veiklos ir jos plėtros klausimais, aptartos naujos Asociacijos narių iniciatyvos.

2016 m. liepos 21 d. Asociacija, išreikšdama susirūpinimą dėl įvykių Turkijoje ir tūkstančių teisėjų nušalinimo nuo pareigų arba sulaikymo, atkreipė dėmesį, kad demokratinėje visuomenėje turi būti paisoma teisinės valstybės principo, užtikrinamas teismų ir teisėjų nepriklausomumas.

Visą pareiškimą galima rasti http://www.bbcj.eu/constitutional-court-moldova-rallies-behind-venice-commission-condemning-attempted-coup-d-etat-turkey-aftermath/

2017 m. gegužės 31 d. – birželio 2 d. Charkove (Ukraina) vyko BBCJ Generalinė asamblėja ir II kongresas. Renginiuose dalyvavo Konstitucinio Teismo pirmininko Dainiaus Žalimo vadovaujama delegacija. Kongreso tema – „Konstitucinių teismų vaidmuo aiškinant nacionalinių konstitucijų nuostatas visuotinai pripažintų tarptautinės teisės principų ir normų bei Europos Sąjungos teisės, tarptautinių teismų sprendimų kontekste“.

Generalinėje asamblėjoje ir II kongrese, be BBCJ narių – Gruzijos, Lietuvos, Moldovos ir Ukrainos konstitucinių teismų delegacijų, taip pat dalyvauja Kroatijos, Čekijos, Latvijos, Juodkalnijos konstitucinių teismų, Estijos Aukščiausiojo Teismo, Venecijos komisijos ir kitų tarptautinių organizacijų atstovai.

2017 m. birželio 1–2 Charkove (Ukraina) vykusiame Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių konstitucinės justicijos asociacijos II kongrese priimtos rezoliucijos tekstas pateikiamas čia.

2017 m. spalio 20 d. Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių konstitucinės justicijos asociacija (BBCJ) išreiškė didžiulį susirūpinimą dėl Moldovos Respublikos Prezidento spaudimo šalies Konstituciniam Teismui ir jo kišimosi į šio teismo veiklą.

Spalio 17 d. Moldovos Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Moldovos Respublikos Parlamentas gali sustabdyti Moldovos Respublikos Prezidento Igorio Dodono įgaliojimus, nes jis, daugiau kaip 10 mėn. neskirdamas  gynybos ministro, nevykdo savo konstitucinių pareigų. Šis Moldovos Konstitucinio Teismo nutarimas priimtas po to, kai šalies premjeras Pavelas Filipas kreipėsi į Parlamentą prašydamas sustabdyti šalies prezidento įgaliojimus, nes jis nevykdo savo konstitucinių pareigų. Parlamentui suspenduoti Prezidento įgaliojimus leidžia Moldovos Respublikos Konstitucijos 89 straipsnis. Po šio Moldovos Konstitucinio Teismo sprendimo, Moldovos Prezidentas viešai ėmė grasinti atleisti Konstitucinio Teismo teisėjus, juos įkalinti, pakeisti teismo sprendimus. 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko Dainiaus Žalimo, Gruzijos Konstitucinio Teismo pirmininko Zazos Tavadzės ir Ukrainos Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas einančio Viktoro Kryvenkos pasirašytame pareiškime rašoma:

„Pagal teisinės valstybės principą kiekvienoje demokratinėje valstybėje konstitucija, įskaitant konstitucinio teismo jurisprudenciją, susaisto visus asmenis, institucijas ir valdžios institucijas. Konstitucinis teismas saugo konstitucijos viršenybę, nes tai yra pamatinė konstitucinė vertybė. Tai gali būti įgyvendinama tik tuo atveju, jei konstitucinis teismas yra tikrai nepriklausomas. Todėl visos valstybės institucijos ir pareigūnai, įskaitant valstybės vadovą, privalo gerbti konstitucinio teismo autoritetą, ypač jo išimtinę galią oficialiai išaiškinti konstituciją.

Asociacija išreiškia savo paramą Moldovos Respublikos Konstituciniam Teismui ir mano, kad bet kokie valstybės valdžios institucijų ir pareigūnų veiksmai, kuriais žeminamas Konstitucinio Teismo autoritetas ir pažeidžiamas jo nepriklausomumas, pakerta demokratijos ir teisinės valstybės principus, yra nepriimtini ir neleistini demokratinėje valstybėje.“

 Daugiau informacijos apie Asociacijos veiklą žr. http://www.bbcj.eu/.

Tbilisyje (Gruzija) vykusiame Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių konstitucinės justicijos asociacijos III kongreso parengiamajame darbo susitikime ir Generalinės asamblėjos sesijoje Gruzijos, Lietuvos, Moldovos ir Ukrainos konstitucinių teismų vadovai pasirašė pareiškimą, kuriuo pasmerkiama agresija ir pabrėžiama būtinybė persekioti už ją atsakingus asmenis.

BBCJ Pareiškimas dėl agresijos ir žmogaus teisių pažeidimų okupuotose BBCJ šalių teritorijose pasmerkimo ir persekiojimo dėl jų, 2018 m. balandžio 4 d., Tbilisis.

2018 m. balandžio 4 d. Tbilisyje vykusiame BBCJ Generalinės asamblėjos posėdyje sutarta dėl BBCJ plėtros.  Vadovaudamasi BBCJ statutu ir atsižvelgdama į BBCJ pirmininkui pateiktus Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo pirmininkės Julijos Przyłębskos prašymą bei motyvacinį laišką, kuriuose patvirtintas pritarimas BBCJ steigimo deklaracijoje ir statute įtvirtintiems principams, veiklos tikslams ir išreikštas Konstitucinio Tribunolo noras tapti BBCJ nariu bei prisidėti prie minėtų principų ir tikslų įgyvendinimo, BBCJ vieningai nusprendė nuo šių metų gegužės 16 d. priimti Lenkijos Respublikos Konstitucinį Tribunolą į Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių konstitucinės justicijos asociaciją.

Rezoliucija dėl Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo narystės BBCJ, 2018 m. balandžio 3 d., Tbilisis.

2018 m. gegužės 16–17 d. Tbilisyje (Sakartvelas) vyko Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių konstitucinės justicijos asociacijos III kongresas „Konstitucinių teismų vaidmuo Europos integracijos procese“.

III kongreso dalyviai buvo supažindinti su Asociacijos generalinio sekretoriaus ataskaita, jiems pristatytos būsimų renginių ir susitikimų datos bei temos. Dauguma šio kongreso diskusijų temų buvo susijusios su ES integracijos procesu: nacionalinės ir ES teisės suderinimas (angl. harmonisation), integracija į ES ir konstitucinis teisingumas.

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas pranešime „Europos integracija ir konstitucinė justicija: Lietuvos išmoktos pamokos“ apibūdino Konstitucinio Teismo vaidmenį vykdant su naryste ES susijusias konstitucines reformas.