Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2017-12-04 08:52

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatos dėl teismo teisės spręsti dėl priteistino atlyginimo dydžio neprieštarauja Konstitucijai

2017-12-01

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu nutarimu pripažino, kad Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (ATGTĮ) 86 straipsnio (2006 m. spalio 12 d. redakcija) 3 dalis, pagal kurią teismas, nustatęs, kad kūriniai ar gretutinių teisių objektai buvo panaudoti be kolektyvinio administravimo asociacijos licencijos, galėjo priimti  sprendimą išieškoti iš naudotojo du kartus didesnį atlyginimą, negu priklausytų mokėti pagal suteiktą licenciją neprieštaravo Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės principams.

Konstitucinio Teismo nutarime yra pažymėta, kad autoriaus interesų apsaugos ir gynimo konstituciniai pagrindai įtvirtinti Konstitucijos 42 straipsnio 3 dalyje. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad autoriaus teisių ir interesų gynyba nuo pažeidimų yra viešasis interesas. Iš Konstitucijos įstatymų leidėjui kyla pareiga nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuriuo būtų užtikrinta veiksminga autoriaus teisių ir gretutinių teisių apsauga. Įgyvendindamas šią pareigą įstatymų leidėjas gali numatyti įvairius pažeistų autoriaus teisių ir gretutinių teisių gynimo būdus, kuriuos taikant, be kita ko, būtų kompensuojami autoriaus teisių ir gretutinių teisių subjektų dėl kito asmens neteisėtų veiksmų patirti praradimai, taip pat būtų sudaromos prielaidos išvengti šių teisių pažeidimų.

Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad siekdamas užtikrinti minėtą viešąjį interesą bei atsižvelgdamas į intelektinės nuosavybės bei autoriaus teisių ir gretutinių teisių apsaugos specifiką, be kita ko, į tai, kad kai kuriuos autoriaus teisių ir gretutinių teisių pažeidimus ir dėl jų patiriamus autoriaus teisių ir gretutinių teisių subjektų praradimus gali būti sudėtinga nustatyti, pagal Konstitucijos 42 straipsnio 3 dalį įstatymų leidėjas gali nustatyti ir tokį teisinį reguliavimą, pagal kurį autoriaus teisių ir gretutinių teisių gynimą būtų galima patikėti tuo tikslu autoriaus teisių ir gretutinių teisių subjektų įsteigtiems specialiems asocijuotiems subjektams ir kuriuo būtų sudarytos prielaidos tokiems subjektams veiksmingai vykdyti jiems patikėtas funkcijas.

Pareiškėjo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuomone, šioje byloje ginčyta ATGTĮ nuostata buvo suformuluota įsakmiai, t. y. pagal ją teismas negalėjo vadovautis, be kita ko, teisingumo, protingumo, proporcingumo principais ir, atsižvelgęs į reikšmingas bylos aplinkybes, priimti kitokį sprendimą, nei numatyta ginčijamoje nuostatoje. Tokiu teisiniu reguliavimu, pasak pareiškėjo, buvo suvaržytos teismo galimybės vykdyti teisingumą.

Spręsdamas, ar pareiškėjo ginčijama ATGTĮ 86 straipsnio (2006 m. spalio 12 d. redakcija) 3 dalis neprieštaravo Konstitucijos 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės principams, Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo ginčijamas teisinis reguliavimas negali būti aiškinamas vien pažodžiui, taikant tik lingvistinį aiškinimo metodą.

Atsižvelgdamas į įstatymų leidėjo ketinimus, Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad šios nuostatos vienas iš tikslų buvo kompensuoti specifines išlaidas, kurias patiria kolektyvinio administravimo asociacijos, gindamos autorių teisių ir gretutinių teisių subjektų interesus.

Taip pat Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo ginčijama ATGTĮ 86 straipsnio (2006 m. spalio 12 d. redakcija) 3 dalis turi būti aiškinama kartu su Civilinio kodekso nuostatomis, pagal kurias teismas, aiškindamas ir taikydamas įstatymus, privalo vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo, proporcingumo, kitais bendraisiais teisės principais.

Ginčijamą teisinį reguliavimą Konstitucinis Teismas aiškino ir atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. balandžio 29 d. direktyvą 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo, įgyvendintą, be kita ko, ATGTĮ 86 straipsnio (2006 m. spalio 12 d. redakcija) 3 dalimi. Jos nuostatos, kuriose įtvirtinta teismo teisė kaip alternatyvą žalos dydžio nustatymui nustatyti vienkartinę (fiksuotą) žalos atlyginimo sumą, neužkerta kelio teismui, sprendžiant konkrečią bylą, atsižvelgti į visas bylos aplinkybes ir taikytinus bendruosius teisės principus.  

Atsižvelgdamas į tai, Konstitucinis Teismas konstatavo, kad pareiškėjo ginčijama ATGTĮ 86 straipsnio (2006 m. spalio 12 d. redakcija) 3 dalis turi būti suprantama taip, kad teismas, spręsdamas dėl atlyginimo už neteisėtą naudojimąsi kūriniais ar gretutinių teisių objektais išieškojimo pagal kolektyvinio administravimo asociacijų ieškinius, paprastai turėjo priimti sprendimą išieškoti iš naudotojo du kartus didesnį atlyginimą, negu priklausytų mokėti pagal suteiktą licenciją naudoti kūrinius ar gretutinių teisių objektus. Tačiau, įvertinęs turinčias reikšmės bylai aplinkybes ir vadovaudamasis, be kita ko, teisingumo, protingumo, sąžiningumo, proporcingumo principais, galėjo priimti sprendimą išieškoti ir kitokio dydžio atlyginimą už neteisėtą naudojimąsi kūriniais ar gretutinių teisių objektais.

Tik taip suprantant ginčijamą nuostatą, ji nepažeidė iš Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalies, konstitucinių teisingumo, teisinės valstybės principų kylančio reikalavimo nenustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuriuo būtų neleidžiama teismui, atsižvelgus į visas turinčias reikšmės bylos aplinkybes ir vadovaujantis teise, nenusižengiant iš Konstitucijos kylantiems teisingumo, protingumo imperatyvams, priimti teisingą sprendimą byloje ir šitaip įvykdyti teisingumą.

 Spręsdamas, ar ginčyta ATGTĮ 86 straipsnio (2006 m. spalio 12 d. redakcija) 3 dalis neprieštaravo Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam lygiateisiškumo principui, Konstitucinis Teismas paminėjo, kad kolektyvinio administravimo asociacijos ir savarankiškai savo teises ginantys autorių teisių ar gretutinių teisių subjektai nėra tapatūs ir jie nelaikytini priklausančiais tai pačiai subjektų grupei. Jie iš esmės skiriasi, be kita ko, tuo, kad kolektyvinio administravimo asociacijos, kaip specifinis subjektas, savanoriškumo pagrindu jungia atskirus autorius, atlikėjus, kitus autorių teisių ir gretutinių teisių subjektus ar jų susivienijimus ir atstovauja jų interesams, kolektyviai administruodamos ir gindamos joms patikėtas turtines teises, be kita ko, tais atvejais, kai individualus kai kurių autorių teisių ir gretutinių teisių administravimas ar gynimas nėra veiksmingas. Atsižvelgiant į tai, kad tai yra skirtingi subjektai, todėl diferencijuotas teisinis reguliavimas galimas,  nuspręsta, kad ATGTĮ 86 straipsnio (2006 m. spalio 12 d. redakcija) 3 dalis neprieštaravo Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam asmenų lygiateisiškumo principui.

Nutarimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1764/content