LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Konstitucinio Teismo reglamentas

Informacija atnaujinta: 2022-01-19 12:32

Suvestinė redakcija nuo 2022-01-18

                                                                                                  PATVIRTINTA
                                                                                                                  Konstitucinio Teismo 2004 m. kovo 5 d. sprendimu
                                                                                                                  (Konstitucinio Teismo 2015 m. rugpjūčio 31 d. 
                                                                                                                   sprendimo Nr. 17B-3 redakcija)

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO

REGLAMENTAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. 17B-3, 2019-09-05, paskelbta TAR, 2019-09-06, Nr. 14273

1. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – Konstitucinis Teismas arba Teismas) uždavinius, įgaliojimus ir darbo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamentas (toliau – Reglamentas) reglamentuoja Konstitucinio Teismo darbo organizavimą, teisėjų etiką (profesinį elgesį), Konstitucinio Teismo kanceliarijos struktūrą, tarptautinių ryšių palaikymą, konstitucinės justicijos bylų rengimą ir nagrinėjimą, Konstitucinio Teismo aktų paskelbimą ir kitus Teismo veiklos klausimus.

Punkto pakeitimai:
Nr. 17B-3, 2019-09-05, paskelbta TAR, 2019-09-06, Nr. 14273

3. Reglamento tvirtinimo ir keitimo klausimai svarstomi ir sprendžiami Teismo organizaciniuose posėdžiuose. Šie posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų Konstitucinio Teismo teisėjų.

4. Reglamentas tvirtinamas ir keičiamas Konstitucinio Teismo sprendimu, kuris priimamas posėdyje dalyvaujančių Konstitucinio Teismo teisėjų balsų dauguma.

II SKYRIUS
KONSTITUCINIO TEISMO DARBO ORGANIZAVIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ DARBO ORGANIZAVIMO  BENDRIEJI KLAUSIMAI

5. Konstitucinio Teismo teisėjų darbo diena yra nenormuota. Prireikus teisėjai gali dirbti ir poilsio dienomis.

6. Konstitucinio Teismo teisėjai pedagoginį ar kūrybinį darbą paprastai dirba ne darbo Teisme metu. Pedagoginis ar kūrybinis darbas negali būti dirbamas Teismo posėdžiams skirtu laiku.

7. Konstitucinio Teismo teisėjo veikla, nesusijusi su teisėjo pareigomis, negali trukdyti jam atlikti savo tiesioginių pareigų Teisme.

8. Konstitucinio Teismo teisėjai, atsižvelgiant į Teismo galimybes, dalyvauja tarptautinėse konferencijose, seminaruose, kituose profesiniuose ir tarptautinio bendradarbiavimo renginiuose, susipažįsta su kitų valstybių konstitucinės kontrolės institucijų ir tarptautinių institucijų darbo patirtimi.

ANTRASIS SKIRSNIS
KONSTITUCINIO TEISMO POSĖDŽIŲ RŪŠYS

9. Konstitucinio Teismo posėdžiai gali būti organizaciniai, tvarkomieji ir teisminiai.

10. Teisminiuose posėdžiuose yra nagrinėjamos konstitucinės justicijos bylos pagal Konstitucinio Teismo priimtus nagrinėti prašymus ir paklausimus, taip pat prašymai išaiškinti Konstitucinio Teismo priimtus nutarimus, išvadas ir sprendimus. Teisminiai posėdžiai vyksta Konstitucinio Teismo įstatyme ir Reglamento VIII skyriuje nustatyta tvarka.

TREČIASIS SKIRSNIS
ORGANIZACINIŲ IR TVARKOMŲJŲ POSĖDŽIŲ ORGANIZAVIMO  BENDROSIOS NUOSTATOS

11. Organizaciniai ir tvarkomieji posėdžiai paprastai vyksta antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais. Tvarkomieji posėdžiai dėl Konstitucinio Teismo įstatymo 671 straipsnyje nurodytų Konstituciniame Teisme gautų prašymų priimtinumo paprastai vyksta trečiadieniais. Prireikus Konstitucinis Teismas arba Konstitucinio Teismo pirmininkas gali nuspręsti kitaip.

Punkto pakeitimai:
Nr. 17B-3, 2019-09-05, paskelbta TAR, 2019-09-06, Nr. 14273

12. Teisėjas, dėl svarbių aplinkybių negalintis dalyvauti posėdyje, turi apie tai kuo anksčiau pranešti Konstitucinio Teismo pirmininkui. Negalintis dalyvauti posėdyje teisėjas gali raštu pateikti savo nuomonę svarstomais klausimais, ir ji turi būti paskelbta posėdyje.

13. Rengiant Konstitucinio Teismo posėdžius paliekama laiko teisėjų individualiam darbui – jiems priskirtoms byloms teisminiam nagrinėjimui rengti, susipažinti su medžiaga, teikiama svarstyti Teismo tvarkomajame posėdyje.

14. Posėdžiui pirmininkauja Konstitucinio Teismo pirmininkas arba, jeigu jo nėra, jo pareigas laikinai einantis Konstitucinio Teismo teisėjas. Jeigu Konstitucinio Teismo pirmininkas arba jo pareigas laikinai einantis Konstitucinio Teismo teisėjas yra kartu ir pranešėjas, posėdžiui pirmininkauja Konstitucinio Teismo pirmininko arba jo pareigas laikinai einančio Konstitucinio Teismo teisėjo paskirtas teisėjas.

15. Svarstytinus posėdyje klausimus siūlo Konstitucinio Teismo pirmininkas ir teisėjai. Posėdžio darbotvarkę pateikia posėdžio pirmininkas. Teisėjai turi teisę siūlyti pakeisti arba papildyti darbotvarkę. Organizacinių posėdžių darbotvarkę ir posėdžių grafiką nustato Konstitucinis Teismas. Tvarkomųjų posėdžių darbotvarkę ir posėdžių grafiką paprastai savaitei nustato Konstitucinio Teismo pirmininkas.

16. Darbotvarkės klausimai svarstomi iš eilės. Teismas bendru sutarimu gali pakeisti klausimų svarstymo eiliškumą.

17. Konstitucinio Teismo pirmininkui arba Teismui nusprendus, į organizacinius ir tvarkomuosius posėdžius gali būti kviečiami Teismo valstybės tarnautojai, darbuotojai, mokslininkai, specialistai, kiti asmenys.

18. Baigus diskusiją, posėdžio pirmininkas gali suformuluoti pagrindines tezes, išvadas diskutuotu klausimu, o prireikus – alternatyvas.

19. Sprendimai organizaciniuose ir tvarkomuosiuose posėdžiuose svarstomais klausimais priimami posėdyje dalyvaujančių teisėjų balsų dauguma. Posėdžio pirmininkas suskaičiuoja, kiek teisėjų balsavo už sprendimą ir kiek – prieš jį.

20. Posėdyje nedalyvavusiam teisėjui pranešama apie Teismo priimtus sprendimus.

21. Teismui nutarus, apie priimtus sprendimus yra informuojami Teismo valstybės tarnautojai, darbuotojai, kitos valstybės institucijos ir (arba) pareigūnai, taip pat žiniasklaida.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
KONSTITUCINIO TEISMO TVARKOMIEJI POSĖDŽIAI

22. Tvarkomuosiuose posėdžiuose yra svarstomi Konstitucinio Teismo pirmininko pasiūlyti klausimai dėl kreipimųsi priėmimo, Konstitucijos 106 straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodytų asmenų prašymų sustabdyti teismo sprendimo vykdymą, šių asmenų prašymų atnaujinti praleistą prašymo pateikimo terminą, bylų rengimo ir nagrinėjimo, taip pat visi atsisakymo nagrinėti kreipimąsi atvejai, bylų parengimo, sujungimo, išskyrimo ir kiti pasirengimo teisminiam posėdžiui klausimai bei tarp teisėjo ir Konstitucinio Teismo pirmininko kilę nesutarimai dėl kreipimųsi priėmimo. Tvarkomuosiuose posėdžiuose taip pat sprendžiamas Konstitucinio Teismo įstatymo 39 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų išlaidų atlyginimo klausimas, jei jis nebuvo išspręstas Konstitucinio Teismo nutarime.

Punkto pakeitimai:
Nr. 17B-3, 2019-09-05, paskelbta TAR, 2019-09-06, Nr. 14273

23. Posėdžio pirmininkas pristato kiekvieną darbotvarkės klausimą ir suteikia žodį pranešėjui. Po pranešėjo kalbos jam gali būti užduodami klausimai.

24. Paprastai žodis suteikiamas arba klausimai užduodami eilės tvarka. Kalbėti be eilės galima tik posėdžio pirmininko leidimu. Pirmenybė kalbėti be eilės teiktina pranešėjui.

25. Sprendimo svarstomu darbotvarkės klausimu projektą paprastai teikia pranešėjas arba posėdžio pirmininkas. Teisėjai gali teikti alternatyvius sprendimo projektus.

26. Tvarkomuosiuose posėdžiuose gali būti priimami žodiniai arba rašytiniai sprendimai. Rašytiniame sprendime nurodoma posėdžio data, posėdyje dalyvavę teisėjai, svarstytas klausimas, prireikus – ir sprendimo motyvai, priimtas sprendimas. Rašytinius Teismo sprendimus pasirašo visi posėdyje dalyvavę teisėjai.

27. Tvarkomajame posėdyje yra rašomas protokolas. Protokole nurodoma posėdžio data, protokolo numeris, posėdyje dalyvavę teisėjai, kiti asmenys, darbotvarkė, klausimų pranešėjai ir pateikiamas priimtas sprendimas. Protokolo projektas parengiamas pasirašyti ne vėliau kaip antrą po posėdžio darbo dieną.

28. Tvarkomojo posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir Teismo posėdžių sekretoriaus funkcijas atliekantis Teismo kanceliarijos valstybės tarnautojas.

Punkto pakeitimai:
Nr. 17B-3, 2019-09-05, paskelbta TAR, 2019-09-06, Nr. 14273

PENKTASIS SKIRSNIS
KONSTITUCINIO TEISMO ORGANIZACINIAI POSĖDŽIAI

29. Organizaciniuose posėdžiuose yra svarstomi ir sprendžiami svarbiausi Konstitucinio Teismo darbo organizavimo, Konstitucinio Teismo kanceliarijos (toliau – Teismo kanceliarija) struktūros, tarptautinių ryšių palaikymo, kiti Teismo veiklai užtikrinti svarbūs klausimai, pristatoma einamųjų finansinių metų Konstitucinio Teismo išlaidų sąmata.

Punkto pakeitimai:
Nr. 17B-3, 2019-09-05, paskelbta TAR, 2019-09-06, Nr. 14273

30. Organizaciniuose posėdžiuose paprastai priimami žodiniai sprendimai. Teismui nutarus, organizaciniuose posėdžiuose gali būti priimami ir rašytiniai sprendimai. Prireikus ištirti ar parengti svarstyti tam tikrus klausimus, Konstitucinis Teismas gali sudaryti laikinąsias komisijas ar darbo grupes.

31. Konstituciniam Teismui nusprendus, gali būti rašomas organizacinio posėdžio protokolas.

III SKYRIUS
TEISĖJŲ ETIKA (PROFESINIS ELGESYS)

32. Teisėjas vadovaujasi tik Konstitucija ir klauso tik Konstitucijos ir jai neprieštaraujančių įstatymų.

33. Teisėjas turi Konstitucijos jam nustatytą nepriklausomumą. Teisėjai, eidami savo pareigas, yra nepriklausomi nuo jokios valstybės ar savivaldos institucijos, jų pareigūnų, privačių asmenų ar organizacijų, politinių partijų, visuomenės, jos grupių, taip pat nuo žiniasklaidos priemonių. Nepriklausomumas teisėją įpareigoja.

34. Teisėjas turi saugoti savo profesijos garbę ir prestižą, negali pažeisti žmogaus teisių ir orumo. Teisėjas turi elgtis taip, kad nežemintų teisėjo vardo. Teisėjas negali savo veiksmais ar viešai kalbėdamas žeminti Konstitucinio Teismo kaip institucijos autoriteto ir reputacijos.

Kadenciją baigęs teisėjas turi saugoti pasitarimo kambario paslaptį, gerbti Konstitucinio Teismo kaip institucijos autoritetą ir reputaciją.

Punkto pakeitimai:
Nr. 17B-1, 2022-01-18, paskelbta TAR, 2022-01-18, Nr. 712 

35. Eidamas pareigas teisėjas neturi reikšti savo požiūrio į asmens lytį, amžių, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, lytinę orientaciją, socialinę padėtį ir tokiu būdu nesudaryti prielaidų šiais ir kitais pagrindais asmenį diskriminuoti arba teikti jam privilegijų.

36. Eidamas pareigas teisėjas turi būti nešališkas. Teisėjas, išklausydamas procese dalyvaujančius asmenis, turi būti vienodai dėmesingas jiems, tačiau reiklus proceso tvarkos pažeidėjams. Teisėjas turi vengti pokalbių apie nagrinėjamą bylą su proceso dalyviais ne teismo proceso metu, išskyrus atvejus, kai proceso dalyvius teisėjas iškviečia į teismą ir juos apklausia rengdamas bylą teisminiam posėdžiui. Nagrinėdamas bylas teisėjas privalo nepasiduoti valdžios arba valdymo institucijų, pareigūnų, politinių partijų ir politinių organizacijų, žiniasklaidos, visuomenės, jos grupių ir atskirų piliečių įtakai.

37. Teisėjas privalo įsigilinti į nagrinėjamos bylos esmę, vengti skubotumo ir paviršutiniškumo, nevilkinti bylos rengimo ir nagrinėjimo proceso. Teisėjas daug dėmesio skiria proceso ir kalbos kultūrai, yra tikslus ir punktualus. Teismo posėdžiuose teisėjas yra oficialus, korektiškas, kantrus ir mandagus.

38. Teisėjas neturi teisės viešai reikšti savo nuomonės dėl klausimo, kuris yra svarstomas arba priimtas svarstyti Konstituciniame Teisme, esmės.

39. Teisėjas neskleidžia konfidencialios informacijos, gautos rengiant ir nagrinėjant bylas, saugo pasitarimo kambario paslaptį.

40. Teisėjas negali priimti dovanų ir kitokių prielankumo ženklų, gauti kitų paslaugų, jeigu tai daroma – arba gali būti traktuojama, kad daroma, – siekiant paveikti nagrinėjamos ar priimtos nagrinėti bylos eigą arba sprendimą byloje.

41. Teisėjas, manydamas, kad yra Konstitucinio Teismo įstatymo 48 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytų aplinkybių, kurios gali sukelti pagrįstų abejonių dėl jo nešališkumo rengiant bylą teisminiam posėdžiui ar ją nagrinėjant, privalo raštu apie tai pareikšti ir prašyti Konstitucinio Teismo spręsti jo nusišalinimo klausimą.

Jeigu Konstitucinio Teismo įstatymo 48 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytos aplinkybės paaiškėja atliekant gauto prašymo ar paklausimo išankstinį tyrimą, teisėjas privalo raštu apie tai pareikšti ir prašyti Konstitucinio Teismo pirmininko spręsti jo nusišalinimo klausimą. Teisėjo nusišalinimo nuo išankstinio prašymo ar paklausimo tyrimo klausimą Konstitucinio Teismo pirmininko teikimu gali spręsti Konstitucinis Teismas.

Teisėjas, nusišalinęs nuo gauto prašymo ar paklausimo išankstinio tyrimo ir (arba) sprendimo dėl tokio prašymo ar paklausimo priimtinumo priėmimo, laikomas nusišalinusiu ir nuo bylos, pradėtos pagal tokį prašymą ar paklausimą, rengimo teisminiam nagrinėjimui bei bylos nagrinėjimo.

Punkto pakeitimai:
Nr. 17B-1, 2018-10-31, paskelbta TAR, 2018-10-31, Nr. 17528

Punkto papildymai:
Nr. 17B-1, 2022-01-18, paskelbta TAR, 2022-01-18, Nr. 712 

42. Teisėjas negali eiti jokių kitų renkamųjų arba skiriamųjų pareigų, taip pat dirbti verslo, komercijos arba kitokiose privačiose įstaigose ar įmonėse, išskyrus pedagoginį ir kūrybinį darbą. Administracinės pareigos mokymo, mokslo arba kūrybinės veiklos įstaigose yra nesuderinamos su teisėjo pareigomis.

Teisėjas gali dalyvauti tik su teisėjo nešališkumu ir nepriklausomumu suderinamoje veikloje, ši veikla neturi trukdyti tinkamai ir efektyviai vykdyti teisingumo.

Teisėjas gali Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais eiti tarptautinio teismo teisėjo ar tarptautinės viešosios teisės arbitražo nario pareigas, būti tarptautinių konstitucinės teisės ir justicijos institucijų nariu, taip pat dalyvauti su teisingumo sistemos ir teismų veiklos tobulinimu susijusiuose Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių finansuojamuose paramos teikimo arba Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektuose, kuriais siekiama prisidėti prie kitų valstybių partnerystės su Europos Sąjunga ar NATO arba jų integracijos į šias organizacijas skatinant universalių, demokratinių valstybių vertybių ir Europos Sąjungos teisės principų sklaidą.

Teisėjas negali būti jokių kitų valstybės, savivaldybių institucijų, jų patariamųjų organų narys, kitų įmonių, įstaigų, organizacijų arba asmenų gynėjas arba atstovas.

Teisėjas taip pat negali gauti jokio kito atlyginimo, išskyrus teisėjo atlyginimą ir užmokestį už pedagoginę ir kūrybinę veiklą. Atlyginimą už dalyvavimą šiame Reglamento punkte nurodytuose projektuose teisėjas gali gauti tik jeigu juose dalyvaudamas vykdo pedagoginę ar kūrybinę veiklą. Teisėjas taip pat gali gauti tarptautinio teismo teisėjo atlyginimą (kai yra derinamos Konstitucinio Teismo ir tarptautinio teismo teisėjo pareigos), tačiau tuo metu jis negali gauti Konstitucinio Teismo teisėjo atlyginimo.

Punkto pakeitimai:
Nr. 17B-1, 2018-10-31, paskelbta TAR, 2018-10-31, Nr. 17528
Nr. 17B-1, 2020-07-31, paskelbta TAR 2020-07-31, i. k. 2020-16756

Punkto pakeitimai ir papildymai:
Nr. 17B-1, 2022-01-18, paskelbta TAR, 2022-01-18, Nr. 712 

43. Teisėjas negali dalyvauti politinių partijų, politinių organizacijų ir kitoje politinėje veikloje. Teisėjas neturi viešai reikšti savo politinių įsitikinimų ir užsiimti politine agitacija.

44. Teisėjai yra solidarūs gindami savo kolegą nuo nepagrįstos kritikos.

IV SKYRIUS
KONSTITUCINIO TEISMO KANCELIARIJA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. 17B-3, 2019-09-05, paskelbta TAR, 2019-09-06, Nr. 14273

45. Konstitucinis Teismas turi kanceliariją, kuri užtikrina Teismo administracinį, informacinį, ūkinį, finansinį ir techninį aptarnavimą, palaiko tarptautinius ryšius, vykdo teisėjų pavedimus, susijusius su teisėjų funkcijų įgyvendinimu.

Punkto pakeitimai:
Nr. 17B-3, 2019-09-05, paskelbta TAR, 2019-09-06, Nr. 14273

46. Konstitucinio Teismo kanceliarijos struktūrą ir nuostatus tvirtina Konstitucinis Teismas.

Punkto pakeitimai:
Nr. 17B-3, 2019-09-05, paskelbta TAR, 2019-09-06, Nr. 14273

47. Nustatoma tokia Konstitucinio Teismo kanceliarijos struktūra:

47.1. kancleris;

47.2. pirmininko patarėjai ir kiti pirmininkui arba kancleriui tiesiogiai pavaldūs valstybės tarnautojai;

47.3. teisėjų padėjėjai;

47.4. Teisės tyrimų skyrius;

47.5. Administravimo ir protokolo skyrius;

47.6. Išteklių valdymo skyrius.

Punkto pakeitimai:
Nr. 17B-1, 2018-10-31, paskelbta TAR, 2018-10-31, Nr. 17528
Nr. 17B-3, 2019-09-05, paskelbta TAR, 2019-09-06, Nr. 14273

48. Teismo kanceliarijos ir jos struktūrinių padalinių uždaviniai, funkcijos, veiklos organizavimas nustatomi Konstitucinio Teismo kanceliarijos nuostatuose.

Punkto pakeitimai:
Nr. 17B-3, 2019-09-05, paskelbta TAR, 2019-09-06, Nr. 14273
Nr. 17B-1, 2022-01-18, paskelbta TAR, 2022-01-18, Nr. 712 

V SKYRIUS
TARPTAUTINIAI RYŠIAI

49. Konstitucinis Teismas yra Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijos, Europos konstitucinių teismų konferencijos, Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių konstitucinės justicijos asociacijos tikrasis narys ir vykdo iš šių organizacijų narystės kylančius įsipareigojimus.

Punkto pakeitimai:
Nr. 17B-1, 2018-10-31, paskelbta TAR, 2018-10-31, Nr. 17528

50. Konstitucinis Teismas palaiko dalykinius ryšius su kitų valstybių konstituciniais teismais, kitomis aukščiausiomis teisminėmis institucijomis, taip pat su tarptautiniais teismais, atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis.

Tuo tikslu Konstitucinis Teismas organizuoja konferencijas, seminarus ir kitus profesinius renginius, kviečiasi užsienio valstybių konstitucinės kontrolės institucijų teisėjus ir tarnautojus pasidalyti veiklos patirtimi.

Konstitucinis Teismas taip pat gali kartu su kitomis aukščiausiomis teisminėmis institucijomis, tarptautiniais teismais ar atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis dalyvauti su Teismo veikla susijusiuose tarptautiniuose projektuose.

51. Pagrindinius tarptautinių ryšių palaikymo principus ir kryptis nustato Konstitucinis Teismas Konstitucinio Teismo pirmininko siūlymu. Konstitucinio Teismo pirmininkas sprendžia Konstitucinio Teismo teisėjų, valstybės tarnautojų, darbuotojų siuntimo į užsienio komandiruotes klausimus.

Punkto pakeitimai:
Nr. 17B-1, 2022-01-18, paskelbta TAR, 2022-01-18, Nr. 712

52. Konstitucinio Teismo kancleris organizuoja tarptautinių ryšių palaikymą, užsienio valstybių delegacijų ir svečių priėmimą Konstituciniame Teisme.

Punkto pakeitimai:
Nr. 17B-3, 2019-09-05, paskelbta TAR, 2019-09-06, Nr. 14273
Nr. 17B-1, 2022-01-18, paskelbta TAR, 2022-01-18, Nr. 712

VI SKYRIUS
KREIPIMAISI Į KONSTITUCINĮ TEISMĄ IR JŲ IŠANKSTINIS TYRIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skirsnio pavadinimas:
Nr. 17B-3, 2019-09-05, paskelbta TAR, 2019-09-06, Nr. 14273

53. Kreipimaisi į Konstitucinį Teismą yra prašymai ir paklausimai.

54. Konstituciniam Teismui gali būti paduodami:

54.1. prašymai ištirti Konstitucijos keitimo įstatymų ir konstitucinių įstatymų atitiktį Konstitucijai;

54.2. prašymai ištirti įstatymų atitiktį Konstitucijai ir konstituciniams įstatymams;

54.3. prašymai ištirti Seimo statuto atitiktį Konstitucijai ir konstituciniams įstatymams;

54.4. prašymai ištirti Seimo priimtų poįstatyminių teisės aktų atitiktį Konstitucijai, konstituciniams įstatymams ir įstatymams, Seimo statutui;

54.5. prašymai ištirti Respublikos Prezidento aktų atitiktį Konstitucijai, konstituciniams įstatymams ir įstatymams;

54.6. prašymai ištirti Vyriausybės aktų atitiktį Konstitucijai, konstituciniams įstatymams ir įstatymams;

54.7. prašymai išaiškinti Konstitucinio Teismo nutarimą, išvadą ar sprendimą.

55. Paklausimai paduodami prašant pateikti išvadą:

55.1. ar per Respublikos Prezidento ir Seimo narių rinkimus nebuvo pažeisti rinkimų įstatymai;

55.2. ar Respublikos Prezidento sveikatos būklė leidžia jam ir toliau eiti pareigas;

55.3. ar Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys neprieštarauja Konstitucijai;

55.4. ar Seimo narių ir valstybės pareigūnų, kuriems pradėta apkaltos byla, konkretūs veiksmai prieštarauja Konstitucijai.

56. Pagal Konstituciją, gavęs Konstitucijos 106 straipsnyje nurodytų subjektų kreipimąsi, Konstitucinis Teismas turi įgaliojimus ir privalo tirti ir priimti sprendimus, ar Konstitucijai neprieštarauja bet kuris konstitucinis įstatymas ir įstatymas, ar Konstitucijai, konstituciniams įstatymams ir įstatymams neprieštarauja bet kuris Seimo priimtas poįstatyminis teisės aktas, Respublikos Prezidento aktas, Vyriausybės aktas, nepaisydamas to, ar teisės aktas yra (ar būtų) pažymėtas žyma „Visiškai slaptai“ arba kita slaptumo žyma.

57. Seimas su prašymu ištirti, ar konstitucinis įstatymas neprieštarauja Konstitucijai, ar įstatymas neprieštarauja Konstitucijai ir konstituciniams įstatymams, ar Seimo statutas neprieštarauja Konstitucijai ir konstituciniams įstatymams, ar Seimo priimtas poįstatyminis teisės aktas neprieštarauja Konstitucijai, konstituciniams įstatymams ir įstatymams, ar Respublikos Prezidento aktas neprieštarauja Konstitucijai, konstituciniams įstatymams ir įstatymams, ar Vyriausybės aktas neprieštarauja Konstitucijai, konstituciniams įstatymams ir įstatymams, į Konstitucinį Teismą kreipiasi nutarimu. Motyvai, kuriais grindžiamas prašymas, išdėstomi Seimo nutarime (jo priede) arba Seimo nutarimą lydinčiuose dokumentuose.

Seimas su prašymu išaiškinti Konstitucinio Teismo nutarimą, išvadą ar sprendimą į Konstitucinį Teismą kreipiasi nutarimu. Motyvai, kuriais grindžiamas prašymas, gali būti išdėstomi Seimo nutarime (jo priede) arba Seimo nutarimą lydinčiuose dokumentuose.

58. Konstitucijos 106 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse yra įtvirtinta, kad su prašymu į Konstitucinį Teismą gali kreiptis 1/5 visų Seimo narių. Nurodytą „1/5 visų Seimo narių“ grupę sudaro ne mažiau kaip 29 Seimo nariai.

59. Seimo narių grupės prašymas turi būti pasirašytas visų prašymu besikreipiančių Seimo narių, jų vardai (arba inicialai) ir pavardės turi būti aiškiai nurodyti. Prašymą pasirašančių Seimo narių sąrašas turi būti įskaitomas, tvarkingas, jame negali būti jokių neaptartų braukymų ar taisymų.

60. Seimo Pirmininkas arba jo pavaduotojas, savo parašu patvirtindamas Seimo narių parašus, nurodo tvirtinamų parašų skaičių ir parašų tvirtinimo datą. Parašų tvirtinimo data negali būti ankstesnė už prašymo surašymo datą.

Punkto pakeitimai:
Nr. 17B-1, 2018-10-31, paskelbta TAR, 2018-10-31, Nr. 17528

61. Vyriausybė su prašymu ištirti, ar konstitucinis įstatymas neprieštarauja Konstitucijai, ar įstatymas neprieštarauja Konstitucijai ir konstituciniams įstatymams, ar Seimo statutas neprieštarauja Konstitucijai ir konstituciniams įstatymams, ar Seimo priimtas poįstatyminis teisės aktas neprieštarauja Konstitucijai, konstituciniams įstatymams ir įstatymams, taip pat su prašymu išaiškinti Konstitucinio Teismo nutarimą, išvadą ar sprendimą į Konstitucinį Teismą kreipiasi nutarimu. Motyvai, kuriais grindžiamas prašymas, išdėstomi Vyriausybės nutarime (jo priede) arba Vyriausybės nutarimą lydinčiuose dokumentuose.

62. Respublikos Prezidentas su prašymu ištirti Vyriausybės aktų atitiktį Konstitucijai, konstituciniams įstatymams ir įstatymams, taip pat su prašymu išaiškinti Konstitucinio Teismo nutarimą, išvadą ar sprendimą į Konstitucinį Teismą kreipiasi dekretu. Motyvai, kuriais grindžiamas prašymas, išdėstomi dekrete (jo priede) arba Respublikos Prezidento dekretą lydinčiuose dokumentuose.

63. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Lietuvos apeliacinis teismas, apygardų ir apylinkių teismai, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, apygardų administraciniai teismai su prašymais ištirti, ar konstitucinis įstatymas neprieštarauja Konstitucijai, ar įstatymas neprieštarauja Konstitucijai ir konstituciniams įstatymams, ar Seimo statutas neprieštarauja Konstitucijai ir konstituciniams įstatymams, ar Seimo priimti poįstatyminiai teisės aktai neprieštarauja Konstitucijai, konstituciniams įstatymams ir įstatymams, ar Respublikos Prezidento aktai neprieštarauja Konstitucijai, konstituciniams įstatymams ir įstatymams, ar Vyriausybės aktai neprieštarauja Konstitucijai, konstituciniams įstatymams ir įstatymams, į Konstitucinį Teismą kreipiasi nutartimi.

631. Konstitucijos 106 straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodytas asmuo su prašymu ištirti, ar konstitucinis įstatymas neprieštarauja Konstitucijai, ar įstatymas neprieštarauja Konstitucijai ir konstituciniams įstatymams, ar Seimo statutas neprieštarauja Konstitucijai ir konstituciniams įstatymams, ar Seimo priimti poįstatyminiai teisės aktai neprieštarauja Konstitucijai, konstituciniams įstatymams ir įstatymams, ar Respublikos Prezidento aktai neprieštarauja Konstitucijai, konstituciniams įstatymams ir įstatymams, ar Vyriausybės aktai neprieštarauja Konstitucijai, konstituciniams įstatymams ir įstatymams, į Konstitucinį Teismą kreipiasi pateikdamas ginčijamų teisės aktų pagrindu priimtą sprendimą, kuriuo galimai buvo pažeistos prašymą teikiančio asmens konstitucinės teisės ar laisvės. Asmens prašymas turi būti pasirašytas. Prašyme turi būti nurodytas procesinių dokumentų įteikimo pareiškėjui adresas, kai jis nesutampa su gyvenamosios vietos (buveinės) adresu. Pareiškėjo prašymu procesiniai dokumentai gali būti įteikiami ir elektroninių ryšių priemonėmis.

Papildyta punktu:
Nr. 17B-3, 2019-09-05, paskelbta TAR, 2019-09-06, Nr. 14273

64. Seimas su paklausimu dėl išvados visais Konstitucinio Teismo įstatymo 73 straipsnyje nurodytais klausimais į Konstitucinį Teismą kreipiasi nutarimu.

Prie Seimo nutarimo dėl paklausimo, ar Seimo narių ir valstybės pareigūnų, kuriems pradėta apkaltos byla, konkretūs veiksmai prieštarauja Konstitucijai, yra pridedamos nurodytiems asmenims pateiktų kaltinimų pagrįstumui ištirti Seimo sudarytos specialiosios komisijos išvados ir šias išvadas pagrindžiantys įrodymai, kita medžiaga.

65. Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinės sutarties atitikties Konstitucijai, taip pat dėl to, ar per Seimo narių rinkimus nebuvo pažeisti rinkimų įstatymai, Respublikos Prezidentas į Konstitucinį Teismą kreipiasi paklausimu, išdėstytu Respublikos Prezidento dekrete.

66. Su paklausimu, ar nebuvo pažeisti rinkimų įstatymai rengiant ir vykdant rinkimus konkrečioje rinkimų apygardoje per Respublikos Prezidento ar Seimo narių rinkimus, į Konstitucinį Teismą kreipiamasi ne vėliau kaip per 3 dienas po to, kai oficialiai paskelbiami rinkimų galutiniai rezultatai toje rinkimų apygardoje arba Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl laisvos Seimo nario vietos atsiradimo ar užėmimo.

67. Konstitucinio Teismo nutarimai, išvados ar sprendimai aiškinami subjektų, nurodytų Konstitucinio Teismo įstatymo 60 straipsnio pirmojoje dalyje, prašymu, taip pat Konstitucinio Teismo iniciatyva.

Kitų subjektų prašymu Konstitucinis Teismas savo nutarimų, išvadų ar sprendimų neaiškina.

68. Prie prašymo ištirti, ar konstitucinis įstatymas neprieštarauja Konstitucijai, ar įstatymas neprieštarauja Konstitucijai ir konstituciniams įstatymams, ar Seimo statutas neprieštarauja Konstitucijai ir konstituciniams įstatymams, ar Seimo priimtas poįstatyminis teisės aktas neprieštarauja Konstitucijai, konstituciniams įstatymams ir įstatymams, ar Respublikos Prezidento aktas neprieštarauja Konstitucijai, konstituciniams įstatymams ir įstatymams, ar Vyriausybės aktas neprieštarauja Konstitucijai, konstituciniams įstatymams ir įstatymams, pridedamas ginčijamo teisės akto (jo dalies) tekstas, paskelbtas Teisės aktų registre arba kitame oficialiame šaltinyje. Jeigu ginčijamas teisės aktas nėra paskelbtas Teisės aktų registre arba kitame oficialiame šaltinyje, prie prašymo pridedamas ginčijamo teisės akto (jo dalies), paskelbto kituose šaltiniuose ir (arba) kitais būdais, tekstas.

Prie Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų ir apylinkių teismų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, apygardų administraciniai teismų prašymų pridedama nuasmenintos nutarties, kuria kreipiamasi į Konstitucinį Teismą, kopija.

Prie Konstitucijos 106 straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodyto asmens prašymo pridedama sprendimo, kuriuo galimai buvo pažeistos prašymą teikiančio asmens konstitucinės teisės ar laisvės, originalas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija, taip pat galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo, įrodančio, kad iki kreipimosi į Konstitucinį Teismą asmuo išnaudojo visas įstatymuose nustatytas savo konstitucinių teisių ar laisvių gynimo priemones, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta kopija.

Prie prašymo išaiškinti Konstitucinio Teismo nutarimą, išvadą ar sprendimą pridedamas visas Konstitucinio Teismo nutarimo, išvados ar sprendimo tekstas. Tokiu tekstu laikytinas Konstitucinio Teismo nutarimo arba sprendimo dėl Konstitucinio Teismo nutarimo išaiškinimo tekstas, paskelbtas Teisės aktų registre arba kitame oficialiame šaltinyje. Konstitucinio Teismo išvados ar kito Konstitucinio Teismo sprendimo tekstu laikytinas išvados ar kito Konstitucinio Teismo sprendimo tekstas, paskelbtas Konstitucinio Teismo svetainėje.

Konstitucinio Teismo įstatymo 76 straipsnio ketvirtosios dalies 1 punkte nurodytos tarptautinės sutarties viso teksto nuorašu laikytinas:

1) jeigu tarptautinė sutartis buvo ratifikuota ir paskelbta Teisės aktų registre arba kitame oficialiame šaltinyje, – tarptautinės sutarties tekstas, paskelbtas Teisės aktų registre arba kitame oficialiame šaltinyje;

2) jeigu išvados dėl tarptautinės sutarties atitikties Konstitucijai prašoma iki tarptautinės sutarties ratifikavimo Seime, – tarptautinės sutarties teksto nuorašas, kurį pateikia Konstitucijos 106 straipsnio penktojoje dalyje nurodyti subjektai, turintys teisę prašyti Konstitucinio Teismo išvados.

Punkto pakeitimai:
Nr. 17B-3, 2019-09-05, paskelbta TAR, 2019-09-06, Nr. 14273

69. Pareiškėjas prašyme turi išdėstyti teisinius motyvus, kuriais grindžiama abejonė dėl konstitucinio įstatymo, įstatymo, Seimo statuto, Seimo priimto poįstatyminio teisės akto, Respublikos Prezidento akto ir Vyriausybės akto atitikties Konstitucijai, dėl įstatymo atitikties konstituciniams įstatymams, dėl Seimo priimto poįstatyminio teisės akto atitikties konstituciniams įstatymams ir įstatymams, dėl Respublikos Prezidento akto ir Vyriausybės akto atitikties konstituciniams įstatymams ir įstatymams.

70. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio ketvirtąją dalį ginčijamo teisės akto panaikinimas yra pagrindas priimti sprendimą pradėtai teisenai nutraukti.

Tais atvejais, kai į Konstitucinį Teismą kreipėsi bylą nagrinėjantis teismas ar Konstitucijos 106 straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodytas asmuo su prašymu ištirti, ar konstitucinis įstatymas neprieštarauja Konstitucijai, ar įstatymas neprieštarauja Konstitucijai ir konstituciniams įstatymams, ar Seimo statutas neprieštarauja Konstitucijai ir konstituciniams įstatymams, ar Seimo priimtas poįstatyminis teisės aktas neprieštarauja Konstitucijai, konstituciniams įstatymams ir įstatymams, ar Respublikos Prezidento aktas neprieštarauja Konstitucijai, konstituciniams įstatymams ir įstatymams, ar Vyriausybės aktas neprieštarauja Konstitucijai, konstituciniams įstatymams ir įstatymams, Konstitucinis Teismas turi pareigą išnagrinėti tokį prašymą, neatsižvelgdamas į tai, ar ginčijamas teisės aktas galioja, ar jis yra pripažintas netekusiu galios (panaikintas arba pakeistas) ir ar jo galiojimas yra pasibaigęs.

Tais atvejais, kai į Konstitucinį Teismą kreipėsi kiti Konstitucijos 106 straipsnyje nurodyti subjektai, ne teismai ir Konstitucijos 106 straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodyti asmenys, Konstitucinis Teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, turi teisę nutraukti pradėtą teiseną.

Punkto pakeitimai:
Nr. 17B-1, 2020-07-31, paskelbta TAR, 2020-07-31, Nr. 16756

ANTRASIS SKIRSNIS
KREIPIMŲSI PATEIKIMAS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRIEMONĖMIS  ELEKTRONINE FORMA

71. Prašymai, paklausimai ir jų priedai Konstituciniam Teismui taip pat gali būti pateikiami elektroninių ryšių priemonėmis per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (E. pristatymas) arba naudojantis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (VIISP) elektronine forma elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacija ADOC.

Punkto pakeitimai:
Nr. 17B-3, 2019-09-05, paskelbta TAR, 2019-09-06, Nr. 14273 

72. Valstybės institucijos, kuriai suteikta teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą, vadovas prašymą ar paklausimą pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu. Elektroninių ryšių priemonėmis elektronine forma teikiamas Seimo narių grupės prašymas patvirtinamas Seimo Pirmininko ar Seimo Pirmininko pavaduotojo kvalifikuotu elektroniniu parašu. Elektroninių ryšių priemonėmis elektronine forma Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų ir apylinkių teismų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, apygardų administracinių teismų prašymai teikiami nutartį priėmusiam teisėjui (arba kolegijos pirmininkui) pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Konstitucinio Teismo įstatymo 671 straipsnyje nurodytas prašymas, pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis elektronine forma, turi būti pasirašytas prašymą teikiančio asmens ar jo atstovo kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Patikrinęs, ar gautas kreipimasis pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atsakingas Konstitucinio Teismo kanceliarijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas jį užregistruoja.

Prašymai, paklausimai ir jų priedai, Konstituciniam Teismui pateikti kitomis elektroninių ryšių priemonėmis (pavyzdžiui, elektroniniu paštu), laikomi nepasirašytais.

Punkto pakeitimai:
Nr. 17B-1, 2018-10-31, paskelbta TAR, 2018-10-31, Nr. 17528
Nr. 17B-3, 2019-09-05, paskelbta TAR, 2019-09-06, Nr. 14273 

73. Elektroninių ryšių priemonėmis elektronine forma Konstituciniam Teismui pateikti prašymai, paklausimai ir jų priedai turi atitikti Konstitucinio Teismo įstatyme ir Reglamente nustatytus prašymų, paklausimų ir jų priedų turiniui ir formai keliamus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:
Nr. 17B-3, 2019-09-05, paskelbta TAR, 2019-09-06, Nr. 14273 

TREČIASIS SKIRSNIS
KREIPIMŲSI REGISTRAVIMAS IR PIRMINĖ PERŽIŪRA 

74. Konstitucijos 106 straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodytų asmenų ir kitų Konstitucijos 106 straipsnyje nurodytų subjektų kreipimaisi į Konstitucinį Teismą registruojami atskiruose registruose pagal jų gavimo Konstituciniame Teisme laiką. Prašymus registruojantis Konstitucinio Teismo kanceliarijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas nustato prašymą ar paklausimą teikiančio asmens tapatybę, taip pat patikrina atstovų įgaliojimus.

Anoniminiai (nepasirašyti) prašymai neregistruojami ir esant galimybei grąžinami jį pateikusiam asmeniui.

Punkto pakeitimai:
Nr. 17B-1, 2018-10-31, paskelbta TAR, 2018-10-31, Nr. 17528
Nr. 17B-3, 2019-09-05, paskelbta TAR, 2019-09-06, Nr. 14273 

75. Prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja konstitucinis įstatymas, įstatymas, Seimo priimtas poįstatyminis teisės aktas, Respublikos Prezidento aktas, Vyriausybės aktas, ar konstituciniam įstatymui ir įstatymui neprieštarauja Seimo priimtas poįstatyminis teisės aktas, Respublikos Prezidento aktas, Vyriausybės aktas, gali būti atšauktas, kol byla nepaskirta nagrinėti teisminiame posėdyje.

76. Prašymas išaiškinti Konstitucinio Teismo nutarimą, išvadą ar sprendimą gali būti atšauktas, kol nepaskirtas teisminis posėdis.

77. Paklausimas dėl išvados gali būti atšauktas iki nagrinėjimo Konstitucinio Teismo posėdyje pradžios.

78. Konstitucinio Teismo pirmininkas dėl sutikimo ar nesutikimo atšaukti prašymą ar paklausimą išleidžia potvarkį, kuris nusiunčiamas pareiškėjui ir įteikiamas Konstitucinio Teismo teisėjams. 

KETVIRTASIS SKIRSNIS
KREIPIMŲSI PASKIRSTYMAS IR IŠANKSTINIS TYRIMAS 

79. Konstitucinio Teismo pirmininkas darbą tolygiai paskirsto teisėjams, paprastai abėcėlės tvarka pagal teisėjų pavardes. Atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, byla teisėjui gali būti skiriama ir kitokia tvarka.

80. Konstitucinio Teismo įstatymo 29 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyto 7 dienų termino, per kurį Konstitucinio Teismo teisėjui turi būti pavesta pradėti išankstinį tyrimą, pradžia yra kita diena po tos dienos, kurią Konstitucinis Teismas gauna prašymą ar paklausimą.

Punkto pakeitimai:
Nr. 17B-3, 2019-09-05, paskelbta TAR, 2019-09-06, Nr. 14273 

81. Konstitucinio Teismo pirmininkas, pavesdamas vienam arba keliems teisėjams atlikti išankstinį kreipimosi tyrimą, nustato šio darbo terminą, paprastai ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų. Atlikęs išankstinį tyrimą, teisėjas surašo pažymą.

Konstitucinio Teismo įstatymo 671 straipsnyje nurodytų prašymų išankstiniam tyrimui atlikti nustatomas terminas, paprastai ne ilgesnis kaip 20 darbo dienų. Konstitucinio Teismo pirmininkui pritarus išankstinį tyrimą atliekančio teisėjo siūlymui nustatyti terminą prašymo ir (ar) jo priedų trūkumams pašalinti, išankstiniam tyrimui skirtas terminas sustabdomas nuo Konstitucinio Teismo pirmininko potvarkio dėl trūkumų pašalinimo priėmimo dienos. Pareiškėjui kreipusis į Konstitucinį Teismą po prašymo ir (ar) jo priedų trūkumų pašalinimo arba pasibaigus Konstitucinio Teismo pirmininko nustatytam terminui prašymo ir (ar) jo priedų trūkumams pašalinti, pradėtas išankstinis tyrimas tęsiamas toliau, o jam skirtas terminas toliau skaičiuojamas nuo kitos dienos po tos dienos, kurią Konstitucinis Teismas gauna tokį kreipimąsi, arba nuo kitos dienos po tos dienos, kurią baigėsi Konstitucinio Teismo pirmininko nustatytas terminas prašymo ir (ar) jo priedų trūkumams pašalinti.

Prireikus prašymo išankstiniam tyrimui užbaigti gali būti skirtas papildomas, tačiau paprastai ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų terminas.

Punkto pakeitimai:
Nr. 17B-3, 2019-09-05, paskelbta TAR, 2019-09-06, Nr. 14273 

82. Konstitucinio Teismo įstatymo 26 straipsnio pirmojoje dalyje nustatytas 3 dienų terminas, per kurį turi būti atliktas išankstinis medžiagos tyrimas ir Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje išspręstas klausimas, ar priimti prašymą nagrinėti Konstituciniame Teisme, skaičiuojamas kalendorinėmis dienomis; šio termino pradžia yra kita diena po tos dienos, kurią Konstitucinis Teismas gauna Respublikos Prezidento dekretą, kuriame yra išdėstytas teikimas ištirti, ar Vyriausybės aktas atitinka Konstituciją, konstitucinį įstatymą ir įstatymą, arba po tos dienos, kurią jis gauna Seimo nutarimą, kuriame prašoma ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja konstitucinis įstatymas, įstatymas, Seimo statutas, Seimo priimtas poįstatyminis teisės aktas, Respublikos Prezidento aktas, Vyriausybės aktas, ar konstituciniams įstatymams ir įstatymams neprieštarauja Seimo priimtas poįstatyminis teisės aktas, Respublikos Prezidento aktas, Vyriausybės aktas.

83. Teisėjas, tirdamas jam perduotą medžiagą, turi išsiaiškinti ir tai, ar Konstituciniame Teisme nėra gauta kitų prašymų ištirti to paties teisės akto kitų straipsnių (jo dalių) konstitucingumą ir ar yra Konstitucinio Teismo įstatymo 41 straipsnyje nustatyti pagrindai sujungti prašymus į vieną bylą arba gautą prašymą išskirti į atskiras bylas. 

PENKTASIS SKIRSNIS
SPRENDIMAI DĖL KREIPIMŲSI ATLIKUS IŠANKSTINĮ TYRIMĄ 

84. Atlikęs išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus, teisėjas surašo pažymą su pasiūlymais ir pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 25 straipsnį praneša apie ją Konstitucinio Teismo pirmininkui, jeigu siūlo priimti prašymą ar paklausimą arba siūlo Konstitucinio Teismo įstatymo 70 ir 81 straipsniuose nustatytais pagrindais grąžinti jį pareiškėjui.

85. Tais atvejais, kai teisėjas konstatuoja, kad yra Konstitucinio Teismo įstatymo 69 arba 80 straipsnyje nustatyti pagrindai atsisakyti nagrinėti prašymą ar paklausimą, jis tai nurodo pažymoje ir siūlo Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje priimti sprendimą atsisakyti nagrinėti prašymą ar paklausimą.

86. Jeigu dėl Reglamento 84 punkte nurodytų klausimų tarp teisėjo ir Konstitucinio Teismo pirmininko kyla nesutarimų, tokie klausimai perduodami svarstyti ir spręsti Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje. Reglamento 84 punkte nurodyti klausimai taip pat gali būti perduodami svarstyti ir spręsti Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje Konstitucinio Teismo pirmininko siūlymu.

87. Atlikęs išankstinį tyrimą, teisėjas pažymoje gali teikti siūlymą Konstituciniam Teismui sujungti prašymus į vieną bylą arba gautą prašymą išskirti į atskiras bylas, jeigu yra Konstitucinio Teismo įstatymo 41 straipsnyje nustatyti pagrindai. 

871. Jeigu Konstitucijos 106 straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodytas asmuo pateikia Konstituciniam Teismui du ar daugiau prašymų patikrinti to paties teisės akto ar susijusių teisės aktų atitiktį Konstitucijai ar įstatymams arba pateikia iš esmės tapačius (analogiškus) prašymus, išankstinį tyrimą atlikusio teisėjo siūlymu Konstitucinis Teismas, siekdamas išspręsti kartu šių prašymų priėmimo, grąžinimo ar atsisakymo nagrinėti klausimą, motyvuotu sprendimu gali juos sujungti.

Papildyta punktu:
Nr. 17B-1, 2020-07-31, paskelbta TAR, 2020-07-31, Nr. 16756

VII SKYRIUS
BYLOS PRADĖJIMAS IR RENGIMAS TEISMINIAM POSĖDŽIUI 

PIRMASIS SKIRSNIS
BYLOS PRADĖJIMAS IR PERDAVIMAS TEISĖJUI 

88. Konstitucinės justicijos byla pradedama, kai Konstitucinio Teismo pirmininkas priima potvarkį arba Konstitucinis Teismas priima sprendimą priimti prašymą ar paklausimą ir pradėti rengti bylą Konstitucinio Teismo posėdžiui.

89. Konstitucinio Teismo pirmininkas potvarkiu paskiria teisėją (teisėjus) rengti bylą teisminiam posėdžiui. Paprastai yra skiriamas išankstinį kreipimosi tyrimą atlikęs teisėjas.

90. Konstitucinio Teismo pirmininko potvarkis, kuriuo teisėjas paskiriamas rengti bylą teisminiam posėdžiui, perduodamas teisėjui, kuris pasirašo šį potvarkį. 

ANTRASIS SKIRSNIS
BYLOS RENGIMAS TEISMINIAM POSĖDŽIUI 

91. Teisėjas, rengdamas bylą teisminiam posėdžiui, atsižvelgia į konkrečios bylos aplinkybes ir atlieka Konstitucinio Teismo įstatymo 27 straipsnio antrojoje dalyje numatytus veiksmus.

92. Apklausiant Konstitucinio Teismo įstatymo 27 straipsnio antrosios dalies 1, 2, 3, 5 punktuose nurodytus asmenis gali būti surašomas protokolas. Protokolą surašo posėdžių sekretoriaus funkcijas atliekantis Teismo kanceliarijos valstybės tarnautojas. Protokolą pasirašo teisėjas ir protokolą surašęs asmuo, kiti apklausoje dalyvavę asmenys.

Punkto pakeitimai:
Nr. 17B-3, 2019-09-05, paskelbta TAR, 2019-09-06, Nr. 14273 

93. Konstitucinio Teismo įstatymo 29 straipsnio antrojoje dalyje numatytas bylos nagrinėjimo terminas bylą rengiančio teisėjo arba Konstitucinio Teismo pirmininko siūlymu Konstitucinio Teismo sprendimu pratęsiamas Teismo tvarkomajame posėdyje. Konstitucinis Teismas negali pratęsti Konstitucinio Teismo įstatymo 29 straipsnio antrojoje dalyje nustatyto termino, kai nagrinėja bylą dėl įstatymo ar kito teisės akto, kuriuo reglamentuojamas žemės paėmimas visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus, atitikties Konstitucijai. 

TREČIASIS SKIRSNIS
BYLŲ SUJUNGIMAS IR IŠSKYRIMAS 

94. Motyvuotu Konstitucinio Teismo sprendimu iki teisminio nagrinėjimo pradžios Konstitucinis Teismas bylą (bylas) rengiančio teisėjo arba Konstitucinio Teismo pirmininko siūlymu gali į vieną bylą sujungti du arba daugiau prašymų.

95. Bylą (bylas) rengiančio teisėjo arba Konstitucinio Teismo pirmininko siūlymu Teismas motyvuotu sprendimu kai kuriuos prašymus gali išskirti į atskirą bylą (bylas) arba sujungti su kita byla.

96. Prašymų sujungimo į vieną bylą arba išskyrimo klausimai sprendžiami Teismo tvarkomajame posėdyje. 

KETVIRTASIS SKIRSNIS
BYLŲ NAGRINĖJIMO EILIŠKUMAS 

97. Bylos paprastai nagrinėjamos eilės tvarka – pagal prašymų ar paklausimų registravimo atitinkamame registre numerį. Prireikus Konstitucinis Teismas, atsižvelgdamas į bylos pobūdį ir kitas aplinkybes, gali paankstinti bylos nagrinėjimą arba nukelti jį vėlesniam laikui.

Punkto pakeitimai:
Nr. 17B-3, 2019-09-05, paskelbta TAR, 2019-09-06, Nr. 14273 

98. Kai į vieną bylą sujungiami keli prašymai ar paklausimai, byla nagrinėjama pagal pirmosios iš sujungtų bylų eilę.

99. Bylų pagal Seimo ar Respublikos Prezidento pateiktus prašymus ištirti, ar žemesnės galios teisės aktas atitinka Konstituciją ar kitą aukštesnės galios teisės aktą, nagrinėjimas paankstinamas.

100. Bylos pagal Seimo ar Respublikos Prezidento paklausimus nagrinėjamos skubos tvarka.

Bylos pagal paklausimus, ar nebuvo pažeisti rinkimų įstatymai rengiant ir vykdant rinkimus konkrečioje rinkimų apygardoje per Respublikos Prezidento ar Seimo narių rinkimus, išnagrinėjamos per Konstitucinio Teismo įstatymo 77 straipsnio trečiojoje dalyje nustatytą 120 valandų terminą. Šio termino pradžia yra kitos valandos pradžia po tos valandos, kurią paklausimas buvo įteiktas ir nustatytąja tvarka įregistruotas Konstituciniame Teisme.

101. Bylos dėl įstatymo ar kito teisės akto, kuriuo reglamentuojamas žemės paėmimas visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus, atitikties Konstitucijai išnagrinėjamos per 4 mėnesius nuo prašymo Konstituciniame Teisme gavimo dienos.

102. Paprastai paankstinamas Konstitucinio Teismo nutarimų, išvadų ir sprendimų aiškinimas pagal pareiškėjų prašymus.

103. Taip pat paprastai gali būti paankstinamas šių kategorijų bylų nagrinėjimas:

103.1. bylų dėl Konstitucijos keitimo įstatymų atitikties Konstitucijai;

103.2. bylų, kuriose sujungta daug pareiškėjų prašymų ištirti žemesnės galios teisės aktų atitiktį Konstitucijai ar kitam aukštesnės galios teisės aktui;

103.3. bylų dėl rinkimų įstatymų atitikties Konstitucijai;

103.4. bylų dėl terminuotai galiojančių ir terminuotai taikomų teisės aktų atitikties Konstitucijai ar kitam aukštesnės galios teisės aktui arba kitų bylų, kurias nagrinėjant eilės tvarka pagal kreipimosi gavimo Konstituciniame Teisme laiką tyrimas taptų savitikslis;

103.5. bylų pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 671 straipsnyje nurodytus prašymus, kurių nagrinėjimo nepaankstinus būtų neatitaisomai pažeistos pareiškėjo konstitucinės teisės ar laisvės arba kai tai būtina dėl viešojo intereso.

Papildyta papunkčiu:
Nr. 17B-3, 2019-09-05, paskelbta TAR, 2019-09-06, Nr. 14273 

PENKTASIS SKIRSNIS
BYLOS SKYRIMAS NAGRINĖTI TEISMINIAME POSĖDYJE 

104. Bylos skyrimo nagrinėti teisminiame posėdyje klausimas svarstomas Teismo tvarkomajame posėdyje išklausius bylą rengusio teisėjo pranešimą apie bylos parengimą teisminiam posėdžiui.

105. Byla nagrinėti teisminiame posėdyje gali būti skiriama ne anksčiau kaip po 7 dienų nuo sprendimo tvarkomajame posėdyje priėmimo dienos. 

VIII SKYRIUS
BYLOS NAGRINĖJIMAS TEISMINIAME POSĖDYJE 

PIRMASIS SKIRSNIS
PRANEŠIMAS APIE TEISMINĮ POSĖDĮ 

106. Konstitucinio Teismo teisminis posėdis vyksta Konstitucinio Teismo sprendime nustatytu laiku.

107. Apie Konstitucinio Teismo teisminius posėdžius paskelbiama Konstitucinio Teismo patalpose, taip pat Konstitucinio Teismo svetainėje ir pranešama žiniasklaidai. Pranešime žiniasklaidai nurodomas subjektas, kuris kreipėsi į Teismą, trumpai išdėstomas prašymo ar paklausimo turinys, taip pat nurodomi dalyvaujantys byloje asmenys arba jų atstovai.

Apie Konstitucinio Teismo teisminius posėdžius, kuriuose nagrinėjami Konstitucijos 106 straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodytų asmenų prašymai, paskelbiant Konstitucinio Teismo patalpose, taip pat Konstitucinio Teismo svetainėje ir pranešant žiniasklaidai, subjekto, kuris kreipėsi į Teismą, duomenys pateikiami nuasmeninti.

Punkto pakeitimai:
Nr. 17B-3, 2019-09-05, paskelbta TAR, 2019-09-06, Nr. 14273 

108. Bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, dalyvaujantys byloje asmenys ir jų atstovai apie Konstitucinio Teismo posėdžio laiką ir vietą informuojami Konstitucinio Teismo pranešimu ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki posėdžio pradžios. Bylą nagrinėjant žodinio proceso tvarka, apie Konstitucinio Teismo posėdžio laiką ir vietą Konstitucijos 106 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyje nurodyti subjektai informuojami Konstitucinio Teismo pranešimu, o jų atstovai ir Konstitucijos 106 straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodyti asmenys bei jų atstovai – Teismo šaukimu ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki posėdžio pradžios. Šaukime nurodoma, kad dalyvaujančių byloje asmenų ir jų atstovų neatvykimas į Teismo posėdį nėra kliūtis nagrinėti bylą, priimti nutarimą ar išvadą ir kitus sprendimus, nebent Konstitucinis Teismas nusprendžia kitaip.

Punkto pakeitimai:
Nr. 17B-3, 2019-09-05, paskelbta TAR, 2019-09-06, Nr. 14273 

109. Teismo šaukimais į posėdį taip pat yra kviečiami liudytojai, ekspertai ir vertėjai. Šaukimuose nurodomos neatvykimo į posėdį pasekmės.

110. Specialistai arba pareigūnai į Teismo posėdį kviečiami kvietimais.

111. Šaukimai, pranešimai ir kvietimai pristatomi paštu. Suderinus su Konstitucinio Teismo pirmininku arba kancleriu, šaukimus gali pristatyti ir Teismo darbuotojas ar valstybės tarnautojas. Tokiu atveju šaukimo įteikimo adresatui laikas pažymimas įteikiamame šaukime ir Teismui grąžintinoje šaukimo dalyje, kurioje, patvirtinant šaukimo įteikimą, pasirašoma. Adresatui atsisakius pasirašyti, tai pažymima įteikiamame šaukime ir Teismui grąžintinoje jo dalyje, atsisakymas patvirtinamas šaukimą įteikusio asmens parašu.

Jeigu prašymas Konstituciniam Teismui buvo pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis elektronine forma, šaukimai, pranešimai ir kvietimai pristatomi tuo pačiu būdu, kuriuo buvo pateiktas prašymas Konstituciniam Teismui. Šaukimas, panešimas ar kvietimas adresatui laikomas įteiktu kitą darbo dieną po procesinio dokumento išsiuntimo dienos.

Punkto pakeitimai:
Nr. 17B-1, 2018-10-31, paskelbta TAR, 2018-10-31, Nr. 17528
Nr. 17B-3, 2019-09-05, paskelbta TAR, 2019-09-06, Nr. 14273 
Nr. 17B-1, 2022-01-18, paskelbta TAR, 2022-01-18, Nr. 712

112. Šaukimus, pranešimus ir kvietimus pasirašo Konstitucinio Teismo pirmininkas.

113. Šaukimų, pranešimų ir kvietimų formą tvirtina Konstitucinis Teismas organizaciniame posėdyje. 

ANTRASIS SKIRSNIS
TEISMINIO POSĖDŽIO TVARKA 

114. Konstitucinio Teismo teisminiai posėdžiai vyksta jo nuolatinėje būstinėje. Teismo posėdžių salėje turi būti Lietuvos Respublikos valstybės herbo atvaizdas, valstybės vėliava, taip pat specialus Lietuvos Respublikos Konstitucijos leidinys.

115. Teisminiame posėdyje teisėjai vilki mantijas su teisėjo ženklu, kurių aprašą ir pavyzdį tvirtina Konstitucinis Teismas.

116. Posėdžių salėje teisminio posėdžio pirmininkas sėdi teisėjų viduryje, teisėjai paprastai sėdi abėcėlės tvarka pagal pavardes.

117. Teisminiam posėdžiui pirmininkauja Konstitucinio Teismo pirmininkas, jeigu jo nėra – jo pareigas laikinai einantis Konstitucinio Teismo teisėjas, o jeigu ir jo nėra – Konstitucinio Teismo išrinktas teisėjas, tačiau ne teisėjas pranešėjas. Jeigu Konstitucinio Teismo pirmininkas arba jo pareigas laikinai einantis Konstitucinio Teismo teisėjas yra kartu ir teisėjas pranešėjas, teisminiam posėdžiui pirmininkauja Konstitucinio Teismo išrinktas teisėjas. Vadovaudamas teisminiam posėdžiui posėdžio pirmininkas turi Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytus įgaliojimus.

118. Jeigu Konstitucinio Teismo teisėjas dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti teisminiame posėdyje, jis privalo nedelsdamas pranešti apie tai teisminio posėdžio pirmininkui.

119. Iškilusius klausimus dėl posėdžio eigos Konstitucinis Teismas išsprendžia vietoje arba pasitarimų kambaryje.

120. Žodinis bylos nagrinėjimas fiksuojamas Konstitucinio Teismo posėdžio garso įrašu. Konstitucinio Teismo posėdžio garso įrašas prilyginamas Teismo posėdžio protokolui. Konstitucinio Teismo posėdžių garso įrašų darymo ir saugojimo tvarka nustatoma Konstitucinio Teismo pirmininko įsakymu tvirtinamame Konstitucinio Teismo posėdžių garso įrašų darymo ir saugojimo tvarkos apraše.

Konstituciniam Teismui nutarus, rašomas ir teisminio posėdžio protokolas. Protokolus rašo Teismo posėdžių sekretorius arba kitas Konstitucinio Teismo kanclerio įgaliotas Teismo kanceliarijos valstybės tarnautojas arba darbuotojas, laikydamasis Konstitucinio Teismo įstatymo 52 straipsnyje nurodytų reikalavimų. Protokolas turi būti surašytas per 2 darbo dienas po posėdžio ar jo atidėjimo dienos. Išspausdintą protokolą pasirašo Teismo posėdžio pirmininkas ir Teismo posėdžių sekretoriaus funkcijas atliekantis Teismo kanceliarijos valstybės tarnautojas.

Teisminiame posėdyje priimti sprendimai paskelbiami žodžiu ir prireikus įforminami surašant atskirą dokumentą – protokolinį sprendimą. Protokoliniame sprendime nurodoma: nagrinėjamos bylos numeris, sprendimo pavadinimas, posėdžio vieta ir data, sprendimo numeris (jeigu tame posėdyje priimtas daugiau nei vienas protokolinis sprendimas), posėdžio pirmininko vardas ir pavardė, dalyvaujančių teisėjų vardai ir pavardės, posėdžio sekretoriaus vardas ir pavardė, dalyvaujančių byloje asmenų vardai, pavardės ir pareigos, byloje nagrinėjamas klausimas ir jo pagrindas, nuoroda į posėdžio garso įrašą, sprendžiamas klausimas, priimto sprendimo esmė ir pagrindiniai argumentai, kuriais grindžiamas sprendimas. Protokolinį sprendimą pasirašo posėdžio sekretorius ir Konstitucinio Teismo pirmininkas.

Punkto pakeitimai:
Nr. 17B-1, 2018-10-31, paskelbta TAR, 2018-10-31, Nr. 17528
Nr. 17B-3, 2019-09-05, paskelbta TAR, 2019-09-06, Nr. 14273 

121. Teismo posėdžių sekretorius bet kuriuo teisminio nagrinėjimo metu gali būti pakeistas. 

TREČIASIS SKIRSNIS
BYLOS NAGRINĖJIMAS RAŠYTINIO PROCESO TVARKA 

122. Rengiantis bylą Konstitucinio Teismo teisėjas, manydamas, kad byla pakankamai parengta teisminiam posėdžiui ir kad yra pakankamas pagrindas ją nagrinėti rašytinio proceso tvarka, vadovaudamasis Konstitucinio Teismo įstatymo 27 straipsnio antrosios dalies 6 punktu, išsiunčia bylos medžiagą dalyvaujantiems byloje asmenims.

Punkto pakeitimai:
Nr. 17B-3, 2019-09-05, paskelbta TAR, 2019-09-06, Nr. 14273 

123. Bylą teisminiam nagrinėjimui rengiančio teisėjo siūlymu, taip pat atsižvelgdamas į dalyvaujančių byloje asmenų prašymus, Konstitucinis Teismas gali priimti motyvuotą sprendimą skirti nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka.

Dalyvaujančių byloje asmenų prašymai Konstituciniam Teismui nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka gali būti pateikiami iki Konstitucinio Teismo sprendimo skirti bylą nagrinėti teisminiame posėdyje priėmimo.

Punkto pakeitimai:
Nr. 17B-3, 2019-09-05, paskelbta TAR, 2019-09-06, Nr. 14273 

124. Apie Konstitucinio Teismo sprendimą nagrinėti bylą rašytinio proceso tvarka dalyvaujantiems byloje asmenims turi būti pranešta išsiųstu sprendimo nuorašu ne vėliau, nei nustatyta Konstitucinio Teismo įstatymo 531 straipsnio trečiojoje dalyje. Bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, dalyvaujantiems byloje asmenims turi būti raštu išaiškintos jų teisės ir pareigos, taip pat jų įgyvendinimo tvarka.

Punkto pakeitimai:
Nr. 17B-3, 2019-09-05, paskelbta TAR, 2019-09-06, Nr. 14273 

125. Paskyrus bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, dalyvaujantys byloje asmenys, remdamiesi Konstitucinio Teismo įstatymo 31 straipsnio antrąja dalimi, turi teisę iki teisminio posėdžio pradžios Konstitucinio Teismo įstatymo 48 straipsnio pirmojoje dalyje nustatytais pagrindais raštu pareikšti nušalinimus, prašymus papildyti bylos medžiagą jų turimais dokumentais, pateikti paaiškinimus ir savo nuomonę dėl byloje esančios medžiagos. Konstitucinis Teismas tvarkomajame posėdyje dėl pareiškimo nušalinti teisėją (teisėjus) ir prašymo papildyti bylos medžiagą naujais dokumentais priima sprendimą, apie kurį nedelsdamas raštu praneša dalyvaujantiems byloje asmenims. Papildomai gauta bylos medžiaga yra išsiunčiama jos neturintiems dalyvaujantiems byloje asmenims. Pareiškimai ir prašymai, gauti prasidėjus teisminiam posėdžiui, nepriimami ir grąžinami juos pateikusiems dalyvaujantiems byloje asmenims.

126. Bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka posėdis vyksta laisva forma, jame proceso dalyviai nedalyvauja. Nagrinėdamas bylą rašytinio proceso tvarka, Konstitucinis Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, gali priimti sprendimą skirti nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka. Apie šį sprendimą dalyvaujantys byloje asmenys ir jų atstovai yra informuojami ir šaukiami į teisminį posėdį bendra tvarka. 

IX SKYRIUS
KONSTITUCINIO TEISMO AKTŲ RENGIMAS 

127. Konstitucinio Teismo nutarimai, išvados, sprendimai priimti nagrinėti prašymą ar paklausimą, sprendimai atsisakyti nagrinėti prašymą ar paklausimą, sprendimai grąžinti prašymą ar paklausimą pareiškėjui, sprendimai dėl konstitucinės justicijos bylos nutraukimo, sprendimai dėl teisenos byloje nutraukimo, sprendimai dėl nutarimo, išvados, sprendimo išaiškinimo ar peržiūrėjimo, sprendimai kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą ar Europos Žmogaus Teisių Teismą priimami pasitarimų kambaryje.

Punkto pakeitimai:
Nr. 17B-1, 2018-10-31, paskelbta TAR, 2018-10-31, Nr. 17528 

128. Šių Konstitucinio Teismo aktų projektus rengia teisėjas pranešėjas, jeigu Konstitucinis Teismas nenusprendžia kitaip.

129. Konstitucinio Teismo nutarimas surašomas laikantis Konstitucinio Teismo įstatymo 56 straipsnyje nutarimo turiniui nustatytų reikalavimų. Konstitucinio Teismo aktai įforminami pagal Konstitucinio Teismo pirmininko įsakymu patvirtintos Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimų, išvadų ir sprendimų įforminimo tvarkos reikalavimus. 

X SKYRIUS
KONSTITUCINIO TEISMO AKTŲ PASKELBIMAS 

PIRMASIS SKIRSNIS
KONSTITUCINIO TEISMO AKTŲ VIEŠAS PASKELBIMAS TEISME 

130. Konstitucinio Teismo nutarimai, išvados ir sprendimai dėl konstitucinės justicijos bylos nutraukimo (kai byla buvo išnagrinėta Konstitucinio Teismo posėdyje), sprendimai dėl Konstitucinio Teismo nutarimo, išvados ar sprendimo išaiškinimo ar peržiūrėjimo visada skelbiami Teismo posėdžių salėje viešai juos perskaitant.

131. Konstitucinio Teismo akto skelbimo laikas paskelbiamas Konstitucinio Teismo patalpose ir Konstitucinio Teismo svetainėje, taip pat pranešamas žiniasklaidai. Pranešime žiniasklaidai nurodomas subjektas, kuris kreipėsi į Teismą, trumpai išdėstomas prašymo ar paklausimo turinys, taip pat nurodomi dalyvaujantys byloje asmenys arba jų atstovai. Duomenys apie Konstitucijos 106 straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodytus asmenis paprastai pateikiami nuasmeninti.

Punkto pakeitimai:
Nr. 17B-3, 2019-09-05, paskelbta TAR, 2019-09-06, Nr. 14273 

132. Dalyvaujantiems byloje asmenims ir jų atstovams Konstitucinio Teismo akto skelbimo laiką praneša Teismo posėdžių sekretorius.

133. Konstitucinio Teismo aktą Teismo posėdžių salėje perskaito Teismo posėdžio pirmininkas arba jo pavedimu – vienas iš teisėjų.

134. Konstitucinis Teismas gali nuspręsti, kad bus skaitoma tik akto rezoliucinė dalis arba akto rezoliucinė dalis ir dalis motyvuojamosios dalies. Teismo posėdžio pirmininkas gali nuspręsti akto motyvuojamosios dalies argumentus pristatyti laisva forma.

135. Skelbiant Konstitucinio Teismo aktą taikomos Konstitucinio Teismo įstatymo 18, 46, 57 straipsniuose nustatytos teisminio posėdžio tvarkos taisyklės.

136. Konstitucinio Teismo aktą viešai paskelbus Teismo posėdžių salėje, žiniasklaidai išplatinamas pranešimas apie jį. Šiame pranešime trumpai pateikiamas viešai paskelbto akto turinys. Pranešimas taip pat paskelbiamas Konstitucinio Teismo svetainėje. Duomenys apie Konstitucijos 106 straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodytus asmenis paprastai pateikiami nuasmeninti.

Punkto pakeitimai:
Nr. 17B-3, 2019-09-05, paskelbta TAR, 2019-09-06, Nr. 14273 

ANTRASIS SKIRSNIS
KONSTITUCINIO TEISMO AKTŲ IR KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKO PRANEŠIMŲ PASKELBIMAS TEISĖS AKTŲ REGISTRE IR KONSTITUCINIO TEISMO SVETAINĖJE

Pakeistas skirsnio pavadinimas:
Nr. 17B-3, 2019-09-05, paskelbta TAR, 2019-09-06, Nr. 14273 

137. Konstitucinio Teismo nutarimai ir sprendimai dėl Konstitucinio Teismo nutarimų išaiškinimo, taip pat Konstitucinio Teismo pirmininko pranešimai dėl ginčijamo akto galiojimo sustabdymo ir dėl sustabdyto akto galiojimo atnaujinimo Teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka oficialiai skelbiami Teisės aktų registre. Šie Konstitucinio Teismo aktai ir Konstitucinio Teismo pirmininko pranešimai taip pat skelbiami Konstitucinio Teismo svetainėje.

Konstitucinio Teismo nutarimai, priimti nagrinėjant Konstitucinio Teismo įstatymo 671 straipsnyje nurodytus prašymus, taip pat sprendimai dėl tokių Konstitucinio Teismo nutarimų išaiškinimo paprastai skelbiami nuasmeninti.

Punkto pakeitimai:
Nr. 17B-3, 2019-09-05, paskelbta TAR, 2019-09-06, Nr. 14273 

138. Konstitucinio Teismo nutarimai ir sprendimai dėl Konstitucinio Teismo nutarimų išaiškinimo, taip pat Konstitucinio Teismo pirmininko pranešimai dėl ginčijamo akto galiojimo sustabdymo ir dėl sustabdyto akto galiojimo atnaujinimo įsigalioja jų oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre dieną.

139. Konstitucinio Teismo išvados, taip pat sprendimai priimti nagrinėti prašymą ar paklausimą, sprendimai atsisakyti nagrinėti prašymą ar paklausimą arba grąžinti jį pareiškėjui, sprendimai nutraukti bylą ar teiseną, sprendimai dėl bendrosios kompetencijos ar administracinio teismo sprendimo vykdymo sustabdymo, sprendimai dėl dalyvaujančių byloje asmenų išlaidų atlyginimo, sprendimai dėl Konstitucinio Teismo išvadų, sprendimų išaiškinimo ar peržiūrėjimo, sprendimai kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą ar Europos Žmogaus Teisių Teismą skelbiami Konstitucinio Teismo svetainėje ir įsigalioja jų paskelbimo dieną.

Konstitucinio Teismo sprendimai pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 671 straipsnyje nurodytus prašymus paprastai skelbiami nuasmeninti.

Konstitucinio Teismo pirmininko potvarkiai įsigalioja jų pasirašymo dieną. Potvarkiai dėl kreipimųsi priėmimo, potvarkiai dėl kreipimųsi grąžinimo pareiškėjui (išskyrus atvejus, kai kreipiasi Konstitucijos 106 straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodyti asmenys) skelbiami Konstitucinio Teismo svetainėje. Konstitucinio Teismo pirmininko potvarkiai dėl Konstitucijos 106 straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodytų asmenų prašymų priėmimo paprastai skelbiami nuasmeninti.

Konstitucinio Teismo išvadas ir sprendimus paskelbus Konstitucinio Teismo svetainėje, žiniasklaidai išplatinamas pranešimas apie juos. Pranešimas taip pat paskelbiamas Konstitucinio Teismo svetainėje. Duomenys apie Konstitucijos 106 straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodytus asmenis paprastai pateikiami nuasmeninti.

Punkto pakeitimai:
Nr. 17B-1, 2018-10-31, paskelbta TAR, 2018-10-31, Nr. 17528
Nr. 17B-3, 2019-09-05, paskelbta TAR, 2019-09-06, Nr. 14273
Nr. 17B-4, 2019-09-06, paskelbta TAR, 2019-09-06, Nr. 14274 

140. Konstitucinis Teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes, gali nustatyti vėlesnę Konstitucinio Teismo nutarimo oficialaus paskelbimo datą, jeigu tai būtina, kad teisėkūros subjektas turėtų laiko pašalinti toms teisinio reguliavimo spragoms, kurių atsirastų, jeigu atitinkamas Konstitucinio Teismo nutarimas būtų oficialiai paskelbtas tuoj pat po jo viešo paskelbimo Konstitucinio Teismo posėdyje ir jeigu jos sudarytų prielaidas iš esmės paneigti tam tikras Konstitucijos ginamas, saugomas vertybes. 

TREČIASIS SKIRSNIS
KONSTITUCINIO TEISMO AKTŲ IŠSIUNTIMAS 

141. Reglamento 130 punkte nurodytus Konstitucinio Teismo aktus paskelbus viešame Konstitucinio Teismo posėdyje, ne vėliau kaip per 2 kalendorines dienas nuo šių aktų priėmimo dienos jų kopijos išsiunčiamos Konstitucinio Teismo teisėjams, dalyvavusiems byloje asmenims, jų atstovams, Seimui, Respublikos Prezidentui, Vyriausybei, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkui, generaliniam prokurorui ir teisingumo ministrui.

Konstitucinio Teismo pirmininkas, vadovaudamasis Konstitucinio Teismo įstatymo 60 straipsnio antrąja dalimi, įsakymu gali nurodyti Konstitucinio Teismo aktą išsiųsti kitoms institucijoms, pareigūnams ar piliečiams.

Jeigu Reglamento 130 punkte nurodyti Konstitucinio Teismo aktai priimti pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 671 straipsnyje nurodytus prašymus, kitiems adresatams nei byloje dalyvaujantys asmenys paprastai siunčiama nuasmeninto Konstitucinio Teismo akto kopija.

Punkto pakeitimai:
Nr. 17B-3, 2019-09-05, paskelbta TAR, 2019-09-06, Nr. 14273 

142. Konstitucinis Teismas, išnagrinėjęs bylą pagal atitinkamo teismo prašymą, tam teismui grąžina jo atsiųstą bylą.

143. Konstitucinio Teismo išnagrinėtos bylos (medžiagos originalai) saugomos Konstituciniame Teisme. Su konstitucinės justicijos bylų medžiaga asmenys gali susipažinti Konstitucinio Teismo pirmininko įsakymu patvirtinta susipažinimo su konstitucinės justicijos bylų medžiaga tvarka. Asmenims išduodamų konstitucinės justicijos bylos medžiagos kopijų įkainius tvirtina Konstitucinio Teismo pirmininkas.

Punkto pakeitimai:
Nr. 17B-1, 2020-07-31, paskelbta TAR, 2020-07-31, Nr. 16756

KETVIRTASIS SKIRSNIS
KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJO ATSKIROJI NUOMONĖ 

144. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 55 straipsnio ketvirtąją dalį teisėjas, turintis kitą nuomonę dėl Konstitucinio Teismo priimto akto, turi teisę ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po atitinkamo akto paskelbimo Teismo posėdžių salėje raštu išdėstyti savo motyvuotą atskirąją nuomonę. Atskirąją nuomonę gali pareikšti Konstitucinio Teismo teisėjas, kuris dalyvavo svarstant konstitucinės justicijos bylą. Du ar daugiau Konstitucinio Teismo teisėjų gali pareikšti bendrą atskirąją nuomonę.

Punkto pakeitimai:
Nr. 17B-3, 2019-09-05, paskelbta TAR, 2019-09-06, Nr. 14273 

145. Atskiroji nuomonė gali būti pareiškiama dėl šių Konstitucinio Teismo aktų: nutarimų, išvadų, sprendimų dėl konstitucinės justicijos bylos nutraukimo (kai byla buvo išnagrinėta Konstitucinio Teismo posėdyje) ir sprendimų dėl nutarimo, išvados, sprendimo išaiškinimo ar peržiūrėjimo. Atskirojoje nuomonėje gali būti reiškiamas nesutikimas, dėstomi argumentai tik dėl atitinkamoje byloje priimto akto, pateikiama tik tiesiogiai su priimtu aktu ir išnagrinėta byla susijusi informacija.

146. Teisėjo atskiroji nuomonė surašoma kaip atskiras dokumentas. Jame nurodoma teisėjo vardas ir pavardė, atskirosios nuomonės pareiškimo data ir surašymo vieta, Konstitucinio Teismo akto, dėl kurio pareiškiama teisėjo atskiroji nuomonė, pavadinimas ir priėmimo data, atskirąją nuomonę pareiškiančio teisėjo pozicija dėl Konstitucinio Teismo akto ir ją pagrindžiantys argumentai. Atskiroji nuomonė pasirašoma ją pateikusio teisėjo.

147. Atskirojoje nuomonėje turi būti aiškiai nurodytos tos Konstitucinio Teismo akto dalys ar nuostatos, dėl kurių teisėjas nesutinka su teisėjų daugumos pozicija.

148. Atskiroji nuomonė gali būti pareiškiama dėl Konstitucinio Teismo akto motyvų ir (arba) rezoliucinės dalies.

Atskirąją nuomonę teisėjas gali pareikšti tiek dėl visų, tiek dėl atskirų Konstitucinio Teismo akte išdėstytų Konstitucinio Teismo motyvų, taip pat tiek dėl viso Konstitucinio Teismo akto rezoliucinėje dalyje įtvirtinto sprendimo (visų rezoliucinės dalies nuostatų), tiek dėl jo dalies (atskirų rezoliucinės dalies nuostatų).

149. Atskiroji nuomonė rašoma laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų. Teisėjo atskiroji nuomonė įforminama pagal Konstitucinio Teismo pirmininko įsakymu patvirtintos Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimų, išvadų ir sprendimų įforminimo tvarkos reikalavimus.

150. Rašydamas atskirąją nuomonę teisėjas negali pažeisti Konstitucinio Teismo įstatymo 53 straipsnyje įtvirtintų Konstitucinio Teismo pasitarimų kambario slaptumo reikalavimų. Atskirojoje nuomonėje negali būti paviešinamos Konstitucinio Teismo pasitarimų kambaryje išsakytos kitų teisėjų nuomonės, atskleidžiama, kaip balsavo kiti teisėjai, kokiu balsų santykiu buvo priimtas Konstitucinio Teismo aktas, ar kaip nors kitaip aptarinėjama Konstitucinio Teismo akto priėmimo pasitarimų kambaryje eiga.

Teisėjas atskirojoje nuomonėje taip pat negali atskleisti viešai neskelbtinos informacijos, gautos rengiant ir nagrinėjant bylą.

151. Nustatytu laiku ir tvarka surašytą atskirąją nuomonę teisėjas perduoda Konstitucinio Teismo pirmininkui, o kopijas – teisėjams. Jeigu atskiroji nuomonė yra gauta ne vėliau kaip iki Konstitucinio Teismo akto paskelbimo Teismo posėdžių salėje, posėdžio pirmininkas apie tai praneša Teismo posėdžių salėje paskelbęs Konstitucinio Teismo priimtą aktą.

152. Teisėjo atskiroji nuomonė skelbiama Konstitucinio Teismo svetainėje, pridedama prie išnagrinėtos bylos ir apie tai pranešama dalyvaujantiems byloje asmenims ir visuomenės informavimo priemonėms. Teisėjo atskiroji nuomonė, pareikšta byloje pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 671 straipsnyje nurodytą prašymą, paprastai skelbiama nuasmeninus pareiškėjo, kitų dalyvaujančių byloje asmenų duomenis.

Punkto pakeitimai:
Nr. 17B-3, 2019-09-05, paskelbta TAR, 2019-09-06, Nr. 14273 

XI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

153. Konstitucinis Teismas rengia ir leidžia savo priimtų nutarimų, išvadų ir sprendimų rinkinius. Konstitucinis Teismas taip pat leidžia Konstitucinio Teismo biuletenį „Konstitucinė jurisprudencija“. Prireikus Konstitucinis Teismas leidžia ir savo surengtų konferencijų pranešimų rinkinius, kitus leidinius. Konstitucinio Teismo pirmininkas gali sudaryti Konstitucinio Teismo leidinių redakcinę kolegiją. Šios kolegijos darbą organizuoja kolegijos pirmininkas. Prireikus leidinių redakcinės kolegijos darbo sąlygas užtikrina Konstitucinio Teismo kancleris.

154. Kiekvienais metais Konstitucinio Teismo pirmininkas skelbia metinį Teismo veiklos pranešimą, kuriame apžvelgiamos išnagrinėtos bylos, gautų prašymų priimtinumo praktika, Teismo aktų įgyvendinimo problematika, tarptautinio bendradarbiavimo ir kitos veiklos aktualijos. Konstitucinio Teismo metinis veiklos pranešimas skelbiamas Konstitucinio Teismo svetainėje ne vėliau kaip iki kitų metų kovo 31 dienos.

155. Kadenciją baigę Konstitucinio Teismo teisėjai turi teisę Konstitucinio Teismo darbo valandomis nevaržomai lankytis Konstituciniame Teisme, naudotis Konstitucinio Teismo bibliotekos paslaugomis. Šiuo tikslu jiems išduodama vardinė elektroninė kortelė, leidžianti patekti į Konstitucinio Teismo pastatą ir judėti jame.

Kadenciją baigusiems Konstitucinio Teismo teisėjams Konstituciniame Teisme gali būti suteikiama darbo vieta, taip pat gali būti nustatomos ir kitos kadenciją baigusių Konstitucinio Teismo teisėjų teisės, apibrėžiančios buvusių teisėjų santykius su Konstituciniu Teismu.

Punkto pakeitimai:
Nr. 17B-1, 2022-01-18, paskelbta TAR, 2022-01-18, Nr. 712

156. Konstitucinio Teismo pirmininkas tvirtina Naudojimosi Konstitucinio Teismo biblioteka taisykles. 

Skyriaus pakeitimai:
Nr. 17B-1, 2020-07-31, paskelbta TAR, 2020-07-31, Nr. 16756


Pakeitimai

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 2018-10-31 sprendimas
Nr. 17B-1, paskelbta TAR, 2018-10-31, Nr. 17528
Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento (2015 m. rugpjūčio 31 d. redakcija) pakeitimo ir papildymo 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 2019-09-05 sprendimas
Nr. 17B-3, paskelbta TAR, 2019-09-06, Nr. 14273
Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento pakeitimo ir papildymo 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 2019-09-06 sprendimas
Nr. 17B-4, paskelbta TAR, 2019-09-06, Nr. 14274
Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2019 m. rugsėjo 5 d. sprendimo Nr. 17B-3 „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento pakeitimo ir papildymo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 2020-07-31 sprendimas
Nr. 17B-1, paskelbta TAR, 2020-07-31, Nr. 16756
Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento pakeitimo ir papildymo

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 2022-01-18 sprendimas
Nr. 17B-1, paskelbta TAR, 2022-01-18, Nr. 712
Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento pakeitimo ir papildymo