Prašymo priėmimas

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Užimtumo įstatymo nuostatos, pagal kurias nuolatinių programų studentai netenka teisės į nedarbo išmoką

2018-06-26

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymas ištirti, ar Konstitucijos 29 straipsniui, 41 straipsnio 3 dalies nuostatai „Aukštasis mokslas prieinamas visiems pagal kiekvieno žmogaus sugebėjimus“, 52 straipsniui, konstituciniam teisėtų lūkesčių apsaugos principui neprieštarauja Užimtumo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 5 punktas tiek, kiek jame nustatyta, kad bedarbiu laikomas asmuo, kuris nestudijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės formos studijų programas, ir Užimtumo įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 4 punktas tiek, kiek jame nustatyta, kad bedarbio statusas panaikinamas, kai bedarbis pradeda studijuoti aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės formos studijų programas.

Pareiškėjas prašyme teigia, kad dėl ginčijamo teisinio reguliavimo susidaro tokia situacija, kai asmuo, siekdamas įgyvendinti teisę į aukštąjį mokslą, netenka teisės į nedarbo draudimo išmoką, nors pagal visus kitus nustatytus kriterijus jis tokia teise galėtų pasinaudoti. Kita vertus, kaip  pažymi pareiškėjas, studijų programas kaip nuolatinės formos studijų programas nustato pačios aukštosios mokyklos, todėl asmuo gali net neturėti galimybės rinktis kitos studijų formos.

Be to, pasak pareiškėjo, asmuo, mokantis socialinio draudimo įmokas, turi teisę pagrįstai tikėtis, kad prireikus jam bus suteikta tam tikra parama (šiuo atveju – nedarbo draudimo išmoka) ir nebus sudaryta prielaidų neproporcingai apsunkinti teisės gauti šią paramą įgyvendinimą.

Pareiškėjui kyla abejonių ir dėl to, ar asmenys, studijuojantys pagal nuolatinės formos studijų programas, palyginti su studijuojančiaisiais pagal kitokios formos (ištęstines) studijų programas, nėra diskriminuojami. Pareiškėjo manymu, šių studijų formų skirtumai nėra tokio pobūdžio ir apimties, kad nevienodas šių asmenų grupių traktavimas būtų objektyviai pateisinamas.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/15_2018.htm.