LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Prašymo priėmimas

Priimtas nagrinėti dar vienas prašymas įvertinti Vidaus tarnybos statuto nuostatos, ribojančios asmens, atleisto nuo baudžiamosios atsakomybės, teisę nurodytą laikotarpį būti vidaus tarnybos pareigūnu, atitiktį Konstitucijai

2022-03-02

Konstituciniame Teisme 2022 m. vasario 28 d. priimtas nagrinėti pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) prašymas ištirti, ar Konstitucijos 33 straipsnio 1 daliai, 48 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Vidaus tarnybos statuto (2018 m. birželio 29 d. redakcija) 9 straipsnio 2 dalies 2 punktas, pagal kurį asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis įstatymų nustatyta tvarka buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės (išskyrus atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės, kai nusikalstama veika prarado pavojingumą) ir nuo atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės dienos nepraėjo 3 metai. 

Pareiškėjas LVAT į Konstitucinį Teismą kreipėsi sustabdęs apeliacine tvarka nagrinėjamą administracinę bylą dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymo, kuriuo asmuo atleistas iš tarnybos, panaikinimo ir asmens grąžinimo į pareigas.

Pareiškėjas pažymi, kad pagal ginčijamą teisinį reguliavimą statutiniu valstybės tarnautoju 3 metus draudžiama būti asmeniui, kuris atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, neatsižvelgiant nei į tarnautojo padarytos nusikalstamos veikos pavojingumą, nei į individualias aplinkybes, lėmusias atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagrindų taikymą. Ginčijamas teisinis reguliavimas, pasak pareiškėjo, nesudaro galimybės bylą dėl valstybės tarnautojo atleidimo nagrinėjančiam teismui įvertinti individualios situacijos patvirtinant ar paneigiant, jog asmens veiksmai (nusikalstama veika) lemia, kad asmuo neatitinka konstitucinėje doktrinoje įtvirtinto vertinamojo pobūdžio „valstybės tarnyboje einančio pareigas asmens patikimumo“ kriterijaus, taip pat neleidžia atsižvelgti į galimą skirtingo pobūdžio nusikalstamų veikų padarymo poveikį statutinio valstybės tarnautojo reputacijai.

Pareiškėjui taip pat kyla abejonė dėl Vidaus tarnybos statuto 9 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatoje įtvirtinto teisinio reguliavimo atitikties iš konstitucinio proporcingumo principo kylančiam reikalavimui nenustatyti didesnių konstitucinės teisės stoti į valstybės tarnybą ribojimų, negu būtina valstybės tarnyboje einančių pareigas asmenų patikimumui užtikrinti.

Todėl, pareiškėjo nuomone, ginčijamas teisinis reguliavimas neatitinka iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylančių reikalavimų, juo, pareiškėjo teigimu, neproporcingai apribota piliečio konstitucinė teisė lygiomis sąlygomis stoti į valstybės tarnybą, įtvirtinta Konstitucijos 33 straipsnio 1 dalyje, taigi ir Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta žmogaus teisė laisvai pasirinkti darbą.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. https://lrkt.lt/data/public/uploads/2022/02/4_2022.pdf