LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Prašymo priėmimas

Priimta nagrinėti dalis prašymo ištirti Seimo nutarimo dėl laikinosios tyrimo komisijos, tirsiančios galimą neteisėtą įtaką politikams, valstybės tarnautojams ir politiniams procesams, sudarymo kai kurių dalių atitiktį Konstitucijai

2018-10-22

Konstituciniame Teisme priimta nagrinėti dalis Seimo narių grupės prašymo ištirti, ar Seimo nutarimo Nr. XIII-1495 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl galimos neteisėtos įtakos ir (ar) poveikio Lietuvos politikams, valstybės tarnautojams ir politiniams procesams Lietuvoje parlamentinio tyrimo atlikimo sudarymo“ (toliau – Nutarimas) 4 straipsnio 1 dalis neprieštarauja Konstitucijos 5 straipsnio 1, 2 dalims, 67 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui, Seimo laikinųjų tyrimo komisijų įstatymo 2 straipsnio 1 daliai.

Nutarimu buvo sudaryta Seimo laikinoji tyrimo komisija dėl galimos neteisėtos įtakos ir (ar) poveikio Lietuvos politikams, valstybės tarnautojams ir politiniams procesams Lietuvoje parlamentinio tyrimo atlikimo (toliau – Komisija), o jo 1 straipsnyje nustatyta, ką turi ištirti Komisija.

Pareiškėja, atsižvelgdama į Seimo laikinųjų tyrimo komisijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalį, nurodo, be kita ko, kad Nutarimo 4 straipsnio 1 dalyje nustatytas Komisijos atliekamo tyrimo objektas tiek tyrimo atlikimo laiko, tiek klausimų apimties atžvilgiu apibrėžtas labai plačiai ir abstrakčiai.

Pasak pareiškėjos, šiuo atveju nėra suformuluota vieno ar kelių konkrečių valstybinės svarbos klausimų, todėl Komisijos sudarymas prieštarauja laikinųjų tyrimo komisijų ir parlamentinės kontrolės sampratai, nes numatoma tirti iš esmės viską, kas aštuonerius metus vyko politiniame procese. Taip pat nurodoma, kad vienas iš ginčijamame Nutarime suformuluotų tikslų – gauti ir viešai paskelbti pagal įstatymus įslaptintą informaciją (žvalgybinę informaciją, ikiteisminio tyrimo duomenis) – nedera su konstituciniais Seimo parlamentinės kontrolės įgyvendinimo tikslais. Be to, tokie Seimo atliekami tyrimai, pareiškėjos manymu, kelią grėsmę teisinės valstybės principams.

Taigi, kaip matyti iš pareiškėjos prašyme pateiktų argumentų, pareiškėja teigia, kad pagal ginčijamą teisinį reguliavimą Komisijai suformuluoti uždaviniai neatitinka iš Konstitucijos kylančių reikalavimų klausimams, kuriems ištirti Seimas gali sudaryti laikinąsias tyrimo komisijas, taip pat reikalavimo tokias komisijas sudaryti tik pripažinus būtinybę ištirti valstybinės svarbos klausimą.

Konstitucinis Teismas grąžino pareiškėjai tą dalį prašymo, kurioje buvo prašoma ištirti, ar Nutarimo 4 straipsnio 1–5 punktuose Komisijai nustatyti uždaviniai neprieštarauja Konstitucijos 109 straipsnio 1 daliai, 114 straipsnio 1 daliai.

Pareiškėja, remdamasi oficialiosios Seimo laikinųjų tyrimų komisijų konstitucinės doktrinos nuostatomis, pabrėžė, kad Seimas neturi įgaliojimų sudaryti tokių laikinųjų tyrimo komisijų, kurioms būtų pavedama ištirti dalykus, kuriuos tiriant būtų įsiterpiama į kitų viešąją valdžią vykdančių, taip pat kitų Konstitucijoje ir (arba) įstatymuose numatytų valstybės ir savivaldybės institucijų įgaliojimus. Pasak pareiškėjos, ginčijamuose Nutarimo punktuose suformuluotų uždavinių formuluotės atitinka Baudžiamojo kodekso 225, 226, 227, 228, 229 straipsniuose nustatytų nusikalstamų veikų sudėtis. Tai, pareiškėjos vertinimu, reiškia, kad Seimas Komisijai pavedė ištirti Seimo, Vyriausybės, kitų valstybės institucijų aštuonerių metų veiklos laikotarpį ir nustatyti galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams. Dėl to, pareiškėjos vertinimu, kyla abejonių, ar Komisijai nėra pavestos Seimo konstitucinei kompetencijai nepriklausančios ikiteisminio tyrimo atlikimo ir teisingumo vykdymo funkcijos, taip sudarant prielaidas įsiterpti į kitų viešosios valdžios institucijų, kompetentingų kontrolės ir teisėsaugos institucijų įgaliojimus šioms veikiant pagal Konstitucijoje ir įstatymuose nustatytą kompetenciją. Tačiau pareiškėja teisiškai nepagrindė, kad Nutarimo 4 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose jai pavesta įgyvendinti ikiteisminio tyrimo atlikimo ir teisingumo vykdymo funkcijas.

Pareiškėja neatsižvelgė į tai, kad Konstitucinis Teismas, dar 2004 m. gegužės 13 d. nutarime vertindamas, be kita ko, ir dabar galiojančio Seimo laikinųjų tyrimo komisijų įstatyme įtvirtinto teisinio reguliavimo atitiktį Konstitucijai, pažymėjo, kad šiame įstatyme nustatytas teisinis reguliavimas vertintinas kaip užtikrinantis, jog Seimo laikinosios tyrimo komisijos veikloje bus laikomasi, be kita ko, Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalies nuostatos, kad teisingumą vykdo tik teismai, 109 straipsnio 2 dalies nuostatos, kad teisėjas ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi, 109 straipsnio 3 dalies nuostatos, kad teisėjai, nagrinėdami bylas, klauso tik įstatymo, 114 straipsnio 1 dalies nuostatos, kad valstybinės valdžios ir valdymo institucijų, Seimo narių ir kitų pareigūnų, politinių partijų, politinių ir visuomeninių organizacijų ar piliečių kišimasis į teisėjo ar teismo veiklą draudžiamas ir užtraukia įstatymo numatytą atsakomybę.

Pareiškėja neatsižvelgė ir į tai, kad, kaip yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, Seimas nėra nei ikiteisminio tyrimo institucija, nei prokuratūra, nei teismas. Todėl Seimo nuomonės, požiūrio į savo sudarytos Seimo laikinosios tyrimo komisijos išvadą suformulavimas Seimo nutarime pagal Konstituciją negali būti aiškinamas kaip Seimo laikinosios tyrimo komisijos ištirtų veiksmų, priimtų sprendimų dėl klausimų, kuriuos jai buvo pavesta ištirti, taip pat jos išsiaiškintų kitų su tirtu klausimu susijusių aplinkybių teisinis kvalifikavimas. Seimas, nusprendęs pritarti ar nepritarti savo sudarytos Seimo laikinosios tyrimo komisijos išvadai arba pritarti jai iš dalies (su išlygomis), ne priima kitoms valstybės institucijoms (įskaitant ikiteisminio tyrimo institucijas, prokuratūrą, teismus) privalomą sprendimą dėl minėtų veiksmų, sprendimų, aplinkybių atitikties ar neatitikties teisės aktams, o tik suformuluoja savo požiūrį į savo sudarytos Seimo laikinosios tyrimo komisijos išvadą; Seimo nutarimas, kuriame yra suformuluota Seimo nuomonė, požiūris į savo sudarytos Seimo laikinosios tyrimo komisijos išvadą, nesaisto nei ikiteisminio tyrimo institucijų, nei prokuratūros, nei teismo.

 Taigi pareiškėja teisiškai nepagrindė, kad, Nutarimo 4 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose pavedus Komisijai atlikti juose nurodytus uždavinius, yra kišamasi į ikiteisminį tyrimą atliekančių ir (ar) teisingumą vykdančių institucijų veiklą. Prašyme nėra pateikiama kitų argumentų dėl ginčijamo teisinio reguliavimo prieštaravimo nurodytiems Konstitucijos straipsniams, taip pat nėra atskirai pateikiama argumentų dėl Nutarimo 4 straipsnio 1 dalies 5 punkte įtvirtinto teisinio reguliavimo prieštaravimo nurodytiems Konstitucijos straipsniams.

Atsižvelgdamas į tai, Konstitucinis Teismas konstatavo, kad ši prašymo dalis neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatytų reikalavimų ir pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnį grąžinama pareiškėjai. Prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti buvę trūkumai.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/20_2018.htm.