LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Prašymo priėmimas

Priimta nagrinėti dalis prašymo ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja kai kurios Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nuostatos, susijusios su asmens teise įsigyti ir turėti ginklą

2019-01-09

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Regionų apygardos administracinio teismo (toliau – Teismas) prašymas ištirti, ar Konstitucijos 109 straipsnio 1 daliai („Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai“), konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (toliau – Įstatymas) 18 straipsnio 2 dalies 1 punktas, pagal kurį nepriekaištingos reputacijos asmeniu nelaikomas asmuo, įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs tyčinį smurtinį nusikaltimą, už kurį Baudžiamajame kodekse (toliau – BK) numatyta didžiausia bausmė viršija 3 metus laisvės atėmimo, vertinamas kartu su šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punktu, pagal kurį toks asmuo negali įsigyti ir turėti B ir C kategorijų ginklų, jų šaudmenų.

Pareiškėjui grąžinta prašymo dalis, kurioje abejojama minėto teisinio reguliavimo atitiktimi Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai („Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs“).

Teismas nagrinėjo administracinę bylą, kurioje asmuo prašė panaikinti policijos komisariato sprendimą dėl atsisakymo išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ir įpareigoti atsakovą išduoti tokį leidimą. Minėtas sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į tai, kad pagal Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir 18 straipsnio 2 dalies 1 punktą asmuo neatitiko nepriekaištingos reputacijos reikalavimo, nes teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu pagal BK 181 straipsnio („Turto prievartavimas“) 1 dalį ir jam buvo skirta dvejų metų laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant. Nors asmens teistumas išnyko, tačiau jam ir toliau buvo taikomi teisiniai apribojimai – atsisakoma išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus.

Teismui kilo abejonių dėl tokio teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai, nes, pareiškėjo teigimu, net ir išnykus teistumui asmuo ir toliau neapibrėžtą laikotarpį nelaikomas nepriekaištingos reputacijos asmeniu, todėl pagal Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punktą negali įsigyti ir turėti B ir C kategorijų ginklų, jų šaudmenų.

Teismo vertinimu, ginčijamas teisinis reguliavimas atima galimybę asmeniui, teistam už Įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytą nusikaltimą, kada nors įsigyti ginklą. Asmuo, net po nusikaltimo padarymo pasikeitus gyvenimo aplinkybėms ir jo asmenybei, ir toliau, pareiškėjo manymu, patiria nepagrįstus savo teisių apribojimus, ir toliau yra baudžiamas už padarytą nusikaltimą, bausmę už kurį jau yra atlikęs. Tai, pareiškėjo teigimu, yra neproporcinga priemonė siekiamam tikslui – užtikrinti visuomenės saugumą ir viešąją tvarką, apsaugoti nuo grėsmės patį ginklus ir šaudmenis turintį asmenį. Nenustatant termino, kiek laiko asmuo, įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs tyčinį smurtinį nusikaltimą, už kurį BK numatyta didžiausia bausmė viršija 3 metus laisvės atėmimo, gali būti laikomas neturinčiu nepriekaištingos reputacijos, taip pat nenumatant galimybės sprendimą dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklą priimančiai institucijai priimti sprendimą dėl šio apribojimo netaikymo, pareiškėjo manymu, pažeidžiami konstitucinis teisingumo principas, teisinio tikrumo ir apibrėžtumo principai.

Nesuteikiant galimybės individualizuoti ginčijamu teisiniu reguliavimu numatytos uždraudimo sankcijos, net jei tolesnis jos taikymas, pareiškėjo teigimu, yra akivaizdžiai neproporcingas (pavyzdžiui, tuo atveju, jeigu asmens teistumas yra išnykęs, jis yra sėkmingai integravęsis į visuomenę, turi tvirtus socialinius santykius, nepadarė naujų teisės pažeidimų ir nekelia jokio pavojaus visuomenei), asmuo, padaręs nusikalstamą veiką ir atlikęs jam paskirtą bausmę, net ir išnykus teistumui patiria nepagrįstus suvaržymus. Toks teisinis reguliavimas, kai neleidžiama teismui, sprendžiančiam, ar sprendimas atsisakyti išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus yra teisėtas ir pagrįstas, atsižvelgus į visas turinčias reikšmės bylos aplinkybes ir vadovaujantis teise, priimti teisingą sprendimą byloje ir šitaip įvykdyti teisingumą, pareiškėjo manymu, prieštarauja Konstitucijos 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Ši prašymo dalis priimta nagrinėti Konstituciniame Teisme.

Pareiškėjui nepateikus teisinių argumentų savo abejonei dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai pagrįsti, remiantis Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsniu šioje dalyje prašymas grąžintas pareiškėjui. Prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti buvę trūkumai.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/25_2018.htm.