LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Prašymo priėmimas

Prašymas įvertinti Vyriausybės nutarimo nuostatos, įpareigojančios nustatyti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos likvidavimo ir pasekmių šalinimo priemones švietimo veiklos organizavimo srityje, atitiktį Konstitucijai grąžintas pareiškėjui

2022-04-28

Konstitucinis Teismas šios dienos sprendimu grąžino pareiškėjui Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui prašymą ištirti, ar Konstitucijai ir Civilinės saugos įstatymo nuostatoms neprieštarauja Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (2021 m. birželio 28 d. redakcija) (toliau – Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimas) 3.2.1.1 papunktis tiek, kiek juo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui, pasak pareiškėjo, pavesta „nustatyti šias valstybės lygio ekstremaliosios situacijos likvidavimo ir pasekmių šalinimo priemones – viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo apribojimo priemones – švietimo veiklos organizavimo srityje – visuomenės sveikatos saugos, higienos reikalavimus (bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pradinio ugdymo programą, vadovų įpareigojimą organizuoti švietimo įstaigų darbą laikantis reikalavimo – kad mokiniai, ugdomi pagal pradinio ugdymo programas, švietimo įstaigoje uždarose patalpose dėvėtų medicinines veido kaukes arba respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną)“.

Pareiškėjas į Konstitucinį Teismą kreipėsi sustabdęs administracinės bylos, kurioje pagal Seimo narių grupės prašymą yra sprendžiama dėl sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. V-2621 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo“ (toliau – Sprendimas) 1.1, 1.2 papunkčių atitikties Konstitucijai ir įstatymams, nagrinėjimą.

Pareiškėjui abejonių dėl Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo 3.2.1.1 papunkčio konstitucingumo kilo dėl to, kad šiuo papunkčiu, pasak pareiškėjo, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui švietimo veiklos organizavimo srityje pavesta nustatyti ekstremaliosios situacijos likvidavimo ir pasekmių šalinimo priemones, susijusias su visuomenės sveikatos sauga, higienos reikalavimais, be kita ko, tai, kad mokiniai, ugdomi pagal pradinio ugdymo programas, švietimo įstaigoje uždarose patalpose dėvėtų kaukes.

Konstitucinis Teismas, spręsdamas dėl pareiškėjo prašymo priimtinumo, pažymėjo, kad pareiškėjo ginčytame Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo 3.2.1.1 papunktyje valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui buvo pavesta nustatyti asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, kurių turi būti laikomasi organizuojant švietimo veiklą, be kita ko, vykdant švietimą pagal pradinio ugdymo programą. Tačiau šioje nuostatoje nedetalizuota, kokių konkrečių priemonių privalo būti imtasi.

Konstitucinis Teismas pažymėjo ir tai, kad pareiškėjo ginčyta Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo 3.2.1.1 papunkčio nuostata, kad švietimas turi būti organizuojamas laikantis operacijų vadovo nustatytų reikalavimų, buvo įgyvendinta tuo Sprendimu, kurio nuostatas Seimo narių grupė ginčija pareiškėjo nagrinėjamoje administracinėje byloje, t. y. Sprendimo 1.1 papunktyje, 3 punkte buvo nustatytas konkretus reikalavimas mokiniams, be kita ko, ugdomiems pagal pradinio ugdymo programą, visose švietimo įstaigos uždarose patalpose dėvėti kaukes.

Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo nagrinėjamoje administracinėje byloje Seimo narių grupės ginčijamas teisinis reguliavimas šiuo metu yra pasikeitęs iš esmės, Sprendime (2022 m. balandžio 8 d. redakcija) nebėra nustatyta to teisinio reguliavimo, kuris ginčijamas pareiškėjo nagrinėjamoje administracinėje byloje, t. y. tas teisinis reguliavimas nebegalioja. Tuo tarpu pareiškėjui abejonių dėl konstitucingumo sukėlęs Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo 3.2.1.1 papunktyje nustatytas teisinis reguliavimas iš esmės nekito.

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad pareiškėjas savo abejones dėl Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo 3.2.1.1 papunkčio konstitucingumo sieja su operacijų vadovo Sprendime (su 2021 m. lapkričio 18 d. pakeitimais) buvusio įtvirtinto teisinio reguliavimo, kuris, kaip minėta, iš esmės yra pakeistas ir nebegalioja, turiniu.

Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad iš pareiškėjo prašymo ir jame pateiktų argumentų neaišku, kodėl Konstitucijai prieštaraujančiu turėtų būti laikomas Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo 3.2.1.1 papunktyje nustatytas teisinis reguliavimas, kuriuo įtvirtintas pavedimas operacijų vadovui nustatyti tam tikrus visuomenės sveikatos saugos reikalavimus švietimo įstaigose, ir kodėl toks pavedimas pagal Konstituciją negalėtų būti nustatytas. Kadangi Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo 3.2.1.1 papunktyje įtvirtintas teisinis reguliavimas negali būti traktuojamas kaip savaime suponuojantis tai, kad operacijų vadovui pavesta nustatyti asmens teises ir laisves ribojančius reikalavimus, todėl nėra aišku, kodėl šios nuostatos turėtų būti vertinamos kaip pažeidžiančios asmens privatų gyvenimą. Taip pat iš pareiškėjo prašyme suformuluotų teiginių nėra aišku, kodėl pareiškėjo ginčytas teisinis reguliavimas prieštarauja Civilinės saugos įstatymo 8 straipsniui kaip ribojantis asmenų teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą.

Atsižvelgdamas į tai, Konstitucinis Teismas konstatavo, kad pareiškėjas nepateikė aiškių teisinių argumentų savo abejonėms dėl ginčyto teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai ir įstatymui pagrįsti. Vadinasi, prašymas neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatyto reikalavimo teismo nutartyje, kuria kreipiamasi į Konstitucinį Teismą, nurodyti teismo nuomonės dėl teisės akto prieštaravimo Konstitucijai teisinius argumentus.

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnio 1 dalies 1 punktą prašymas, neatitinkantis Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnyje nustatytų reikalavimų, yra grąžinamas pareiškėjui. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnio 2 dalį prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti trūkumai.

Visą sprendimo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. https://lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2649/content.